Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2020
Date de péremption : 28/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stary S?cz: Services de conduite des travaux

2020/S 60-143966  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/03/2020 S60 Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Stary S?cz: Services de conduite des travaux 2020/S 060-143966 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo Stary S?cz Adresse postale: ul. Magazynowa 5 Ville: Stary S?cz Code NUTS: PL218 Code postal: 33-340 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szymon Wojtanowski Courriel: starysacz@krakow.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 184460991 Fax: +48 184460983 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz La communication Èlectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas gÈnÈralement disponibles. Un accËs direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Pe?nienie kompleksowych us?ug nadzoru inwestorskiego nad budow trzech przepustÛw w Nadle?nictwie Stary S?cz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasÛw i le?nictwa do zmian klimatu... NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.4.2020
II.1.2) Code CPV principal 71520000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ÑPe?nienie kompleksowych us?ug nadzoru inwestorskiego nad budow trzech przepustÛw w Nadle?nictwie Stary S?cz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasÛw i le?nictwa do zmian klimatu ñ ma?ej retencji oraz przeciwdzia?aniu erozji wodnej na terenach gÛrskichî ??cznie z wykonywaniem obowi?zkÛw inspektora nadzoru w okresie r?kojmi i gwarancji zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Przedmiot zamÛwienia podlegaj?cy nadzorowi inwestorskiemu obejmuje 3 zadania: ó zadanie I ñ przepust nr 7_1279 le?nictwo Che?miec, oddzia 315a, obr?b ewidencyjny Che?miec, gmina Che?miec, dzia?ka ewidencyjna nr 1, ó zadanie II ñ przepust nr 8_1280 le?nictwo Che?miec, oddzia 316c, obr?b ewidencyjny Biczyce GÛrne, gmina Che?miec, dzia?ka ewidencyjna nr 342, ó zadanie III ñ przepust nr 2_1273 le?nictwo Gabo?, oddzia 59d i 60d, obr?b ewidencyjny Skrudzina, dzia?ka ewidencyjna nr 451/1, 440/1, obr?b ewidencyjny Gabo?, dzia?ka ewidencyjna nr 973/1, gmina Stary S?cz.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71520000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL218 Lieu principal d'exÈcution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Stary S?cz.
II.2.4) Description des prestations:

   3. 2.4. SzczegÛ?owy zakres prac nadzoru dla zamÛwienia okre?laj za??czniki nr 7 oraz
   8. 1ñ8.3 do SIWZ uj?te w post?powaniu przetargowym pod nazw?: ÑBudowa trzech przepustÛw w Nadle?nictwie Stary S?cz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasÛw i le?nictwa do zmian klimatu ñ ma?ej retencji oraz przeciwdzia?aniu erozji wodnej na terenach gÛrskichî, znak sprawy ZG.270.1.3.2019.TC dost?pnym na stronie internetowej zamawiaj?cego: (https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_stary_sacz/zamowienia_publiczne/pg_201910010256401400467).
