Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sul?cin: VÈhicules de lutte contre l'incendie

2021/S 178-463427  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Sul?cin: VÈhicules de lutte contre l'incendie 2021/S 178-463427 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Sul?cin NumÈro national d'identification: 5960010632 Adresse postale: Lipowa 18 Ville: Sul?cin Code NUTS: PL43 Lubuskie Code postal: 69-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: maja.sobieraj-kusz@sulecin.pl Courriel: umig@sulecin.pl TÈlÈphone: +48 957553601 Fax: +48 957552122 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bip.sulecin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa ?redniego samochodu specjalnego po?arniczego ratowniczo-ga?niczego dla OSP w Trzemesznie Lubuskim NumÈro de rÈfÈrence: IZiG.271.11.2021
II.1.2) Code CPV principal 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego o parametrach technicznych i wyposa?eniu zgodnym z tre?ci specyfikacji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 070 583.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Sul?cin, 69-200 Sul?cin, ul. Lipowa 18
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego o parametrach technicznych i wyposa?eniu zgodnym z tre?ci specyfikacji.
   2.  Za fabrycznie nowy uznaje si pojazd nie eksploatowany. Rok produkcji 2021.
   3.  WspÛlny S?ownik ZamÛwie CPV ñ 34144210-3 Wozy stra?ackie.
   4.  SzczegÛ?owa charakterystyka przedmiotu zamÛwienia znajduje si w Za??czniku nr 8 ÑOpis przedmiotu zamÛwieniaî do niniejszej specyfikacji stanowi?cy ÑMinimalne wymagania techniczno-u?ytkowe dla ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczegoî. SzczegÛ?owe warunki realizacji okre?la za??cznik nr 1 do SWZ ÑWzÛr umowyî.
   5.  Minimalny okres gwarancji na pojazd, zabudow wraz z wyposa?eniem, bez ograniczenia przebiegu, wynosi 24 miesi?ce (okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert).
   6.  ?wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty dopuszczaj?ce przedmiot umowy do stosowania w ochronie przeciwpo?arowej, obowi?zuj?ce na dzie odbioru.
   7.  Po odbiorze pojazdu wraz z wyposa?eniem oraz wszelkimi wymaganymi dokumentami Wykonawca zobowi?zany jest do wspÛ?pracy z Zamawiaj?cym w trakcie procesu rejestracji. W szczegÛlno?ci zobowi?zany jest do uzupe?nienia wszelkich dokumentÛw wymaganych przez instytucje pa?stwowe do zarejestrowania pojazdu.
   8.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych, wariantowych oraz w postaci katalogÛw elektronicznych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: R?kojmia i gwarancja na samochÛd / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: R?kojmia i gwarancja na zabudow po?arnicz / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Nr RPLB.04.01.00-08-0005/18. Projekt wspÛ?finansowany przez UE ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach O?i Priorytetowej 2 ñ 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego ñ Lubuskie 2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 128-339025
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : IZiG.271.11.2021 IntitulÈ:
Dostawa ?redniego samochodu specjalnego po?arniczego ratowniczo-ga?niczego dla OSP w Trzemesznie Lubuskim
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Specjalistyczne ,,bocarî Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 573 000 86 37 Adresse postale: ul. OkÛlna 15, 42-263 Wrzosowa Ville: KorwinÛw Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Code postal: 42-263 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 070 583.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 035 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes prawny w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mÛg ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp., przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX tej ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechania czynno?ci, w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej, w tym termin i sposÛb ich wnoszenia, znajduj si w DZIALE IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie