Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Susz:Services de concession de crédit

2023/S 198-619872  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/10/2023 S198 Pologne-Susz: Services de concession de crédit 2023/S 198-619872 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Susz Numéro national d'identification: 7441660829 Adresse postale: ul. Wybickiego 6 Ville: Susz Code NUTS: PL621 Elbl?ski Code postal: 14-240 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karwowska Ewa Courriel: zp@susz.pl Téléphone: +48 552786015 Fax: +48 552786222 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.susz.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://susz.logintrade.net
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci
   4. 841.649,28 z? dla Gminy Susz Numéro de référence
:
ZP.271.18.2023
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crédit
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest "Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 4 841 649,28 z? dla Gminy Susz" z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 4 841 649,28 z?.
   2.  Uruchamianie transz kredytu przez Bank nast?powa? b?dzie do 30.12.2022r. na wniosek zamawiaj?cego. Bank postawi kredyt do dyspozycji w ci?gu 3 dni od podpisania umowy.
   3.  Waluta kredytu z?oty polski (PLN).
   4.  Okres sp?aty kapita?u w latach 2024-2033 pocz?wszy od 31.01.2024 r. (ostatnia rata 31.12.2033 r.).
   5.  Sp?ata kapita?u nast?pi w okresach miesi?cznych, na koniec ka?dego miesi?ca.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 371 543.59 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL621 Elbl?ski Lieu principal d'exécution:
Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 6,m, 14-240 Susz
II.2.4) Description des prestations:
Sp?ata kapita?u nast?pi w okresach miesi?cznych, na koniec ka?dego miesi?ca. Sp?ata kredytu w latach i kwotach: - w 2024 roku - 400 000,00 z? (1 rata 37 000,00 z?; 11 rat po 33 00,00 z?), - w 2025 roku - 400 000,00 z? (1 rata 37 000,00 z?; 11 rat po 33 00,00 z?), - w 2026 roku - 400 000,00 z? (1 rata 37 000,00 z?; 11 rat po 33 000,00 z?), - w 2027 roku - 200 000,00 z? (1 rata 24 000,00 z?; 11 rat po 16 000,00 z?), - w 2028 roku - 200 000,00 z? (1 rata 24 000,00 z?; 11 rat po 16 000,00 z?), - w 2029 roku - 400 000,00 z? (1 rata 37 000,00 z?; 11 rat po 33 00,00 z?), - w 2030 roku - 600 000,00 z? (12 rat po 50 000,00 z?), - w 2031 roku - 800 000,00 z? (1 rata 74 000,00 z?; 11 rat po 66 000,00 z?), - w 2032 roku - 800 000,00 z? (1 rata 74 000,00 z?; 11 rat po 66 000,00 z?), - w 2033 roku - 641 649,28 z? ( 1 rata 58 649,28 z?: 11 rat po 53 000,00 z?).
   2.  Sp?ata odsetek od 31 stycznia 2024r. w okresach miesi?cznych. Nale?ne odsetki naliczane b?d? za ka?dy dzie? od faktycznie wykorzystanych ?rodków kredytu, przyjmuj?c rzeczywist? liczb? dni kalendarzowych w miesi?cu oraz roku. O wysoko?ci odsetek Bank b?dzie ka?dorazowo zawiadamia? Kredytobiorc?, w formie pisemnej, podaj?c jednocze?nie wysoko?? obowi?zuj?cej w danym miesi?cu sp?aty kredytu. Ww. zawiadomienie mo?e by? przes?ane faksem lub na adres e-mail: finanse6@susz.pl najpó?niej na 5 dni przed terminem p?atno?ci.
   3.  Za sp?at? odsetek i rat kapita?owych przyjmuje si? dzie? wp?ywu nale?no?ci na rachunek Banku. Je?eli termin sp?aty odsetek lub rat kapita?owych przypadnie na sobot?, niedziel?, ?wi?to lub inny dzie? ustawowo wolny od pracy, to sp?ata odsetek lub rat kapita?owych nast?pi w pierwszym dniu roboczym nast?puj?cym po wyznaczonej dacie sp?aty.
   4.  Oprocentowanie kredytu - obliczane b?dzie wed?ug zmiennej stawki WIBOR 3M wyznaczonej na 2 dni robocze przed ko?cem kwarta?u i obowi?zuj?ca od 1-go dnia nast?pnego kwarta?u, powi?kszona o sta?? mar?? banku.
   5.  Od niesp?aconego w terminie zad?u?enia z tytu?u kapita?u pobiera si? odsetki w wysoko?ci 1,50 razy mar?a plus WIBOR 3M okre?lony w pkt.
   4. 
   6.  Zabezpieczeniem sp?aty udzielonego kredytu b?dzie wekslem "In blanco" wraz z deklaracj? wekslow?.
   7.  Zamawiaj?cy b?dzie mia? prawo dokona? wcze?niejszej sp?aty kredytu w ca?o?ci lub jego cz??ci bez ponoszenia z tego tytu?u jakichkolwiek dodatkowych op?at i bez uprzedniego powiadamiania kredytodawcy.
   8.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w ca?o?ci kredytu bez ponoszenia dodatkowych op?at.
   9.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo otrzymywania wszystkich dokumentów zwi?zanych z udzielonym kredytem, w tym mi?dzy innymi opinie bankowe, aneksy do umowy kredytowej, bez ponoszenia dodatkowych op?at lub prowizji. 10. Kredyt nie mo?e by? obci??ony innymi op?atami i prowizjami. 11. Nie dopuszcza si? mo?liwo?ci zastosowania kapitalizacji odsetek. 12. Dla kalkulacji ceny ofertowej nale?y przyj?? stawk? WIBOR 3M - 6,80 % i dat? 18.07.2023r. finanse6@susz.pl
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Bank postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w ci?gu 3 dni od podpisania umowy..
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 141-451333
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci
   4. 841.649,28 z? dla Gminy Susz
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bank Spó?dzielczy w Suszu Numéro national d'identification: 5810011908 Adresse postale: Piastowska 11 Ville: Susz Code NUTS: PL621 Elbl?ski Code postal: 14-240 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 371 543.59 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 165 919.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znaków w niniejszym og?oszeniu Zamawiaj?cy informuje, ?e wszelkie informacje dotycz?ce prowadzonego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególno?ci podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4),5), 7) - 10) ustawy, wykaz podmiotowych ?rodków dowodowych, warunki udzia?u w post?powaniu, informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu których Zamawiaj?cy b?dzie komunikowa? si? z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej, termin zwi?zania ofert?, opis sposobu przygotowywania oferty, sposób oraz termin sk?adania i otwarcia ofert, opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert, sposób obliczenia ceny, informacje o formalno?ciach, jakie musz? zosta? dope?nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotycz?ce wadium, informacje dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostan? wprowadzone do umowy, pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy, informacje dotycz?ce przetwarzania danych osobowych itp. - zosta?y zawarte w SWZ oraz jej za??cznikach. 2) Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, wobec których zachodz? przes?anki okre?lone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgonie z art. 505 ustawy Pzp, ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.W/w podmiotom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej uregulowane w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Dodatkowo odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 4 Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie, w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2023 Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci
   4. 841.649,28 z? dla Gminy Susz 13/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit