Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 04/01/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sulej█w:...lectricit╚, chauffage, ╚nergie solaire et nucl╚aire

2022/S 233-669467  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Sulej█w: ...lectricit╚, chauffage, ╚nergie solaire et nucl╚aire 2022/S 233-669467 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Sulej█w Num╚ro national d'identification: 590648327 Adresse postale: ul. Konecka 42 Ville: Sulej█w Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Dr█?d? Courriel: zamowienia@sulejow.pl T╚l╚phone: +48 446102530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://sulejow.biuletyn.net/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szko?a Podstawowa nr 1 im. Jana Paw?a II w Sulejowie Num╚ro national d'identification: 001229733 Adresse postale: ul. Konecka 45 Ville: Sulej█w Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Dr█?d? Courriel: zamowienia@sulejow.pl T╚l╚phone: +48 446102530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://sp1.sulejow.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szko?a Podstawowa nr 2 im. Kr█lowej Jadwigi w Sulejowie Num╚ro national d'identification: 001230216 Adresse postale: ul. Rycerska 10 Ville: Sulej█w Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Dr█?d? Courriel: zamowienia@sulejow.pl T╚l╚phone: +48 446102530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://sppodklasztorze.superszkolna.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szko?a Podstawowa w ??cznie Num╚ro national d'identification: 001229756 Adresse postale: ??czno 12 Ville: ??czno Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Dr█?d? Courriel: zamowienia@sulejow.pl T╚l╚phone: +48 446102530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://spleczno.biposwiata.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szko?a Podstawowa im. Przyjaci█? Przyrody we W?odzimierzowie Num╚ro national d'identification: 001229740 Adresse postale: ul. ??czy?ska 8 Ville: W?odzimierz█w Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Dr█?d? Courriel: zamowienia@sulejow.pl T╚l╚phone: +48 446102530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://spprzyglow.biposwiata.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zesp█? Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie Num╚ro national d'identification: 383866932 Adresse postale: ul. Szkolna 12 Ville: Uszczyn Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Dr█?d? Courriel: zamowienia@sulejow.pl T╚l╚phone: +48 446102530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://spuszczyn.biposwiata.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szko?a Podstawowa im. Jana Paw?a II w Witowie ˝ Kolonii Num╚ro national d'identification: 001229584 Adresse postale: Wit█w-Kolonia 47 Ville: Wit█w-Kolonia Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Dr█?d? Courriel: zamowienia@sulejow.pl T╚l╚phone: +48 446102530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.spwitow.edu.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samorz?dowe Przedszkole w Sulejowie Num╚ro national d'identification: 590758369 Adresse postale: ul. Konecka 29 Ville: Sulej█w Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Dr█?d? Courriel: zamowienia@sulejow.pl T╚l╚phone: +48 446102530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przedszkolewsulejowie.dlaprzedszkoli.eu/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samorz?dowe Przedszkole w Przyg?owie Num╚ro national d'identification: 590778917 Adresse postale: ul. S?oneczna 20 Ville: Przyg?█w Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Dr█?d? Courriel: zamowienia@sulejow.pl T╚l╚phone: +48 446102530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przedszkolewprzyglowie.eprzedszkola.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ??obek Samorz?dowy w Sulejowie Num╚ro national d'identification: 366256138 Adresse postale: ul. G█rna 15 Ville: Sulej█w Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Dr█?d? Courriel: zamowienia@sulejow.pl T╚l╚phone: +48 446102530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zlobek.sulejow.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zarz?d Komunalny w Sulejowie Num╚ro national d'identification: 368231378 Adresse postale: ul. Konecka 46 Ville: Sulej█w Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Dr█?d? Courriel: zamowienia@sulejow.pl T╚l╚phone: +48 446102530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://mzk.sulejow.biuletyn.net/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie Num╚ro national d'identification: 100119554 Adresse postale: ul. Rynek 1 Ville: Sulej█w Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Dr█?d? Courriel: zamowienia@sulejow.pl T╚l╚phone: +48 446102530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.biblioteka.sulejow.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Biuro Obs?ugi Jednostek O?wiatowych w Sulejowie Num╚ro national d'identification: 100121628 Adresse postale: ul. Targowa 20 Ville: Sulej█w Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Dr█?d? Courriel: zamowienia@sulejow.pl T╚l╚phone: +48 446102530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.bojosulejow.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa energii elektrycznej w 2023 roku dla Gminy Sulej█w oraz podleg?ych jej jednostek - Cz??? 1 Num╚ro de r╚f╚rence: IZ.ZP.271.27.2022
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricit╚, chauffage, ╚nergie solaire et nucl╚aire
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest zakup energii elektrycznej dla gminy Sulej█w i jej podleg?ych jednostek w 2023 roku na okres 6 miesi?cy, ??cznie do 172 punkt█w poboru energii na jednakowych warunkach cenowych za 1 kWh dla wszystkich taryf. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi tabela ze wskazaniem punkt█w poboru energii elektrycznej oraz ich przewidywane zapotrzebowanie na energi? na okres 6 miesi?cy ˝ Za?. nr 1 do SWZ ˝ Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia. Szacowane zu?ycie energii elektrycznej we wskazanym okresie wynosi 1 453 072 kWh. Prognoza zu?ycia energii wskazana w Szczeg█?owym opisie przedmiotu zam█wienia stanowi jedynie warto?? przybli?on?, kt█ra w trakcie wykonywania umowy mo?e ulec zmianie, a faktyczne zu?ycie energii (mniejsze lub wi?ksze od prognozy wskazanej w Za??czniku nr 1 do SWZ) uzale?nione b?dzie wy??cznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego, za? Wykonawca zobowi?zany jest w ka?dym przypadku stosowa? ceny energii zaoferowane w przetargu. Zgodnie z SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 ...lectricit╚
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL713 Piotrkowski Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, wojew█dztwo ?█dzkie, powiat piotrkowski, gmina Sulej█w
II.2.4) Description des prestations:
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi? elektryczn? ma jedynie charakter orientacyjny, s?u??cy do por█wnania ofert i w ?adnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiaj?cego, zobowi?zania do zakupu energii w podanej ilo?ci. Wykonawca nie mo?e dochodzi? od Zamawiaj?cego ?adnych roszcze? finansowych (np. odszkodowania), je?eli w okresie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy zakupi od Wykonawcy mniejsz? lub wi?ksz? ilo?? energii elektrycznej ni? prognozowana, wskazana w szczeg█?owym opisie przedmiotu zam█wienia - Za??cznik nr 1 do SWZ, w szczeg█lno?ci spowodowan? zwi?kszeniem lub zmniejszeniem ilo?ci PPE. Zamawiaj?cy wymaga, by Wykonawca realizuj?cy zam█wienie najp█?niej w dniu zawarcia indywidualnych um█w sprzeda?y posiada? zawart? obowi?zuj?c? umow? z lokalnym operatorem Systemu dystrybucyjnego (OSD), na podstawie kt█rej mo?na prowadzi? sprzeda? energii elektrycznej za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiekt█w i urz?dze? Zamawiaj?cego wskazanych w Za??czniku nr 1 do SWZ. Wykonawca na podstawie udzielonego pe?nomocnictwa, zobowi?zany b?dzie do podj?cia niezb?dnych dzia?a? w kierunku zako?czenia obowi?zuj?cych Zamawiaj?cego um█w sprzeda?y energii elektrycznej. Zamawiaj?cy udzieli wy?onionemu w post?powaniu Wykonawcy pe?nomocnictwa do reprezentowania Zamawiaj?cego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawc? energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach zwi?zanych z procesem zmiany Sprzedawcy - dotyczy punkt█w poboru uj?tych w Za??czniku nr 1 do SWZ. Zamawiaj?cy udzieli wy?onionemu w post?powaniu Wykonawcy pe?nomocnictwa do reprezentowania Zamawiaj?cego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach zwi?zanych z procesem zg?oszeniem Sprzedawcy dla nowych punkt█w poboru energii elektrycznej, na kt█re Zamawiaj?cy otrzyma? od OSD numer umowy o ?wiadczenie us?ug dystrybucji energii elektrycznej. W Za??czniku nr 1 do SWZ wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moc umowna), kt█re mog? podlega? zmianie w trakcie trwania umowy sprzeda?y energii elektrycznej. Zamawiaj?cy informuje, ?e nie posiada: a) status wytw█rcy, o kt█rym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ?r█d?ach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1378 ze zm.), b) status prosumenta energii odnawialnej, o kt█rym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ?r█d?ach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1378 ze zm.). Pobrana z sieci energia elektryczna zostanie w ca?o?ci przeznaczona na potrzeby w?asne Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy nie planuje w okresie obowi?zywania umowy pozyskiwa? energi? z innego ?r█d?a wytw█rczego, np. instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe. Zamawiaj?cy nie posiada mikroinstalacji. Zamawiaj?cy nie ma zawartych um█w/aneks█w w ramach akcji promocyjnych lojalno?ciowych. Zamawiaj?cy wyra?a zgod? na zawarcie umowy drog? korespondencyjn?. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby na fakturach oznaczenie Nabywcy i Odbiorcy zosta?o wpisane zgodnie z propozycjami Wykonawcy. Zamawiaj?cy b?dzie procedowa? zmian? sprzedawcy energii elektrycznej po raz kolejny. Zamawiaj?cy nie ma zawartych um█w kompleksowych. Dostawca energii zobowi?zany jest posiada? umow? dystrybucyjn? zawart? z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w?a?ciwym dla obiektu Zamawiaj?cego, najp█?niej w dniu zawarcia umowy dotycz?cej przedmiotowego zam█wienia i na czas nie kr█tszy ni? okres obowi?zywania umowy z Wykonawc?. Wykonawca zobowi?zuje si? zapewni? Zamawiaj?cemu standardy jako?ciowe obs?ugi zgodne zobowi?zuj?cymi przepisami Prawa energetycznego. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do pe?nienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy nie wymaga przedmiotowych ?rodk█w dowodowych. Pozosta?e informacje zawarte s? w SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 6 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin realizacji zam█wienia: 6 miesi?cy od daty zawarcia umowy.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy wymaga wykazania przez Wykonawc█w spe?nienia warunk█w okre?lonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotycz?cych uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w: ´ aktualna koncesja na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu (sprzeda?y) energii elektrycznej, wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z p█?n. zm.). Okres wa?no?ci koncesji nie mo?e by? kr█tszy ni? okres realizacji przedmiotowego zam█wienia.Warunek dotycz?cy uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej jest spe?niony, je?eli co najmniej jeden z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje us?ugi, do kt█rych realizacji te uprawnienia s? wymagane. Zgodnie z SWZ
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczeg█?owego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczeg█?owego warunku w tym zakresie.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Projektowane postanowienia umowy zawiera Za??cznik Nr 4 do SWZ. Zamawiaj?cy informuje, ?e ka?da jednostka zawrze osobno umow? na dostaw? energii. Dopuszcza si? mo?liwo?? dokonywania zmian umowy w okoliczno?ciach przewidzianych ustaw? Pzp, a tak?e zmian przewidzianych w projektowanych postanowieniach umowy (Za??cznik nr 4 do SWZ). Szczeg█?owe informacje o ochronie danych osobowych i ich przetwarzania zawarte s? w Rozdziale 20 SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 04/01/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 03/04/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 04/01/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735 Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez klikni?cie przycisku ýOdszyfruj ofertyţ https://platformazakupowa.pl/transakcja/696735 Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Je?eli otwarcie ofert nast?puje przy u?yciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, kt█ra powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po usuni?ciu awarii. Zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego post?powania.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
I - II kwarta? 2023 r. Inf. dodatkowe: Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu. W post?powaniu nie ??da si? wadium.
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy dzia?aj?c na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp b?dzie ??da? wy??cznie od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiaj?cego (nie kr█tszym ni? 2 dni robocze) z?o?enia: O?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia i O?w. dot. przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego zgodnie z Za??cznikiem nr 7 do SWZ. Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do kt█rego zachodz? okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie i okoliczno?ci wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. Pkt.
   7. 5.2. SWZ: Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawca z?o?y:a)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (dotycz?c? orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego), sporz?dzon? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b)o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej (wg Za??cznika nr 5 do SWZ);c)o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), wg Za??cznika nr 6 do SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w ust.
   7. 5.2.:lit. a SWZ ˝ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotycz?cym orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego), wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Pozosta?e informacje w SWZ. W Rozdz.8 SWZ - zawarte s? inf. na temat ?rodk█w komunikacji elektronicznej stosowanych w post?powaniu, w rozdz. 14 SWZ zawarte s? informacje na temat obliczenia ceny, w rozdz. 16 SWZ - zawarte s? inf. o dostarczeniu dokument█w przed zawarciem umowy. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (KIO). Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie? publicznych.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
29/11/2022 Dostawa energii elektrycznej w 2023 roku dla Gminy Sulej█w oraz podleg?ych jej jednostek - Cz??? 1 04/01/2023 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - ╔lectricitÚ, chauffage, Únergie solaire et nuclÚaire 
09310000 - ╔lectricitÚ