Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 20/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stargard: Porte-charges

2021/S 179-465289  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Stargard: Porte-charges 2021/S 179-465289 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa PGL Lasy Pa?stwowe ZespÛ Sk?adnic LasÛw Pa?stwowych w Stargardzie NumÈro national d'identification: 810539491 Adresse postale: Wojska Polskiego 119 Ville: Stargard Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 73-110 Pays: Pologne Courriel: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 915771832 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/zsstargard Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Skarbu Pa?stwa nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑZakup zestawu samochodowego do za?adunku i przewozu drewna d?u?ycowegoî NumÈro de rÈfÈrence: DZ.270.2.24.2021
II.1.2) Code CPV principal 34144750 Porte-charges
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa do siedziby zamawiaj?cego na swÛj koszt, nowego zestawu samochodowego do za?adunku i przewozu drewna d?u?ycowego. W sk?ad zestawu musz wchodzi?: Ci?gnik siod?owy z zainstalowanym ?urawiem le?nym do za?adunku i roz?adunku drewna d?u?ycowego Naczepa siod?owa do przewozu drewna d?u?ycowego sprz?gana z ci?gnikiem siod?owym. ?uraw hydrauliczny zamontowany za kabin pojazdu
   3. 2. SzczegÛ?owe warunki techniczne, wymogi ogÛlne dotycz?ce zamawianego zestawu zawarty jest w za??czniku nr 3 do SWZ. Warunki wykonania zamÛwienia zawiera rÛwnie za??cznik nr 5 do SWZ- projekt umowy
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Oferowany zestaw, o ktÛrym mowa w pkt
   3. 1. musi spe?nia?: a) Wymagania i warunki techniczne wynikaj?ce z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz, 450 z pÛ?n. zm.) i przepisami wykonawczymi. b) Posiada homologacj umo?liwiaj?c dopuszczenie zestawu transportowego do ruchu na obszarze Unii Europejskiej, c) Posiada pozytywny wynik bada odbiorczych w odniesieniu do ?urawia hydraulicznego zainstalowanego na poje?dzie przeprowadzonych przez Urz?d Dozoru Technicznego, d) Spe?nia wymogi ROZPORZ?DZENIE KOMISJI (UE) NR 459/2012z dnia 29 maja 2012 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporz?dzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszcze pochodz?cych z lekkich pojazdÛw pasa?erskich i u?ytkowych (Euro 6) w zakresie emisji spalin, e) Posiada instrukcje obs?ugi zestawu (pojazd, ?uraw, naczepa) w j?zyku polskim oraz wymagane prawem dokumenty umo?liwiaj?ce jego rejestracj?: faktura, karta pojazdu, wyci?g ze ?wiadectwa homologacji, za?wiadczenie UDT, o?wiadczenie o uiszczeniu op?aty podatku akcyzowego oraz dokonanie prÛb monta?owych. f) Wszystkie koszty zwi?zane z realizacj punktu
   3. 3. e) ponosi Wykonawca.
   3. 4. Przedmiot zamÛwienia musi by fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcze?niej ni w 2021r.
   3. 5. Ilo? zamawianego sprz?tu- jeden kompletny zestaw samochodowy do za?adunku i przewozu drewna d?u?ycowego: Ci?gnik siod?owy z zainstalowanym ?urawiem le?nym do za?adunku i roz?adunku drewna d?u?ycowego; Naczepa siod?owa do przewozu drewna d?u?ycowego sprz?gana z ci?gnikiem siod?owym; ?uraw hydrauliczny zamontowany za kabin pojazdu
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 320 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie formu?uje warunku udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie formu?uje warunku udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do warunku dotycz?cego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat od dnia w ktÛrym up?ywa termin sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie) wykona co najmniej 2 dostawy nowych pojazdÛw do transportu i za?adunku drewna o parametrach nie ni?szych ni opisane w SzczegÛ?owych warunkach technicznych, stanowi?cych za?. nr 3 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 20/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 20/10/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
https://portal.smartpzp.pl/zsstargard https://portal.smartpzp.pl/zsstargard
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La commande en ligne sera utilisÈe La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami PZP czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie PZP. 16.2. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. 16.3. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 16.4. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 16.5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16.6. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. 16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34144750 - Porte-charges