Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stare Kurowo: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 99-237997  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Stare Kurowo: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2020/S 099-237997 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Celowy Zwi?zek Gmin SGO5 NumÈro national d'identification: 2810084633 Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 77 Ville: Stare Kurowo Code NUTS: PL431 Code postal: 66-540 Pays: Pologne Point(s) de contact: Celowy Zwi?zek Gmin SGO5, Stare Kurowo, ul. Ko?ciuszki 77 Courriel: biuro@sgo5.pl TÈlÈphone: +48 957819560 Fax: +48 957615102 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.wrota.lubuskie.pl/zgsgo5/40/Celowy_Zwiazek_Gmin_SGO5/ http://bip.wrota.lubuskie.pl/zgsgo5/40/Celowy_Zwiazek_Gmin_SGO5/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zagospodarowanie odpadÛw komunalnych pochodz?cych z terenu gmin cz?onkowskich Celowego Zwi?zku Gmin SGO5 w latach 2020ñ2022 NumÈro de rÈfÈrence: SGO5.271.1.2020.JW
II.1.2) Code CPV principal 90500000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty odbieraj?cy/odbieraj?ce przedmiotowo okre?lone odpady z: ó nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gmin cz?onkowskich SGO5, ó nieruchomo?ci w zabudowie letniskowej lub innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe po?o?onych na terenie gmin cz?onkowskich SGO5, w okre?lonej poni?ej ilo?ci, w okresie 24 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, nie wcze?niej ni od
   1. 4.2020.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 138 050.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90510000 90511000 90511300 90511400
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL431 Lieu principal d'exÈcution:
Instalacje zagospodarowania odpadÛw, wskazane przez Wykonawc w ofercie.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na zagospodarowaniu, poni?ej wskazanych rodzajÛw, odpadÛw komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty odbieraj?cy/odbieraj?ce przedmiotowo okre?lone odpady z: 1) nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gmin cz?onkowskich SGO5; 2) nieruchomo?ci w zabudowie letniskowej lub innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe po?o?onych na terenie gmin cz?onkowskich SGO5, w okre?lonej poni?ej ilo?ci. Termin realizacji zamÛwienia, tj. zagospodarowanie odpadÛw b?d?cych przedmiotem zamÛwienia, od dnia podpisania umowy, jednak?e nie wcze?niej ni od
   1. 4.2020.
   2.  Gminami cz?onkowskimi Celowego Zwi?zku Gmin SGO5 s?: ó Strzelce Kraje?skie, ó Dobiegniew, ó Zwierzyn, ó Stare Kurowo.
   3.  Szacunkowa ilo? odpadÛw komunalnych do zagospodarowania na rok wynosi: ó 7 800 Mg ñ niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01, ó 450 Mg ñ bioodpady stanowi?ce odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01, 20 01 08, ó 400 Mg ñ metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateria?owe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02, 15 01 06, ó 30 Mg ñ papier i tektura, w tym odpady opakowanie z papieru i tektury, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 01, ó 220 Mg ñ szk?o, w tym odpady opakowaniowe ze szk?a, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 07, ó 560 Mg ñ odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07, ó 5 Mg ñ zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, ó 120 Mg ñ odpady budowlane i rozbiÛrkowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 17 09 04, 17 01 01 ó 0,6 Mg ñ odpady niebezpieczne typu leki, baterie i akumulatory, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 31, 20 01 32 oraz 20 01 33, ó 6,0 Mg ñ zu?yte opony, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 16 01 03, ó 0,5 Mg ñ chemikalia, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99, ó 0,1 Mg ñ ?wietlÛwki, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 21, ó 0,010 Mg ñ odpady niekwalifikuj?ce si do odpadÛw medycznych powsta?ych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktÛw leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczegÛlno?ci igie i strzykawek, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99, ó 0,5 Mg ñ tekstylia i odzie?, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 10, 20 01 11
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Koszt transportu odpadÛw / PondÈration: 40 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy zamÛwienia, polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych us?ug, w okresie 3 lat od udzielenia zamÛwienia podstawowego, w zakresie: 1) zagospodarowania innych ni przewidziane w niniejszym zamÛwieniu rodzajÛw (frakcji) odpadÛw komunalnych; 2) zagospodarowania odpadÛw komunalnych p...
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 012-024149
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zagospodarowanie odpadÛw komunalnych pochodz?cych z terenu gmin cz?onkowskich Celowego Zwi?zku Gmin SGO5 w latach 2020ñ2022
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZUO International Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. S?ubicka 50 Ville: Kunowice Code NUTS: PL43 Code postal: 69-100 Pays: Pologne Courriel: k.nfengwang@zuocleancity.pl TÈlÈphone: +48 693196338
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 500 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 138 050.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodz przes?anki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 Pzp za wyj?tkiem sytuacji, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 9 Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany jest przekaza?: 1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 P.z.p., wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 3) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (...) lub poczty elektronicznej (...). SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce funkcjonowania systemu miniPortal dost?pne s na stronie Urz?du ZamÛwie Publicznych, pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami w szczegÛlno?ci sk?adanie o?wiadcze?, wnioskÛw, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po?rednictwem dedykowanego ÑFormularza do komunikacjiî, dost?pnego za po?rednictwem systemu miniPortal (opcja ÑFormularze do komunikacjiî). Zamawiaj?cy mo?e rÛwnie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej. Dokumenty elektroniczne, o?wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentÛw lub o?wiadcze sk?adane s przez Wykonawc za po?rednictwem Formularza do komunikacji jako Za??czniki. Zamawiaj?cy dopuszcza rÛwnie mo?liwo? sk?adania dokumentÛw elektronicznych, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentÛw lub o?wiadcze za pomoc poczty elektronicznej. SposÛb sporz?dzenia dokumentÛw elektronicznych, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentÛw lub o?wiadcze musi by zgody z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie u?ycia ?rodkÛw komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego oraz udost?pniania i przechowywania dokumentÛw elektronicznych oraz rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o warto?ci przekraczaj?cej 221 000 EUR. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Zgodnie z ß 10 ust. 1a i 1b rozporz?dzenia Prezesa Rady MinistrÛw z 22.3.2010 w sprawie regulaminu post?powania przy rozpoznawaniu odwo?a (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z pÛ?n. zm.) w przypadku, gdy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego komunikacja Zamawiaj?cego z Wykonawcami odbywa?a si przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, w sposÛb okre?lony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z 29.1.2004 Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) lub, gdy Zamawiaj?cy dopu?ci taki sposÛb komunikacji, dokumentacja post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego lub konkursu sporz?dzona w postaci elektronicznej sk?adana w post?powaniu odwo?awczym, przekazywana jest na nast?puj?cych rodzajach informatycznych no?nikÛw danych: p?yta CD, p?yta DVD, no?nik USB, dysk przeno?ny USB. Dokumentacja post?powania sk?adana w postaci elektronicznej powinna zosta zapisana na jednym z wskazanych powy?ej informatycznych no?nikÛw danych w sposÛb zapewniaj?cy odczyt dokumentÛw elektronicznych i informacji opisanych oraz uporz?dkowanych zgodnie ze struktur i metodyk nazewnictwa katalogÛw i dokumentÛw elektronicznych, ktÛry umo?liwia identyfikacj poszczegÛlnych dokumentÛw post?powania oraz wyodr?bnienie dokumentÛw zawieraj?cych informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90510000 - Élimination et traitement des ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages 
90511400 - Services de collecte du papier