   3. 3. SzczegÛ?owy zakres obowi?zkÛw wykonawcy:
   3. 3.1. udzia w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robÛt, terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w dniu podpisania umowy z wykonawc na realizacj prac budowlanych;
   3. 3.2. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno?ci jej realizacji z projektem, przepisami i obowi?zuj?cymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej;
   3. 3.3. sprawowanie nadzoru na placu budowy (budowie) w celu zapewnienia w?a?ciwej i skutecznej kontroli nadzorowanych robÛt, tj. bytno?ci na placu budowy (z wpisem do dziennika budowy), z cz?stotliwo?ci nie mniejsz ni?: dwa razy w tygodniu w czasie prowadzenia prac;
   3. 3.4. niezale?nie od cz?stotliwo?ci okre?lonej powy?ej, tj. w pkt
   3. 3.3. niniejszej SIWZ, dodatkowe przybycie na budow?, na wezwanie zamawiaj?cego, w razie zaistnienia pilnej, nieprzewidzianej potrzeby, w czasie 24 godzin od telefonicznego powiadomienia;
   3. 3.5. sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentÛw (atestÛw, ?wiadectw jako?ci, wynikÛw bada?) dotycz?cych elementÛw prefabrykowanych i innych wyrobÛw przed wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentÛw stwierdzaj?cych w?a?ciw jako? lub te w razie zastrze?e dotycz?cych elementÛw prefabrykowanych lub innych wyrobÛw przewidzianych do wbudowania ñ ??daniu od wykonawcy odpowiednich bada i przedstawienia ekspertyz technicznych;
   3. 3.6. odbiÛr ka?dej z robÛt ul?gaj?cych zakryciu lub zanikaj?cych, najpÛ?niej w ci?gu 3 dni roboczych po zg?oszeniu ich przez kierownika budowy wraz z zapisem w dzienniku budowy. W przypadku nie zg?oszenia tych robÛt do sprawdzenia inspektor nadzoru ñ ??da od wykonawcy, wykonania na jego (wykonawcy) koszt odkrywek elementÛw robÛt budz?cych w?tpliwo?ci ñ odnotowuj?c te czynno?ci w dzienniku budowy;
   3. 3.7. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robÛt polece potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotycz?cych: usuni?cia nieprawid?owo?ci lub zagro?e?, wykonania prÛb lub bada?, tak?e wymagaj?cych odkrycia robÛt lub elementÛw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotycz?cych prowadzonych robÛt budowlanych, dowodÛw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobÛw budowlanych oraz urz?dze technicznych;
   3. 3.8. ??danie od kierownika budowy lub kierownika robÛt dokonania poprawek b?d ponownego wykonania wadliwie wykonanych robÛt a tak?e wstrzymaniu dalszych robÛt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mog?a wywo?a zagro?enie b?d spowodowa niedopuszczaln niezgodno? z projektem lub pozwoleniem na budow?;
   3. 3.9. kontrola jako?ci i terminowo?ci wykonania robÛt;
   3. 3.10. zawiadomienie zamawiaj?cego o konieczno?ci wykonania robÛt dodatkowych nieprzewidzianych zawart umow z wykonawc?;
   3. 3.11. za?atwienie wszelkich bie??cych spraw formalno-prawnych zwi?zanych z prowadzeniem i zako?czeniem robÛt;
   3. 3.12. dokonywanie wpisÛw do dziennika budowy;
   3. 3.13. sporz?dzanie i przekazywanie zamawiaj?cemu pisemnego sprawozdania z realizacji prac i ich zaawansowania ñ w terminach co 7 dni kalendarzowych;
   3. 3.14. kontrolowanie wykonawcy w zakresie przestrzegania zasad planu bezpiecze?stwa i ochrony zdrowa oraz przepisÛw BHP, ppo?. i ochrony ?rodowiska;
   3. 3.15. kontrolowanie ilo?ci i terminowo?ci wykonywania robÛt;
   3. 3.16. uczestniczenie w zwo?ywanych przez zamawiaj?cego radach technicznych; cd. w SIWZ. https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_stary_sacz/zamowienia_publiczne/pg_201910010256401400467
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie zawodowe / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/08/2020 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.02.0100-00-0006/16-00 Kompleksowy projekt adaptacji lasÛw i le?nictwa do zmian klimatu ñ ma?a retencja oraz przeciwdzia?anie erozyjne na terenach gÛrskich.
II.2.14) Informations complÈmentaires Wszelkie szczegÛ?y dotycz?ce niniejszego post?powania zawarte s w SIWZ wraz z za??cznikami.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W post?powaniu mog bra udzia wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamÛwienia w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1ñ2 i 4ñ8 Pzp.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegÛlnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Warunek ten, w zakresie osÛb skierowanych przez wykonawc do realizacji zamÛwienia, zostanie uznany za spe?niony, je?li wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa?, co najmniej 1 osob?, ktÛra posiada uprawnienia do pe?nienia samodzielnej funkcji technicznej ñ inspektora nadzoru inwestorskiego w budownictwie w specjalno?ciach zgodnych i wymaganych zakresem nadzorowanych prac, w tym m.in. osob posiadaj?c uprawnienia w specjalno?ci drogowej lub mostowej lub odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw, a tak?e dopuszcza si rÛwnie odpowiadaj?ce im uprawnienia, wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisÛw ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202 z pÛ?n. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie) wykonywa co najmniej dwie us?ugi polegaj?ce na pe?nieniu funkcji inspektora nadzoru nad realizacj robÛt budowlanych z zakresu budowy drÛg lub obiektÛw mostowych o warto?ci us?ug nadzoru nie mniejszej ni 5 000 PLN ka?da z nich.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzÛr umowy stanowi?cy za??cznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie z?o?onej oferty wykonawcy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci w niej wymienionych z uwzgl?dnieniem podanych we wzorze umowy warunkÛw ich wprowadzenia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/04/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 27/06/2020
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/04/2020 Heure locale: 11:30 Lieu:
Siedziba Nadle?nictwa Stary S?cz, ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary S?cz, sala narad, parter budynku, POLSKA. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi dnia 28 kwietnia 2020 r. o godz. 11.30 w Nadle?nictwie Stary S?cz, ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary S?cz, sala narad, parter budynku, POLSKA. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc (http://platformazakupowa.pl). Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert zamawiaj?cy poda kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia. http://platformazakupowa.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 500 PLN. Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu; 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por?czeniach udzielonych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z pÛ?n. zm.). Wadium wp?acane w pieni?dzu nale?y wnie? przelewem na rachunek bankowy zamawiaj?cego w banku Banku Ochrony ?rodowiska S.A., nr rachunku: 96 1540 1115 2111 9127 9426 0004 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w post?powaniu na: ÑPe?nienie kompleksowych us?ug nadzoru inwestorskiegoî. Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie, tj. do dnia 28 kwietnia 2020 r. do godziny 11.00, zostanie zaliczone na rachunku bankowym zamawiaj?cego. Wadium wnoszone w formie innej ni pieni?dz nale?y z?o?y w oryginale w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej poprzez wys?anie wiadomo?ci prywatnej do zamawiaj?cego lub na adres e-mail (starysacz@krakow.lasy.gov.pl). Wadium nale?y z?o?y przed up?ywem terminu sk?adania ofert, tj. do dnia 28 kwietnia 2020 r. do godziny 11.00. Wadium musi zabezpiecza ofert przez ca?y okres zwi?zania ofert?. Wykonawca, ktÛry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln form wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z post?powania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucon?. Przez orygina w formie elektronicznej nale?y rozumie dokument sporz?dzony przez gwaranta (bank, ubezpieczyciela) w formie elektronicznej, opatrzony przez gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca jest zobowi?zany przekaza orygina tego dokumentu w formie elektronicznej, tj. w takiej, w jakiej zosta sporz?dzony. Wniesienie wadium w formie innej ni orygina w postaci elektronicznej (np. orygina na pi?mie przes?any kurierem, skan orygina?u przes?any elektronicznie) b?dzie skutkowa?o odrzuceniem oferty. Zamawiaj?cy wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 8 % ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamÛwienia podanej w ofercie. Zabezpieczenie mo?e zosta wniesione w sposÛb przewidziany w art. 148 ustawy Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w pieni?dzu przez wykonawc musi zosta odniesione na rachunku zamawiaj?cego nr 96 1540 1115 2111 9127 9426 0004 nie pÛ?niej ni w dniu podpisania umowy. Kwota wniesionego zabezpieczenia b?dzie podlega?a zwrotowi po realizacji zamÛwienia, przy czym 70 % ustalonego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zostanie zwrÛcone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odbioru ko?cowego robÛt, pozosta?a cz?? zostanie zwrÛcona w ci?gu 30 dni po up?ywie terminu gwarancji zadeklarowanego przez wykonawc robÛt budowlanych, liczonego od dnia odbioru ko?cowego robÛt. starysacz@krakow.lasy.gov.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 14.2 i 14.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71520000 - Services de conduite des travaux