Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Suchy D?b: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie

2022/S 18-043083  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Suchy D?b: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie 2022/S 018-043083 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Urz?d Gminy Suchy D?b NumÈro national d'identification: 5931090485 Adresse postale: ul. Gda?ska 17 Ville: Suchy D?b Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 83-022 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin Raczkiewicz Courriel: marcin.raczkiewicz@suchy-dab.pl TÈlÈphone: +48 583556845 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://zamowienia.suchy-dab.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑKompleksowa us?uga polegaj?ca na dostawie energii elektrycznej (sprzeda?, dystrybucja) oraz utrzymaniu i konserwacji o?wietlenia ulicznego i o?wietlenia miejsc publicznych w granicach administracyjnych Gminy Suchy D?b w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. î NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.12.2021
II.1.2) Code CPV principal 09000000 Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje ok. 526 punktÛw o?wietleniowych, gdzie wszystkie stanowi? w?asno?? ENERGA O?wietlenia Sp. z o.o. w Sopocie ul. Rzemie?lnicza 17 / 19.Przewidywany pobÛr energii elektrycznej w okresie jednego roku trwania umowy wynosi oko?o 283 294 kWh, jednak?e mo?e on ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.Us?uga polegaj?ca na utrzymaniu urz?dze? s?u??cych do o?wietlenia drÛg, ulic, placÛw i innych miejsc publicznych nale??cych do Gminy Suchy D?b w ilo?ci 526 punktÛw o?wietleniowych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami (ustaw? z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 i 868 ). Cz??? opraw zamontowanych jest na liniach napowietrznych i podziemnych nale??cych do Energa O?wietlenie Sp. z o.o.. Zakres czynno?ci zwi?zanych z eksploatacj? i konserwacj? o?wietlenia nale??cego do Gminy Suchy D?b.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65310000 Distribution d'ÈlectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Suchy D?b
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje ok. 526 punktÛw o?wietleniowych, gdzie wszystkie stanowi? w?asno?? ENERGA O?wietlenia Sp. z o.o. w Sopocie ul. Rzemie?lnicza 17 / 19.Przewidywany pobÛr energii elektrycznej w okresie jednego roku trwania umowy wynosi oko?o 283 294 kWh, jednak?e mo?e on ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.Us?uga polegaj?ca na utrzymaniu urz?dze? s?u??cych do o?wietlenia drÛg, ulic, placÛw i innych miejsc publicznych nale??cych do Gminy Suchy D?b w ilo?ci 526 punktÛw o?wietleniowych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami (ustaw? z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 i 868 ).Cz??? opraw zamontowanych jest na liniach napowietrznych i podziemnych nale??cych do Energa O?wietlenie Sp. z o.o.. Zakres czynno?ci zwi?zanych z eksploatacj? i konserwacj? o?wietlenia nale??cego do Gminy Suchy D?b obejmuje: a) ogl?dziny i przegl?dy techniczne urz?dze? aparatury zasilaj?cej, pomiarowej i sterowniczej; (przynajmniej raz w roku) b) ogl?dziny i przegl?dy tras linii napowietrznych i kablowych; c) przegl?dy techniczne opraw; (przynajmniej raz w roku) d) wymian? ?rÛde? ?wiat?a; e) malowanie i konserwacj? metalowych konstrukcji latar?, szafek i tablic rozdzielczych; f) pomiary skuteczno?ci i ochrony pora?e? z cz?stotliwo?ci? przewidzian? przepisami; g) wymian? wyeksploatowanych s?upÛw i wysi?gnikÛw; h) wymian? wyeksploatowanych opraw; i) wymian? wyeksploatowanych tablic i szafek; j) wymian? linii napowietrznych i kablowych; k) wymian? uszkodzonych elementÛw zasilania i sterowania o?wietleniem; l) napraw? lub wymian? uszkodzonych kabli; m) podwieszanie zerwanych przewodÛw; n) wymian? opraw, oprawek, statecznikÛw, kondensatorÛw, o) wymian? po?amanych lub uszkodzonych s?upÛw; p) wymian? wysi?gnikÛw, uszkodzonych tabliczek s?upowych, drzwiczek wn?kowych latar?; r) likwidacje awarii w urz?dzeniach o?wietlenia ulicznego; s) ca?odobow? dyspozycyjno?? i dozÛr techniczny nad urz?dzeniami o?wietleniowymi; t) prowadzenie rejestru zdarze?, ktÛry b?dzie zawiera?: daty oraz szczegÛ?y wykonywanych napraw lub innych czynno?ci zwi?zanych z bie??cym utrzymaniem punktÛw o?wietleniowych. u) utylizacja wyeksploatowanych ?rÛde? ?wiat?a i innych zdemontowanych elementÛw sieci o?wietlenia ulicznego; w) wycinka ga??zi b?d?cych w kolizji z oprawami o?wietlenia ulicznego. z) przegl?dy stanu technicznego punktÛw o?wietleniowych
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas usuni?cia awarii / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 242-637038
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Suchy D?b: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'ÈnergieType díacheteur: Agences locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09000000 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
65310000 - Distribution d'électricité