Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Starogard Gda?ski: Services liés aux déchets et aux ordures

2019/S 16-034236  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/01/2019 S16  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Starogard Gda?ski: Services liés aux déchets et aux ordures 2019/S 016-034236 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Zak?ad Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o.
Stary Las 9 Starogard Gda?ski 83-200 Pologne Point(s) de contact: Ewa Gorecka Téléphone: +48 585300799 Courriel: zamowienia.publiczne@starylas.pl Fax: +48 587750380 Code NUTS: PL638 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.starylas.pl www.starylas.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 191212- inne odpady (w tymzmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni wymienione w 19 12 11
II.1.2) Code CPV principal 90500000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów(odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni wymienione w 19 12 11 pochodz?cych z Zak?adu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o., odpad w formie zbelowanej (cz?? I zamówienia) lub luzem (cz?? II zamówienia). Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególno?ci: - odbiór odpadu z terenu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych [RIPOK] w Starym Lesie 9, gmina Starogard Gda?ski (83-200), - zagospodarowanie odpadów, odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów, z wy??czeniem proces D5.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 700 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 - frakcja o ?rednicypowy?ej 80 mm
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 90514000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL638 Lieu principal d'exécution:
Stary Las 9
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów(odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)z mechanicznej obróbki odpadów inne ni wymienione w 19 12 11 - frakcja o ?rednicy powy?ej 80 mm z sortowania odpadów komunalnych - odpad w formie zbelowanej w ilo?ci 6000 Mg.Ostateczna ilo? us?ugi polegaj?cej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) mo?e ulec zmniejszeniu,przy czym Zamawiaj?cy gwarantuje przekazanie nie mniej ni 4 000 Mg. Odbiór odpadu: a) przekazanie i odbiór odpadu odbywa si b?dzie z terenu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych [RIPOK] w Starym Lesie 9, gmina Starogard Gda?ski (83-200); b) za?adunek i odbiór odpadów mo?e by realizowany ka?dego dnia od poniedzia?ku do pi?tku, z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00 do 18:00; c) odbiór nast?powa b?dzie transportem zorganizowanym przez Wykonawc i na jego koszt, tak?e w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz roz?adunku; d) Zamawiaj?cy wymaga gotowo?ci Wykonawcy do odbioru min. 120 Mg odpadu tygodniowo; e) za?adunek odpadu na podstawione przez Wykonawc pojazdy jest obowi?zkiem Zamawiaj?cego; f) Wykonawca zapewni za?adunek dla odpadu zbelowanego; g) odbierany odpad b?dzie wa?ony na wadze samochodowej, z dok?adno?ci do 20 kg, zlokalizowanej na terenie RIPOK. Dla okre?lenia wagi odbieranego odpadu, pojazd Wykonawcy musi by zwa?ony przed za?adunkiem. Waga pojazdu wraz z za?adunkiem nie mo?e przekroczy 40 Mg; h) wynik wa?enia b?dzie wi???cy dla rozlicze pomi?dzy Stronami; i) pojazdami przeznaczonymi do realizacji zamówienia mog by pojazdy o wymiarach: rozstaw pomi?dzy przedni i tyln osi max 14 m, rozstaw kó na osi max do 3 m; j) Wykonawca ponosi wy??czn odpowiedzialno? za wszelkie szkody, jak i równie za utrat?, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powsta?e w czasie transportu odpadów od chwili wydania w RIPOK oraz w trakcie magazynowania, roz?adunku odpadów do czasu poddania ich i zako?czenia procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania. Wykonawca ponosi w szczególno?ci odpowiedzialno? za dzia?ania oraz zaniechania dzia?a swego personelu oraz podmiotów, którymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zamówienia, np. przewo?ników; k) z chwil wydania odpadów Wykonawcy przechodz na niego wszelkie korzy?ci i ci??ary zwi?zane z nimi oraz niebezpiecze?stwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególno?ci przejmuje on odpowiedzialno? za wydane odpady, za nale?yte post?powanie z nimi i za skutki z tego wynikaj?ce.
   2.  Opakowanie odpadu - odbiór odpadów w formie zbelowanej. Zamawiaj?cy dokona opakowania przekazywanych odpadów, tj. odpad zostanie zag?szczony, uformowany w baloty owini?te drutem, szacunkowa obj?to? pojedynczego balotu ok. 1 do 1,5 m3.
   3.  W procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów nale?y wy??czy proces D5.
   4.  Pozosta?e czynno?ci - zgodnie z SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci / Pondération: 20 % Critère de qualité - Nom: Czas, w jakim Wykonawca b?dzie gotów do odbioru odpadów - czas mierzony odmomentu przekazania informacji Wykonawcy przez Zamawiaj?cego a podstawieniem samochodu do za?adunku odpadów przez Wykonawc / Pondération: 20 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Planowana ilo? us?ugi polegaj?cej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie)o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki opadów inne ni wymienione w 19 12 11 - frakcja o ?rednicy powy?ej 80 mm z sortowania odpadów komunalnych, odpad w formie zbelowanej wynosi 6 000 Mg. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? skorzystania z prawa opcji polegaj?cego na zmniejszeniu przedmiotu zamówienia, w zale?no?ci od specyfiki przyj?tych rozwi?za technicznych i technologicznych w cyklu produkcyjnym, nieprzewidzianych zmian w ilo?ciach przyjmowanych do zagospodarowania odpadów lub warunków magazynowania, przy czym Zamawiaj?cy zobowi?zuje si do przekazania nie mniej ni 4 000 Mg odpadów. W stosunku do niewykorzystanych maksymalnie 2 000 Mg odpadów Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia odszkodowawcze.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Odbiór oraz przetworzenie odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 z sortowania odpadów komunalnych i budowlanych oraz rozbiórki odpadów wielkogabarytowych
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 90514000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL638 Lieu principal d'exécution:
Stary Las 9
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów(odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)z mechanicznej obróbki odpadów inne ni wymienione w 19 12 11 pochodz?cych z sortowania odpadów komunalnych i odpadów budowalnych oraz rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpad luzem w ilo?ci 3000 Mg. Ostateczna ilo? us?ugi polegaj?cej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) mo?e ulec zmniejszeniu, przy czym Zamawiaj?cy gwarantuje przekazanie nie mniej ni 2000 Mg. Odbiór odpadu: a)przekazanie i odbiór odpadu odbywa si b?dzie z terenu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych [RIPOK] w Starym Lesie 9, gmina Starogard Gda?ski (83-200); b)za?adunek i odbiór odpadów mo?e by realizowany ka?dego dnia od poniedzia?ku do pi?tku, z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00 do 18:00; c)odbiór nast?powa b?dzie transportem zorganizowanym przez Wykonawc i na jego koszt, tak?e w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz roz?adunku; d)Zamawiaj?cy wymaga gotowo?ci Wykonawcy do odbioru min. 60 Mg odpadu tygodniowo; e)za?adunek odpadu na podstawione przez Wykonawc pojazdy jest obowi?zkiem Zamawiaj?cego; f)Wykonawca dla odpadów w formie lu?nej musi zapewni za?adunek "od góry"; g)odbierany odpad b?dzie wa?ony na wadze samochodowej, z dok?adno?ci do 20 kg, zlokalizowanej na terenie RIPOK. Dla okre?lenia wagi odbieranego odpadu, pojazd Wykonawcy musi by zwa?ony przed za?adunkiem. Waga pojazdu wraz z za?adunkiem nie mo?e przekroczy 40 Mg; h)wynik wa?enia b?dzie wi???cy dla rozlicze pomi?dzy Stronami; i)pojazdami przeznaczonymi do realizacji zamówienia mog by pojazdy o wymiarach: rozstaw pomi?dzy przedni i tyln osi max 14 m, rozstaw kó na osi max do 3 m; j)Wykonawca ponosi wy??czn odpowiedzialno? za wszelkie szkody, jak i równie za utrat?, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powsta?e w czasie transportu odpadów od chwili wydania w RIPOK oraz w trakcie magazynowania, roz?adunku odpadów do czasu poddania ich i zako?czenia procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania. Wykonawca ponosi w szczególno?ci odpowiedzialno? za dzia?ania oraz zaniechania dzia?a swego personelu oraz podmiotów, którymi pos?u?y si wykonuj?c przedmiot zamówienia, np. przewo?ników; k)z chwil wydania odpadów Wykonawcy przechodz na niego wszelkie korzy?ci i ci??ary zwi?zane z nimi oraz niebezpiecze?stwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególno?ci przejmuje on odpowiedzialno? za wydane odpady, za nale?yte post?powanie z nimi i za skutki z tego wynikaj?ce.
   2.  Opakowanie odpadu - odbiór odpadów luzem.
   3.  W procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów nale?y wy??czy proces D5.
   4.  Pozosta?e czynno?ci - zgodnie z SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci / Pondération: 20 % Critère de qualité - Nom: Czas, w jakim Wykonawca b?dzie gotów do odbioru odpadów - czas mierzony odmomentu przekazania informacji Wykonawcy przez Zamawiaj?cego a podstawieniem samochodu do za?adunku odpadów przez Wykonawc / Pondération: 20 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Planowana ilo? us?ugi polegaj?cej na odbiorze oraz przetworzeniu odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwianie) o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki opadów inne ni wymienione w 19 12 11 - odpad pochodz?cy z sortowania odpadów komunalnych i odpadów budowlanych oraz rozbiórki odpadów wielkogabarytowych w postaci lu?nej wynosi 3 000 Mg. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? skorzystania z prawa opcji polegaj?cego na zmniejszeniu przedmiotu zamówienia, w zale?no?ci od specyfiki przyj?tych rozwi?za technicznych i technologicznych w cyklu produkcyjnym, nieprzewidzianych zmian w ilo?ciach przyjmowanych do zagospodarowania odpadów lub warunków magazynowania, przy czym Zamawiaj?cy zobowi?zuje si do przekazania nie mniej ni 2 000 mg odpadów. W stosunku do niewykorzystanych maksymalnie 1 000 Mg odpadów Wykonawcy nie b?d przys?ugiwa?y ?adne roszczenia odszkodowawcze.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 198-448462
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: I
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Servizi-Justyna Muszy?ska Brzozie Wielki G??boczek 78 87-313 Pologne Code NUTS: PL613
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 883 820.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 50 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Przetwarzanie odpadów
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Servizi-Justyna Muszy?ska Brzozie Wielki G??boczek 78 87-313 Pologne Code NUTS: PL613
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 354 320.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 50 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Przetwarzanie odpadów
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza Warszawa 02-676 Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza Warszawa 02-676 Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères