Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stargard:...lectricitÈ

2022/S 233-668704  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Stargard: ...lectricitÈ 2022/S 233-668704 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Stargardzki - Starostwo Powiatowe w Stargardzie Adresse postale: ulica Skarbowa 1 Ville: Stargard Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 73-110 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kamila WÛjcik Courriel: starostwo@powiatstargardzki.pl TÈlÈphone: +48 914804802 Fax: +48 914804801 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.powiatstargardzki.eu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: podsektor samorz?dowy
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Stargardzkiego NumÈro de rÈfÈrence: WZ.272.14.2022.WJ1
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, dla potrzeb eksploatacji budynkÛw u?ytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego, wskazane w Za??czniku Nr 1 do zaproszenia i Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Stargardzie oraz dla potrzeb ulicznej sygnalizacji ?wietlnej. W dniu 24.11.2022 r. zawarte zosta?o Porozumienie o wspÛlnym prowadzeniu post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego na zakup energii elektrycznej pomi?dzy Powiatem Stargardzkim a SPWZOZ. Post?powanie przeprowadzane jest wspÛlnie, w imieniu i na rzecz SPWZOZ w Stargardzie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego. SPWZOZ upowa?ni? Powiat Stargardzki do przygotowania i przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 049 230.73 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Powiat Stargardzki, WojewÛdztwo Zachodniopomorskie, Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, dla potrzeb eksploatacji budynkÛw u?ytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego, wskazane w Za??czniku Nr 1 do zaproszenia i Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Stargardzie oraz dla potrzeb ulicznej sygnalizacji ?wietlnej. Szacunkowa ??czna ilo?? energii ñ dla wszystkich punktÛw poboru, w okresie obowi?zywania umowy wyniesie 2 272 185 kWh, natomiast w zwi?zku z przyj?tym prawem opcji, o ktÛrym mowa w Dziale III pkt 2 ppkt
   5. 1) zaproszenia, warto?? ta mo?e zosta? zwi?kszona o 338 300 kWh. Warto?? szacunkowa zamÛwienia wynosi 1 783 665,23 z?, natomiast ze wzgl?du na przyj?te prawo opcji, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy ñ Prawo zamÛwie? publicznych, warto?? zamÛwienia zosta?a oszacowana na kwot? 2 049 230,73 z?.
II.2.5) CritËres díattribution
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji okre?lonego w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych, polegaj?cego na: 1) zwi?kszeniu ilo?ci punktÛw poboru, w stosunku do liczby wykazanej w za??czniku nr 1 do zaproszenia, w ramach grup taryfowych obj?tych przedmiotem zamÛwienia (wycenionych w Formularzu ofertowym), m.in. w przypadku nabycia nowego punktu poboru. Zamawiaj?cy zak?ada, ?e maksymalny wzrost liczby punktÛw poboru mo?e wynie??: a) Powiat Stargardzki ñ 7; po 2 punkty poboru z grupy taryfowej C21 oraz C11 oraz po 1 punkcie poboru dla ka?dej innej grupy taryfowej obj?tej przedmiotem zamÛwienia, b) Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej ñ 1 punkt poboru w grupie taryfowej C21. 2) zmniejszeniu ilo?ci energii elektrycznej (w kWh) w stosunku do przewidywanego zapotrzebowania na energi? elektryczn? okre?lonego w Dziale III pkt 2 ppkt 3 oraz Za??czniku nr 1 do zaproszenia, w zale?no?ci od potrzeb OdbiorcÛw. Ze wzgl?du na specyfik? zamÛwienia, a mianowicie z powodu niemo?liwo?ci przewidzenia faktycznego zu?ycia energii elektrycznej w okresie przysz?ych 12 m-cy co do 1 kWh, Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie zaw??aj?cego prawa opcji, polegaj?cego na zapewnieniu, i? w okresie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy wykorzysta 80% ilo?ci energii zamÛwienia podstawowego, co oznacza, ?e minimalna kwota wynagrodzenia z tytu?u realizacji przedmiotu umowy wyniesie 80% ceny podanej w formularzu ofertowym. Skorzystanie z prawa opcji nast?pi w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy zapotrzebowanie poszczegÛlnych OdbiorcÛw na energi? elektryczn? ulegnie zmianie (zmniejszeniu), w tym w szczegÛlno?ci z przyczyn zewn?trznych, niezale?nych od OdbiorcÛw.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Post?powanie o udzielenie zamÛwienia na zakup energii elektrycznej przeprowadzono uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego. W zwi?zku z tym, ?e w post?powaniu tym, nie z?o?ono ?adnej oferty, postanowiono przeprowadzi? post?powanie na zakup energii elektrycznej, w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy ñ Prawo zamÛwie? publicznych. Pierwotne warunki zamÛwienia nie zosta?y w istotny sposÛb zmienione. Do negocjacji w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki, zaproszono Wykonawc? ñ ENEA S.A. z siedzib? w Poznaniu. Wykonawca ten realizowa? zamÛwienia na rzecz Powiatu Stargardzkiego oraz SPWZOZ w Stargardzie w zakresie sprzeda?y energii elektrycznej, poniewa? sk?ada? najkorzystniejsze oferty w post?powaniach przeprowadzanych w trybach otwartych. Wykonawca ten posiada koncesj? na obrÛt energi? elektryczn? udzielon? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, zawar? umow? o ?wiadczenie us?ug dystrybucji z OSD, umo?liwiaj?c? realizacj? umowy sprzeda?y energii z Zamawiaj?cym, ktÛrego urz?dzenia przy??czone s? do sieci OSD oraz umow? z OSD umo?liwiaj?c? bilansowanie handlowe Zamawiaj?cego. W dotychczasowych realizacjach Wykonawca wykaza? si? profesjonalizmem w dzia?aniu i dobr? wspÛ?prac?.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
28/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ENEA S.A.
Adresse postale: ul. Pastelowa 8 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-198 Pays: Pologne Courriel: sebastian.skrundz@enea.pl TÈlÈphone: +48 913321159 Adresse internet: www.enea.pl
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 2 049 230.73 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 2 049 230.73 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia, a tak?e wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone wy?ej, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2022 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Stargardzkiego 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité