Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stary S?cz: Services sylvicoles

2020/S 68-162394  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Stary S?cz: Services sylvicoles

2020/S 068-162394

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 059-141595)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Nadle?nictwo Stary S?cz
Adresse postale: ul. Magazynowa 5
Ville: Stary S?cz
Code NUTS: PL218
Code postal: 33-340
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szymon Wojtanowski
Courriel: starysacz@krakow.lasy.gov.pl
TÈlÈphone: +48 184460991
Fax: +48 184460983 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz

http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Stary S?cz w roku 2020 ñ V post?powanie

NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.3.2020

II.1.2)
Code CPV principal
77200000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia 1) Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury, dzia?alno?ci ubocznej oraz pozosta?ych prac do wykonania terenie Nadle?nictwa Stary S?cz w roku 2020. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury, dzia?alno?ci ubocznej oraz pozosta?ych prac wynikaj?cych z za??cznika nr 3 do SIWZ dla poszczegÛlnych pakietÛw zamÛwienia, tj. 3a, 4a, 4b, 5b, 7a, 8a, na ktÛry sk?adaj si wg pakietÛw.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 059-141595

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Data: 03/04/2020 Czas lokalny: 11:15 Miejsce: Nadle?nictwo Stary S?cz ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary S?cz, sala narad ñ parter budynku. Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc http://platformazakupowa.pl Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia oraz poszczegÛlnych cz??ci PakietÛw.

http://platformazakupowa.pl
Lire:

Data: 03/04/2020 Czas lokalny: 11:15 Miejsce: Nadle?nictwo Stary S?cz ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary S?cz, POLSKA, sala narad ñ parter budynku. Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc http://platformazakupowa.pl Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia oraz poszczegÛlnych cz??ci pakietÛw. Ze wzgl?du na og?oszony w Polsce stan epidemii, Wykonawcy mog uczestniczy w otwarciu ofert jedynie poprzez prowadzon przez Zamawiaj?cego transmisj online z otwarcia ofert dost?pn na koncie Zamawiaj?cego pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCp0Fe3TBu9Qu3Nat8FGJ_ng

http://platformazakupowa.pl
https://www.youtube.com/channel/UCp0Fe3TBu9Qu3Nat8FGJ_ng
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Pozosta?e zapisy Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia nie ulegaj zmianie, w tym rÛwnie Zamawiaj?cy nie przed?u?a terminu sk?adania ofert. Ponadto w dniu otwarcia ofert, tj.
   3. 4.2020 Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie post?powania na platformie zakupowej oraz na stronie post?powania na BIP Nadle?nictwa Stary S?cz bezpo?redni link do prowadzonej transmisji otwarcia ofert, aktywny w tym dniu od godziny 11.00 do zako?czenia otwarcia ofert.

 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement