Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 04/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Sutures chirurgicales : Dostawa nici chirurgicznych

2024/S 2024-121727  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121727-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Sutures chirurgicales – Dostawa nici chirurgicznych
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowy Instytut Badawczy
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa nici chirurgicznych
Description: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici chirurgicznych
   2. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ.
Identifiant de la procédure: 5ca1af99-563a-4c0f-947f-b85e0646a45d
Identifiant interne: PN-72/24/KK
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141121 Sutures chirurgicales
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Dokumenty i oswiadczenia wymagane do zlozenia wraz z oferta – zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
   2.  Przedmiotowe srodki dowodowe – zgodnie z rozdz. XV SWZ. W celu potwierdzenia zgodnosci z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiajacy wymaga zlozenia bezplatnych próbek. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlozyl przedmiotowych srodków dowodowych lub zlozone przedmiotowe srodki dowodowe sa niekompletne, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich zlozenia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie z wylaczeniem przypadku, gdy przedmiotowy srodek dowodowy (próbka oferowanego produktu) sluzy potwierdzeniu zgodnosci z cechami lub kryteriami okreslonymi w opisie kryteriów oceny ofert w Rozdz. XXVII SWZ lub, pomimo zlozenia przedmiotowego srodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodza przeslanki uniewaznienia postepowania.
   3.  Na wezwanie zamawiajacego wykonawca, którego oferta zostala najwyzej oceniona, sklada w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualne na dzien zlozenia podmiotowe srodki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spelnienia warunków udzialu w postepowaniu, zgodnie z zapisami Rozdz. XIV SWZ.
   4.  Rodzaje dokumentów, zasady ich skladania przez wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie, podmioty udostepniajace zasoby, podwykonawców i podmioty zagraniczne okreslone zostaly w SWZ.
   5.  Klauzula informacyjna RODO – zgodnie z rozdz. XXXVI SWZ.
   6.  Zamawiajacy zastrzega mozliwosc zastosowania art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
   7.  O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie zostali objeci zakazem udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówien publicznych na podstawie art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (dalej: „Rozporzadzenie Rady UE”). Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym w ustawie UOBN oraz Rozporzadzeniu Rady UE skladane jest przez Wykonawce w Formularzu ofertowym (Zalacznik nr 1 do SWZ) i stanowi dowód potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia w postepowaniu, odpowiednio na dzien skladania ofert, tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe srodki dowodowe.
   8.  Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Biens administrés par un liquidateurart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéart. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
État de cessation d’activitésart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Corruptionart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Fraudeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailart. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp
Insolvabilitéart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Paiement des cotisations de sécurité socialeart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
Paiement d’impôts et taxesart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
Motifs d’exclusion purement nationauxart.108 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceart. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Participation à une organisation criminelleart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Concordatart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Failliteart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa nici chirurgicznych
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ.
Identifiant interne: PN-72/24/KK
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141121 Sutures chirurgicales
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02 – 781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/05/2024
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Nom: Zamawiajacy nie okresla warunków udzialu w postepowaniu.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium cena brutto - 60 (waga podana w punktach)

Critère:
Type: Qualité
Description: Kryterium ocena jakosci - 40 (waga podana w punktach)
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://nio.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://nio.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Wykonawca przystepujacy do przetargu jest zobowiazany wniesc wadium w wysokosci 15 000,00 zl (slownie: pietnascie tysiecy zlotych i 00/100).
Date limite de réception des offres: 04/04/2024 09:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 04/04/2024 10:00:00 (UTC+2)
Informations complémentaires: Wykonawca jest zwiazany zlozona oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia 02.07.2024 r.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z zapisami zalacznika nr 9 do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego, okreslonych w Ustawie zasad udzielania zamówien, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawe Prawo zamówien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w Dziale IX.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowy Instytut Badawczy
Numéro d’enregistrement: NIP: 525-000-80-57
Département: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse postale: ul. W. K. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych, 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, Katarzyna Król
Adresse électronique: katarzyna.krol@nio.gov.pl
Téléphone: +48 22 5709480
Adresse internet: https://www.nio.gov.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://nio.ezamawiajacy.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17 A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Télécopieur: +48224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5f641fb2-1bf3-4ebe-b9b7-81b206d59ea3 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 12:45:43 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121727-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33141121 - Sutures chirurgicales