01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/01/2019
Date de péremption : 21/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Suwa?ki: ...quipements mÈdicaux

2019/S 5-006827 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

08/01/2019
S5
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Suwa?ki: ...quipements mÈdicaux

2019/S 005-006827

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 230-525312)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Szpital WojewÛdzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwa?kach
790319362
Szpitalna 60
Suwa?ki
16-400
Pologne
Point(s) de contact: Wioletta U?dzi?o
TÈlÈphone: +48 875629582
Courriel: w.uzdzilo@szpital.suwalki.pl
Fax: +48 875629594
Code NUTS: PL843 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpital.suwalki.pl

www.szpital.suwalki.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup sprz?tu i aparatury medycznej dla SzW w Suwa?kach na potrzeby Oddzia?u Neonatologicznego, Pediatrycznego i Poradni Neonatologicznej

NumÈro de rÈfÈrence: 60/PN/WU/2018

II.1.2)
Code CPV principal
33100000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest Zakup sprz?tu i aparatury medycznej dla SzW w Suwa?kach na potrzeby Oddzia?u Neonatologicznego, Pediatrycznego i Poradni Neonatologicznej w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 "ZDROWE MATKA I DZIECKO - poprawa jako?ci opieki medycznej w Szpitalu WojewÛdzkim w Suwa?kach w zakresie ginekologii, po?o?nictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie wyst?puje leczenie dzieci" w ilo?ciach, asortymencie okre?lonych w za??czniku nr 5 do SIWZ oraz o parametrach okre?lonych w za??czniku nr 6 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/01/2019

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 230-525312

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 16/01/2019

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 21/01/2019

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 16/03/2019

Lire:

Date: 21/03/2019

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 16/01/2019

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 21/01/2019

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33112340 - Échocardiographes 
33123210 - Système de surveillance cardiaque 
33152000 - Incubateurs 
33157400 - Respirateurs médicaux 
33157700 - Barboteur pour oxygénothérapie 
33158300 - Équipement ultraviolet à usage médical 
33162100 - Équipement pour bloc opératoire 
33172200 - Appareils de réanimation 
33194110 - Pompes à perfusion 
33195000 - Système de surveillance des patients 
35125110 - Capteurs biométriques 
38311000 - Balances électroniques et accessoires 
39113100 - Fauteuils