Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stary S?cz: Travaux de rÈparation de routes

2021/S 179-465146  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Stary S?cz: Travaux de rÈparation de routes 2021/S 179-465146 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo Stary S?cz Adresse postale: Stary S?cz ul. Magazynowa 5 Ville: Stary S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-340 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szymon Wojtanowski, Tadeusz Chlipa?a Courriel: starysacz@krakow.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 184460991 Fax: +48 184460983 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Gospodarka Le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
"Budowa przepustÛw w Nadle?nictwie Stary S?cz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasÛw i le?nictwa do zmian klimatu ñ ma?ej retencji oraz przeciwdzia?aniu erozji wodnej na terenach gÛrskich" NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.12.2020
II.1.2) Code CPV principal 45233142 Travaux de rÈparation de routes
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia sk?ada si z nast?puj?cych cz??ci:
   1.  Cz?? I:
   1. 1. Przepust nr. 1_1272.
   1. 2. Przepust nr. 2_1273
   1. 3. Przepust nr. 3_1274
   2.  Cz?? II:
   2. 1. Przepust nr. 7_1279
   2. 2. Przepust nr. 8_1280
   2. 3. Przepust 12_1286 SzczegÛ?owy zakres robÛt dla ka?dej z cz??ci przedmiotu zamÛwienia, wraz z odpowiedni dokumentacj?,STWiOR oraz przedmiarami znajduje si w za??cznikach
   8. 1-8.2 do SIWZ oraz w Podr?czniku wdra?ania projektu stanowi?cego za??cznik nr 7 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 690 800.63 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? I
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233142 Travaux de rÈparation de routes 45111200 Travaux de prÈparation et de dÈgagement de chantier 45233220 Travaux de revÍtement de routes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exÈcution:
Obszar dzia?ania Nadle?nictwa Stary S?cz.
II.2.4) Description des prestations:

   3. 2.1.1. Przepust nr. 1_1272, Le?nictwo Gabo?, oddzia 59d, 59f, 62a, obr?b ewidencyjny Gabo?, dzia?ka ewidencyjna 440/1, 963/3, Gmina Stary S?cz. SzczegÛ?owy zakres robÛt dla tej cz??ci przedmiotu zamÛwienia, wraz z projektem budowlanym, STWiOR oraz przedmiarami znajduje si w za??czniku
   8. 1 do SIWZ oraz w Podr?czniku wdro?enia projektu stanowi?cego za??cznik nr.7 do SIWZ.
   3. 2.1.2. Przepust nr. 2_1273, Le?nictwo Gabo?, oddzia?. 59d i 60d, obr?b ewidencyjny Skrudzina, dzia?ka ewidencyjna nr 451/1, 440/1, obr?b ewidencyjny Gabo?, dzia?ka ewidencyjna nr. 973/1, Gmina Stary S?cz. SzczegÛ?owy zakres robÛt dla tej cz??ci przedmiotu zamÛwienia, wraz z projektem budowlanym, STWiOR oraz przedmiarami znajduje si w za??czniku
   8. 2 do SIWZ oraz w Podr?czniku wdro?enia projektu stanowi?cego za??cznik nr.7 do SIWZ.
   3. 2.1.3. Przepust nr. 3_1274, Le?nictwo Gabo?, oddzia?. 59d,59f,62a, obr?b ewidencyjny Gabo?, dzia?ka ewidencyjna nr. 988, Gmina Stary S?cz. SzczegÛ?owy zakres robÛt dla tej cz??ci przedmiotu zamÛwienia, wraz z projektem budowlanym, STWiOR oraz przedmiarami znajduje si w za??czniku
   8. 3 do SIWZ oraz w Podr?czniku wdro?enia projektu stanowi?cego za??cznik nr.7 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres udzielonej gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodkÛw Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu:POIS.02.01.00-00-0006/16-00
II.2.14) Informations complÈmentaires W ramach kryterium ÑOkres udzielonej gwarancjiî rozpatrywany b?dzie na podstawie okresu gwarancji na przedmiot zamÛwienia, okre?lonego przez Wykonawc w formularzu oferty: za udzielenie gwarancji na 36 miesi?cy Wykonawca otrzyma 0 punktÛw, za udzielenie gwarancji na 48 miesi?cy Wykonawca otrzyma 20 punktÛw, za udzielenie gwarancji na 60 miesi?cy Wykonawca otrzyma 40 punktÛw.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 255-639360
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz?? I
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Drogowo Budowlane Zygmunt Jurczak 33-300 Nowy S?cz ul. Do?ynkowa 20 Adresse postale: ul. Do?ynkowa 20 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 868 836.85 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 690 800.63 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   8. 1 Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci
:
10 000 z na ka?d cz?? przedmiotu zamÛwienia. Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   8. 2 Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu, 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielonych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci ( Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z pÛ?n. zm.).
   8. 3 Wadium wp?acane w pieni?dzu nale?y wnie? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w banku Banku Ochrony ?rodowiska S.A., nr rachunku: 96 1540 1115 2111 9127 9426 0004 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w post?powaniu na: ÑBudowa przepustÛw w Nadle?nictwie Stary S?cz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasÛw i le?nictwa do zmian klimatu ñ ma?ej retencji oraz przeciwdzia?aniu erozji wodnej na terenach gÛrskich ñ Znak spr.: SA.270.12.2020 ñ wadium na cz?? nr ÖÖî. Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie tj. do dnia 05.02.2021 r. do godziny 11:00, zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj?cego.
   8. 4 Z tre?ci wadium wnoszonego w formie: por?czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por?czeniach udzielonych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci powinno wynika bezwarunkowe, na pierwsze pisemne ??danie zg?oszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie gwaranta do wyp?aty Zamawiaj?cemu pe?nej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
   8. 5 Wadium wnoszone w formie innej ni pieni?dz nale?y z?o?y w oryginale w formie elektronicznej za po?rednictwem portalu ePUAP lub na adres e-mail starysacz@krakow.lasy.gov.pl Wadium nale?y z?o?y przed up?ywem terminu sk?adania ofert tj. do dnia 05.02.2021 r. do godziny 11:00. Wadium musi zabezpiecza ofert na dan cz?? zamÛwienia przez ca?y okres zwi?zania ofert?. Wykonawca, ktÛry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln form wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z post?powania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucon?.
   8. 6 Przez orygina w formie elektronicznej nale?y rozumie dokument sporz?dzony przez gwaranta (bank, ubezpieczyciela) w formie elektronicznej, opatrzony przez Gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca jest zobowi?zany przekaza orygina tego dokumentu w formie elektronicznej, tj. w takiej, w jakiej zosta sporz?dzony. Wniesienie wadium w formie innej ni orygina w postaci elektronicznej (np. orygina na pi?mie przes?any kurierem, skan orygina?u przes?any elektronicznie) b?dzie skutkowa?o odrzuceniem oferty. starysacz@krakow.lasy.gov.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Warszawa Ville: ul. Post?pu 17a Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
15.1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy. 15.2. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. 15.3. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 15.4. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 15.2 i 15.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 15.5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 15.6. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Warszawa Ville: ul. Post?pu 17a Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
45233220 - Travaux de revêtement de routes