Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Strzelce Opolskie:Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers

2023/S 196-613481  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Pologne-Strzelce Opolskie: Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers 2023/S 196-613481 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Powiatowy im. Pra?ata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich NumÈro national d'identification: REGON 000311585 Adresse postale: Opolska 36A Ville: Strzelce Opolskie Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 47-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bogdan Ploch Courriel: zam.publiczne1@szpital.strzelce-op.pl TÈlÈphone: +49 77470129 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.szpital.strzelce-op.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SPZOZ
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga transportu sanitarnego karetk? przewozow? NumÈro de rÈfÈrence: SP/04-ZP/23
II.1.2) Code CPV principal 60130000 Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonywanie us?ugi transportu sanitarnego dla pacjentÛw Szpitala oraz pacjentÛw Podstawowej Opieki Zdrowotnej, karetk? przewozow?: ï w zakresie transportu sanitarnego, ktÛry obejmuje transport chorych ze szpitala do domu ze wskaza? medycznych, chorych niewymagaj?cych nadzoru lekarskiego w trakcie transportu ze szpitala na badania diagnostyczne, przewÛz materia?Ûw biologicznych w tym krwi i preparatÛw krwiozast?pczych ñ ca?odobowo, ï w zakresie transportu sanitarnego, ktÛry obejmuje transport chorych i wyjazdy do pacjentÛw Podstawowej Opieki Zdrowotnej Powiatu Strzeleckiego do miejsca wskazanego przez Szpital ñ ca?odobowo.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 2 298 240.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 3 214 080.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Powiat Strzelecki
II.2.4) Description des prestations:
Wykonywanie us?ugi transportu sanitarnego dla pacjentÛw Szpitala oraz pacjentÛw Podstawowej Opieki Zdrowotnej, karetk? przewozow?: ï w zakresie transportu sanitarnego, ktÛry obejmuje transport chorych ze szpitala do domu ze wskaza? medycznych, chorych niewymagaj?cych nadzoru lekarskiego w trakcie transportu ze szpitala na badania diagnostyczne, przewÛz materia?Ûw biologicznych w tym krwi i preparatÛw krwiozast?pczych ñ ca?odobowo, ï w zakresie transportu sanitarnego, ktÛry obejmuje transport chorych i wyjazdy do pacjentÛw Podstawowej Opieki Zdrowotnej Powiatu Strzeleckiego do miejsca wskazanego przez Szpital ñ ca?odobowo.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 40 pkt Prix - PondÈration: 60 pkt
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 077-233306
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marchÈ sur la base de l'avis de prÈinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Us?uga transportu sanitarnego karetk? przewozow?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gregor Trans Grzegorz Chudzik NumÈro national d'identification: NIP 5920014463 Adresse postale: Mickiewicza 9A Ville: Starogard Gda?ski Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 83-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 555 200.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 298 240.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si? przy u?yciu Platformy e-ZamÛwienia, ktÛra jest dost?pna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. SzczegÛ?owy sposÛb komunikacji Zamawiaj?cego z Wykonawcami oraz sposÛb przygotowania i z?o?enia oferty zawarto w Za?. 1 do swz. https://ezamowienia.gov.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 1)Wykonawcom przys?uguj? ?rodki odwo?awcze przewidziane w Dziale IX ustawy. 2) Wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, postanowie? specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, oraz innych czynno?ci podj?tych przez zamawiaj?cego w post?powaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiaj?cego czynno?ci, do ktÛrej jest obowi?zany na podstawie ustawy mo?na wnie?? odwo?anie do Prezesa KIO, w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Us?uga transportu sanitarnego karetk? przewozow? 11/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers