Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 24/06/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stary S?cz: Travaux de rÈparation de routes

2022/S 119-334403  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/06/2022
S119
Pologne-Stary S?cz: Travaux de rÈparation de routes

2022/S 119-334403

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 109-306641)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Nadle?nictwo Stary S?cz
Adresse postale: Stary S?cz ul. Magazynowa 5
Ville: Stary S?cz
Code NUTS: PL218 Nowos?decki
Code postal: 33-340
Pays: Pologne
Courriel: starysacz@krakow.lasy.gov.pl
TÈlÈphone: +48 184460991
Fax: +48 184460983
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
"Budowa przepustÛw, mostÛw, brodÛw, kaszyc oraz palisad w Nadle?nictwie Stary S?cz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasÛw i le?nictwa do zmian klimatu ñ ma?ej retencji ....."

NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.9.2022

II.1.2)
Code CPV principal
45233142 Travaux de rÈparation de routes

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia sk?ada si? z nast?puj?cych cz??ci: Cz??? I ñ Budowa obiektÛw na terenie le?nictwa Przysietnica, Cz??? II- Budowa obiektÛw na terenie le?nictwa Gabo?, Cz??? IV - Budowa obiektÛw na terenie le?nictwa Przyszowa I, Cz??? V - Budowa obiektÛw na terenie le?nictwa Przyszowa II. SzczegÛ?owy zakres robÛt dla poszczegÛlnych cz??ci przedmiotu zamÛwienia, wraz z projektem budowlanym, STWiOR oraz przedmiarami znajduje si? w za??cznikach do SWZ oraz w Podr?czniku wdro?enia projektu.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 109-306641

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 21/06/2022

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 24/06/2022

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 18/09/2022

Lire:

Date: 21/09/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 21/06/2022

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 24/06/2022

Heure locale: 11:30

NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Date: 21/06/2022

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 24/06/2022

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Stary S?cz: Travaux de rÈparation de routesType díacheteur: AutresType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 24/06/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45233142 - Travaux de réparation de routes