Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/11/2023
Date de péremption : 29/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Su?kowice:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2023/S 220-693126  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


15/11/2023
S220
Pologne-Su?kowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2023/S 220-693126

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 200-626539)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Su?kowice
NumÈro national d'identification: 6811036147
Adresse postale: Rynek 1, wojewÛdztwo ma?opolskie
Ville: Su?kowice
Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
Code postal: 32-440
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Hanna Pluszczyk
Courriel: hanna.pluszczyk@sulkowice.pl
TÈlÈphone: +48 122732075
Fax: +48 122721422
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sulkowice.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zagospodarowanie odpadÛw komunalnych wraz z transportem z teremu Gminy Su?kowice

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.19.2023

II.1.2)
Code CPV principal
90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi w zakresie transportu i zagospodarowania (zbierania i przetwarzania) odpadÛw komunalnych: a.niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych ñ kod odpadu 20 03 01, w ilo?ci 2400 Mg/rok, przekazywanych do odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami ñ proces odzysku R12, b.odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji tj. bioodpadÛw kuchennych ñ kod odpadu 20 01 08 w ilo?ci 250Mg/rok, przekazywanych do odzysku w procesie odzysku R3, c.odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji tj. odpadÛw zielonych - kod odpadu 20 02 01 200Mg/rok - przekazywanych do odzysku w procesie odzysku R3, d.odpadÛw zebranych selektywnie ñ kod odpadu 15 01 01, 20 01 01, 15 01 02, 20 01 39, w ilo?ci 800 Mg/rok, przekazywanych do odzysku i recyklingu, e.odpadÛw wielkogabarytowych ñ kod odpadu 20 03 07, w ilo?ci 350Mg/rok, przekazywanych do odzysku i unieszkodliwiania ñ proces odzysku R12, wytworzonych przez mieszka?cÛw gminy Su?kowice,

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 200-626539

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.4

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis zamÛwienia

Au lieu de:

Zdanie: Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub Podwykonawc? osÛb wykonuj?cych wskazane poni?ej czynno?ci w trakcie realizacji zamÛwienia: kierowca samochodu zbieraj?cego odpady oraz operator dokonuj?cy za?adunku odpadÛw

Lire:

Zdanie: Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub Podwykonawc? osÛb wykonuj?cych wskazane poni?ej czynno?ci w trakcie realizacji zamÛwienia: kierowca samochodu zbieraj?cego odpady.

NumÈro de section: III.1.1

Au lieu de:

Wraz z ofert? Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?: Po punkcie 4) dodaje si? punkt 5) Punkt
   1. 1. W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu punkt b) Posiadania pozwolenie/zezwolenie na przetwarzanie odpadÛw na prowadzenie instalacji lub umÛw, z podmiotem/tami, ktÛry posiada instalacje do zagospodarowania odpadÛw i wymagane prawem pozwolenia/zezwolenia na gospodarowanie odpadami.
   3. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu punkt 3) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w rozdziale IX punkt 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, wg. za??cznika nr 5 do SWZ

Lire:

Wraz z ofert? Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y? 5) Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz ofert? o?wiadczenia wykonawcy/ wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zamÛwienia/ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5K Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?ce ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie oraz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 z pÛ?n. zm.) Punkt
   1. 1. W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu punkt b) otrzymuje brzmienie Posiadania pozwolenie/zezwolenie na przetwarzanie odpadÛw na prowadzenie instalacji Punkt
   3. 2 otrzymuje brzmienie 3) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w rozdziale IX punkt 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, e) w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z pÛ?n. zm.), f) w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1). wg za??cznika Nr 5 SWZ

NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Poleganie na zasobach innych podmiotÛw

Au lieu de:

dodaje si? punk 4) -

Lire:

4) Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz ofert? o?wiadczenia podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5K Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?ce ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie oraz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 z pÛ?n. zm.) ó za??cznik 8A do SWZ.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert

Au lieu de:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 29/11/2023

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 18/02/2024

Lire:

Date: 26/02/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 29/11/2023

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Zagospodarowanie odpadÛw komunalnych wraz z transportem z teremu Gminy Su?kowice 29/11/2023 15/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges