01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/11/2018
Date de péremption : 10/12/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Strzelce Opolskie: Travaux de construction

2018/S 228-522655 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

27/11/2018
S228
- - Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Strzelce Opolskie: Travaux de construction

2018/S 228-522655

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 202-460551)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Strzeleckie Wodoci?gi i Kanalizacja Sp. z o.o.
PZP/W-276/10/2018
ul. Mickiewicza 10
Strzelce Opolskie
47-100
Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata Soko?owska
Téléphone: +48 774612708-34
Courriel: m.sokolowska@swik.com.pl
Fax: +48 774612708
Code NUTS: PL524 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.swik.com.pl

www.swik.com.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Modernizacja Stacji Wodoci?gowych oraz sieci wodoci?gowych i kanalizacyjnych - Etap III w Gminie Strzelce Opolskie - cz??ci 1, 2 i 3

Numéro de référence: PZP/W-276/10/2018

II.1.2)
Code CPV principal
45000000

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazw jak w pkt. II.1.1 w cz??ciach: Cz?? 1 (kontrakt 9): "Modernizacja Stacji Wodoci?gowych w Gminie Strzelce Opolskie", w tym: a) Stacji Wodoci?gowej w B?otnicy Strzeleckiej, b) Stacji Wodoci?gowej w Rozmierce, c) Stacji Wodoci?gowej w Kad?ubie, d) Stacji Wodoci?gowej w Szczepanku. Cz?? 2(cz?? kontraktu 10): "Modernizacja systemu sieci wodoci?gowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap III",: Przebudowa i budowa: a)sieci wodoci?gowej w ul. Osiedle i Fabryczna w Strzelcach Opolskich, b)sieci wodoci?gowej w ul. Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Ro?ni?towie i ul. Wolno?ci w Szymiszowie. Cz?? 3 (kontrakt 4 i cz?? kontraktu 10) w Strzelcach Op. obejmuje: a) Przebudow i budow magistrali wodoci?gowej w ul. Cementowej i 1 Maja, b) Przebudow sieci wodoci?gowej rozdz. w ul. 1 Maja i Habryki, c) Budow kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja (wraz z przepompowni?).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
22/11/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 202-460551

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Wymagane wadia i gwarancje: ko?cowe zdanie w podpunkcie 6 w nawiasie

Au lieu de:

Date: 29/11/2018

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 10/12/2018

Heure locale: 11:15

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 29/11/2018

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 10/12/2018

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 29/11/2018

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 10/12/2018

Heure locale: 11:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage