Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Suppléance orthopédique : DOSTAWA ENDOPROTEZ I IMPLANT'?W ORTOPEDYCZNYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. TADEUSZA MALI'?SKIEGO W '?REMIE

2024/S 2024-088050  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
88050-2024 - Résultats
Pologne – Suppléance orthopédique – DOSTAWA ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. TADEUSZA MALINSKIEGO W SREMIE
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinskiego w Sremie sp. z o. o.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: DOSTAWA ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. TADEUSZA MALINSKIEGO W SREMIE
Description: Biezace dostawy endoprotez i implantów ortopedycznych
Identifiant de la procédure: b87be1dd-3ecc-44f2-bf6a-3f38257cda72
Identifiant interne: ZP/22/WR/23
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183000 Suppléance orthopédique
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinskiego w Sremie sp. z o. o. ul. Chelmonskiego 1 
Ville: Srem
Code postal: 63-100
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej reki
   1.  Podstawa prawna Postepowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej reki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamówien publicznych
   2.  Uzasadnienie wyboru trybu Nalezy podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. W dotychczas prowadzonym postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zamówienia na: Dostawe endoprotez i implantów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malinskiego w Sremie sp. z o. o. - ZP/17/PN/23 ogloszonym w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 13.11.2023 roku o numerze Dz.U.S: 218/2023 00688330 – 2023, w zakresie pakietów nr 4,5,9,16,18,20,24,26,28 nie zostaly zlozone zadne oferty i na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) uniewazniono postepowanie na w/w pakiet. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy w dniu 27.12.2023 r. podjal decyzje o przeprowadzeniu postepowania w trybie zamówienia z wolnej reki. Zamawiajacy moze udzielic zamówienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 214 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych(Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.). W postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostaly zlozone zadne oferty, wystapila przeslanka udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej reki – podstawa prawna art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówien publicznych. Analiza przedstawionego wyzej stanu faktycznego uzasadnia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej reki w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: PAKIET NR 4
Description: Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych
Identifiant interne: PAKIET NR 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183000 Suppléance orthopédique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Chelmonskiego 1  
Ville: Srem
Code postal: 63-100
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 24/01/2024
Durée: 24 Mois
5.1.7.
Marché public stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100%
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Urzad Zamówien Publicznych
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinskiego w Sremie sp. z o. o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: PAKIET NR 5
Description: Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych
Identifiant interne: PAKIET NR 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183000 Suppléance orthopédique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Chelmonskiego 1  
Ville: Srem
Code postal: 63-100
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 24/01/2024
Durée: 24 Mois
5.1.7.
Marché public stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100%
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Urzad Zamówien Publicznych
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinskiego w Sremie sp. z o. o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: PAKIET NR 16
Description: Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych
Identifiant interne: PAKIET NR 16
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183000 Suppléance orthopédique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Chelmonskiego 1  
Ville: Srem
Code postal: 63-100
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 24/01/2024
Durée: 24 Mois
5.1.7.
Marché public stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100%
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Urzad Zamówien Publicznych
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinskiego w Sremie sp. z o. o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: PAKIET NR 24
Description: Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych
Identifiant interne: PAKIET NR 24
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183000 Suppléance orthopédique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Chelmonskiego 1  
Ville: Srem
Code postal: 63-100
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 24/01/2024
Durée: 24 Mois
5.1.7.
Marché public stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100%
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Urzad Zamówien Publicznych
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinskiego w Sremie sp. z o. o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: PAKIET NR 26
Description: Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych
Identifiant interne: PAKIET NR 26
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183000 Suppléance orthopédique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Chelmonskiego 1  
Ville: Srem
Code postal: 63-100
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 24/01/2024
Durée: 24 Mois
5.1.7.
Marché public stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100%
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Urzad Zamówien Publicznych
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinskiego w Sremie sp. z o. o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: PAKIET NR 28
Description: Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych
Identifiant interne: PAKIET NR 28
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183000 Suppléance orthopédique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Chelmonskiego 1  
Ville: Srem
Code postal: 63-100
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 24/01/2024
Durée: 24 Mois
5.1.7.
Marché public stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100%
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Urzad Zamówien Publicznych
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinskiego w Sremie sp. z o. o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 352 790,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Med&Care sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: MED&CARE SP. Z O.O. - P.4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: MED&CARE SP. Z O.O.- P.4
Titre: UMOWA NA DOSTAWE ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/01/2024
Date de conclusion du marché: 24/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse58 000,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Med&Care sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: MED&CARE SP. Z O.O. -P.5
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: MED&CARE SP. Z O.O. - P.5
Titre: UMOWA NA DOSTAWE ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH -P.5
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/01/2024
Date de conclusion du marché: 24/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse18 000,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ZIMMER BIOMET POLSKA SP. Z O.O.
Offre:
Identifiant de l’offre: ZIMMER BIOMET SP. Z O.O. - P.16
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: ZIMMER BIOMET POLSKA SP. Z O.O. - P.16
Titre: UMOWA NA DOSTAWE ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH -P.16
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/01/2024
Date de conclusion du marché: 24/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse81 990,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: NOVASPINE SP. Z O.O.
Offre:
Identifiant de l’offre: NOVASPINE SP. Z O.O. -P.24
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: NOVASPINE SP. Z O.O. - P.24
Titre: UMOWA NA DOSTAWE ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH-P.24
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/01/2024
Date de conclusion du marché: 24/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse56 400,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: NOVASPINE SP. Z O.O.
Offre:
Identifiant de l’offre: NOVASPINE SP. Z O.O. - P.26
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: NOVASPINE SP. Z O.O. - P.26
Titre: UMOWA NA DOSTAWE ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH - P.26
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/01/2024
Date de conclusion du marché: 24/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse28 000,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: NOVASPINE SP. Z O.O.
Offre:
Identifiant de l’offre: NOVASPINE SP. Z O.O. - P.28
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: NOVASPINE SP. Z O.O. - P.28
Titre: UMOWA NA DOSTAWE ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH -P.28
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/01/2024
Date de conclusion du marché: 24/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse110 400,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malinskiego w Sremie sp. z o. o.
Numéro d’enregistrement: NIP 7851793027
Adresse postale: ul. Chelmonskiego 1  
Ville: Srem
Code postal: 63-100
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamowien Publicznych
Adresse électronique: zamowieniapubliczne@szpital-srem.pl
Téléphone: +48 612815462
Télécopieur: +48 612835788
Adresse internet: https://www.szpital-srem.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.ezamowienia.gov.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: ZIMMER BIOMET POLSKA SP. Z O.O.
Numéro d’enregistrement: 5272697561
Adresse postale: ul. Domaniewska 50  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-672
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: euplwprzetargi@zimmerbiomet.com
Téléphone: 221033483
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.zimmerbiomet.com/pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Med&Care sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 9581708968
Adresse postale: ul. Mlawska 13  
Ville: Gdynia
Code postal: 81-204
Subdivision pays (NUTS): Gdanski (PL634)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@medandcare.pl
Téléphone: 690012305
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: NOVASPINE SP. Z O.O.
Numéro d’enregistrement: 8961406256
Adresse postale: UL. WROCLAWSKA 39C  
Ville: DOMASLAW
Code postal: 55-040
Subdivision pays (NUTS): Wroclawski (PL518)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@novaspine.pl
Téléphone: 717151390
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0004 LOT-0005 LOT-0006
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Urzad Zamówien Publicznych
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse postale: Ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48(22) 458 78 01
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 448b847c-d11e-4484-bf2d-18b14f3411b7 - 02
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 11:27:09 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 88050-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33183000 - Suppléance orthopédique