Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 13/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-SulechÛw: Services traiteur

2020/S 124-304736  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-SulechÛw: Services traiteur

2020/S 124-304736

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 109-264638)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
Adresse postale: Zwyci?stwa 1
Ville: SulechÛw
Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski
Code postal: 66-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Julita Szuka?a-Wachowska
Courriel: spzoz@spzozsulechow.med.pl
TÈlÈphone: +48 601756889
Fax: +48 683852219 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.spzozsulechow.med.pl/

http://www.spzozsulechow.med.pl/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Przygotowywanie i dostaw posi?kÛw dla pacjentÛw SP ZOZ w Sulechowie ñ II przetarg

NumÈro de rÈfÈrence: 8/ZP-PN/2020

II.1.2)
Code CPV principal
55520000 Services traiteur

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga w zakresie codziennego i ca?odziennego przygotowania i dostawy posi?kÛw dla pacjentÛw SP ZOZ w Sulechowie.
   2.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do prowadzenia us?ugi ?ywienia zbiorowego w ochronie zdrowia z zachowaniem zasad dobrej praktyki higienicznej, zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz stosowa wdra?ane zasady systemu HACCP. Wykonawca zobowi?zany b?dzie rÛwnie w trakcie realizacji zamÛwienia zapewni jako? wy?ywienia zgodn z zaleceniami dotycz?cymi norm oraz sk?adnikÛw pokarmowych i produktÛw spo?ywczych przypisanych placÛwkom s?u?by zdrowia z uwzgl?dnieniem stosowanych diet, technologii przygotowania posi?kÛw, wydanych przez Instytut ?ywno?ci i ?ywienia w Warszawie, szczegÛlnie w zakresie warto?ci od?ywczych, urozmaicenia, obj?to?ci i gramatury potraw. P...

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 109-264638

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 13/07/2020

Heure locale: 12:30

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 13/07/2020

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
55321000 - Services de préparation de repas 
55520000 - Services traiteur