Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/01/2022
Date de péremption : 11/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Strzelin: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes

2022/S 19-045200  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/01/2022 S19 Pologne-Strzelin: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 2022/S 019-045200 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Karny w Strzelinie Numéro national d'identification: 914-12-62-497 Adresse postale: ul. Z?bkowicka 68 Ville: Strzelin Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 57-100 Strzelin Pays: Pologne Point(s) de contact: Rafa? Pi?dzioch, Rafa? Koszelnik, Tomasz Sobczyk Courriel: zk_strzelin@sw.gov.pl Téléphone: +48 713927500 Fax: +48 713927507 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zp.sw.gov.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Karny w Strzelinie Numéro national d'identification: 914-12-62-497 Adresse postale: ul. Z?bkowicka 68 Ville: Strzelin Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 57-100 Strzelin Pays: Pologne Point(s) de contact: Rafa? Pi?dzioch, Rafa? Koszelnik, Tomasz Sobczyk Courriel: zk_strzelin@sw.gov.pl Téléphone: +48 713927500 Fax: +48 713927507 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zp.sw.gov.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Karny w Strzelinie Numéro national d'identification: 914-12-62-497 Adresse postale: ul. Z?bkowicka 68 Ville: Strzelin Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 57-100 Strzelin Pays: Pologne Point(s) de contact: Rafa? Pi?dzioch, Rafa? Koszelnik, Tomasz Sobczyk Courriel: zk_strzelin@sw.gov.pl Téléphone: +48 713927500 Fax: +48 713927507 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zp.sw.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.zp.sw.gov.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zak?ad Karny w Strzelinie
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa pieczywa do wskazanych jednostek organizacyjnych S?u?by Wi?ziennej tj.: ZK Strzelin, ZK nr 1 we Wroc?awiu, A? we Wroc?awiu Numéro de référence: Dkw.2232.01.2022.TS
II.1.2) Code CPV principal 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa do wskazanych jednostek organizacyjnych S?u?by Wi?ziennej tj.: ZK Strzelin, ZK nr 1 we Wroc?awiu wraz z Oddzia?em Zewn?trznym, A? Wroc?aw wraz z Oddzia?em Zewn?trznym.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15811000 Produits de panification
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL518 Wroc?awski Lieu principal d'exécution:
ZK w Strzelinie, 57-100 Strzelin, OZ we Wroc?awiu, 53-239 Wroc?aw, A? we Wroc?awiu, 50-046 Wroc?aw, ZK nr 1 we Wroc?awiu, 50-211 Wroc?aw, OZ Ole?nica, 56-400 Ole?nica
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) chleb mieszany jasny, b) pieczywo pszenne, c) chleb razowy, d) bu?ka tarta. Szczegó?owe informacje niniejszego post?powania zawarte s? w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin wymiany towaru na nowy wolny od wad / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/03/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegó?owych wymaga? w zakresie spe?niania tego warunku. Wykonawca potwierdza spe?nienie warunku poprzez z?o?enie o?wiadczenia w?asnego, o którym mowa w rozdziale IX SWZ.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegó?owych wymaga? w zakresie spe?niania tego warunku. Wykonawca potwierdza spe?nienie warunku poprzez z?o?enie o?wiadczenia w?asnego, o którym mowa w rozdziale IX SWZ.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegó?owych wymaga? w zakresie spe?niania tego warunku. Wykonawca potwierdza spe?nienie warunku poprzez z?o?enie o?wiadczenia w?asnego, o którym mowa w rozdziale IX SWZ.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
 
1.Warunki realizacji zawarte s? w projektowanych postanowieniach umowy, które zostan? wprowadzone do tre?ci umowy - za??cznik nr 5 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy mo?e tak?e nast?pi? w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
W przedmiotowym post?powaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenia terminu sk?adania ofert. W post?powaniu jest uj?te pieczywo, które stanowi podstawowy sk?adnik ?ywieniowy w technologii ?ywienia naszej formacji militarnej. Ówczesna umowa zosta?a wypowiedziana, ze wzgl?du na panuj?c? inflacje. Zamawiaj?cy w sposób restrykcyjny podchodzi do zapewnienia p?ynno?ci dostaw, zw?aszcza g?ównego sk?adnika obowi?zuj?cych diet w Zak?adach Karnych i Aresztach ?ledczych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 11/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/02/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
Zak?ad Karny w Strzelinie, ul. Z?bkowicka 68, 57-100 Strzelin Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert po zalogowaniu w zak?adce "Deszyfrowanie" na miniPortal i nast?pnie poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
III kwarta? 2022o
VI.3) Informations complémentaires:
O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc? w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (obligatoryjne przes?anki wykluczenia) oraz dodatkowe / fakultatywne podstawy (przes?anki) wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4, 7-9 ustawy Pzp. Do oferty Wykonawca musi do??czy? podmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu ??da od Wykonawców wniesienia wadium, szczegó?owe wymagania okre?lone w Specyfikacji Warunków Zamówienia
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: . ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.3. Odwo?anie przys?uguje na:1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiaj?cy by? obowi?-zany na podstawie ustawy Pzp;3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.4. Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp,:1. "Odwo?anie wnosi si?:1) w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej,b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a;5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne.6. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne.7. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie:1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki - og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamówienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki;2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy:a. nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia albo,b. opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki;8. Wi?cej informacji o o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy oraz innym podmiotom zosta?y zawarte w rozdziale XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.9. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze ?rodków ochrony prawnej szczegó?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy - ?rodki ochrony prawnej (art. 505-590 ustawy Pzp).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/01/2022 Pologne-Strzelin: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 11/02/2022 27/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
15000000 - Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 
15811000 - Produits de panification