Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Suwa?ki:Autres services

2023/S 193-600507  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/10/2023 S193 Pologne-Suwa?ki: Autres services 2023/S 193-600507 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Suwa?ki Numéro national d'identification: 790671030 Adresse postale: ul. Mickiewicza 1 Ville: Suwa?ki Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Skorupska Courriel: zp@um.suwalki.pl Téléphone: +48 875628272 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.um.suwalki.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Jeleniewo Numéro national d'identification: 8442144674 Adresse postale: ul. S?oneczna 3 Ville: Jeleniewo Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-404 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Skorupska Courriel: zp@um.suwalki.pl Téléphone: +48 875628272 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.um.suwalki.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Przero?l Numéro national d'identification: 8442142221 Adresse postale: ul. Rynek 2 Ville: Przero?l Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-427 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Skorupska Courriel: zp@um.suwalki.pl Téléphone: +48 875628272 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.um.suwalki.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Pu?sk Numéro national d'identification: 8442145774 Adresse postale: ul. Mickiewicza 23 Ville: Pu?sk Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-515 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Skorupska Courriel: zp@um.suwalki.pl Téléphone: +48 875628272 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.um.suwalki.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Rutka Tartak Numéro national d'identification: 8442146615 Adresse postale: ul. 3 Maja 13 Ville: Rutka Tartak Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-406 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Skorupska Courriel: zp@um.suwalki.pl Téléphone: +48 875628272 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.um.suwalki.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wi?ajny Numéro national d'identification: 8440010403 Adresse postale: ul. Szkolna 11 Ville: Wi?ajny Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-407 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Skorupska Courriel: zp@um.suwalki.pl Téléphone: +48 875628272 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.um.suwalki.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Baka?arzewo Numéro national d'identification: 8442140699 Adresse postale: ul. Rynek 3 Ville: Baka?arzewo Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-423 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Skorupska Courriel: zp@um.suwalki.pl Téléphone: +48 875628272 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.um.suwalki.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Sejny Numéro national d'identification: 8442158877 Adresse postale: ul. Pi?sudskiego 25 Ville: Sejny Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Skorupska Courriel: zp@um.suwalki.pl Téléphone: +48 875628272 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.um.suwalki.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Szypliszki Numéro national d'identification: 8442140707 Adresse postale: ul. Suwalska 21 Ville: Szypliszki Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-411 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Skorupska Courriel: zp@um.suwalki.pl Téléphone: +48 875628272 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.um.suwalki.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kompleksowa opieka nad zwierz?tami bezdomnymi i wolno ?yj?cymi w 2023 roku Numéro de référence: ZP.271.42.2023
II.1.2) Code CPV principal 98390000 Autres services
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa opieka nad zwierz?tami bezdomnymi i wszystkimi zwierz?tami bezdomnymi i wolno ?yj?cymi nale??cymi do Zamawiaj?cych, a znajduj?cymi si? w schronisku, przy ul Siano??? 3A, 16-400 Suwa?ki, który jest przedmiotem dzier?awy przez Miasto Suwa?ki, do ko?ca 2023 roku oraz od?ów bezdomnych zwierz?t z terenu Miasta Suwa?k, wraz z opiek? nad kotami wolno ?yj?cymi i zwierz?tami gospodarskimi z terenu Miasta Suwa?k.
   2. Na przedmiot zamówienia sk?ada si?: a)wy?onienie operatora schroniska dla bezdomnych zwierz?t, zlokalizowanego w Suwakach, przy ul Siano??? 3A wraz z opiek? nad zwierz?tami w schronisku od?owionymi z terenu miasta Suwa?k oraz dostarczonymi z gmin lub miast, z którymi Miasto Suwa?ki zawar?o stosowne porozumienie, tj. gminy Jeleniewo, Przero?l, Pu?sk, Rutka-Tartak, Wi?ajny, Baka?arzewo, Szypliszki oraz Miasta Sejny; b)od?ów bezdomnych zwierz?t, w tym kotów wolno ?yj?cych oraz zwierz?t gospodarskich z terenu Miasta Suwa?k.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 158 536.59 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85200000 Services vétérinaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'exécution:
Miasto Suwa?ki
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa opieka nad zwierz?tami bezdomnymi i wszystkimi zwierz?tami bezdomnymi i wolno ?yj?cymi nale??cymi do Zamawiaj?cych, a znajduj?cymi si? w schronisku, przy ul Siano??? 3A, 16-400 Suwa?ki, który jest przedmiotem dzier?awy przez Miasto Suwa?ki, do ko?ca 2023 roku oraz od?ów bezdomnych zwierz?t z terenu Miasta Suwa?k, wraz z opiek? nad kotami wolno ?yj?cymi i zwierz?tami gospodarskimi z terenu Miasta Suwa?k.
   2.  Na przedmiot zamówienia sk?ada si?: a) wy?onienie operatora schroniska dla bezdomnych zwierz?t, zlokalizowanego w Suwakach, przy ul Siano??? 3A wraz z opiek? nad zwierz?tami w schronisku od?owionymi z terenu miasta Suwa?k oraz dostarczonymi z gmin lub miast, z którymi Miasto Suwa?ki zawar?o stosowne porozumienie, tj. gminy Jeleniewo, Przero?l, Pu?sk, Rutka-Tartak, Wi?ajny, Baka?arzewo, Szypliszki oraz Miasta Sejny; b) od?ów bezdomnych zwierz?t, w tym kotów wolno ?yj?cych oraz zwierz?t gospodarskich z terenu Miasta Suwa?k.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera "Opis przedmiotu zamówienia" (za??cznik nr 1) oraz "Istotne postanowienia umowy" (za??cznik nr 8).
   4.  Wykonawca ma obowi?zek zapewni? potrzebny personel posiadaj?cy odpowiednie uprawnienia umo?liwiaj?ce prowadzenie przedmiotu zamówienia. Powy?szy personel Wykonawca zobowi?zany jest zg?osi? do akceptacji Zamawiaj?cemu.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Dzienny czas pracy biura schroniska / Pondération: 25 Critère de qualité - Nom: Zatrudnienie w pe?nym wymiarze czasu pracy osób niepe?nosprawnych na umow? o prac? przy realizacji zamówienia / Pondération: 15 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Cena jedn za dobowy pobyt ka?dego psa lub kota przyj?tego do schroniska-40%Cena od?owienia 1 bezdomnego psa lub kota i transport do schroniska -15%Cena od?owienia 1 wolno ?yj?cego kota, (w tym transport do wybranego gabinetu weterynaryjnego, odbiór po zabiegu i odwiezienie w miejsce sk?d kot zosta? od?owiony-3%Cena od?owienia 1 zwierz?cia gospodarskiego i transport do gospodarstwa rolnego 2%
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Termin sk?adania ofert zosta? wyznaczony na podstawie art. 138 ust. 2 pkt. 2: "Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy? termin sk?adania ofert krótszy ni? termin okre?lony w ust. 1, nie krótszy jednak ni? 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zamówieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, w nast?puj?cych przypadkach: je?eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione".Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz?t zapobieganie bezdomno?ci zwierz?t i zapewnienie opieki bezdomnym zwierz?tom oraz ich wy?apywanie nale?y do zada? w?asnych gmin. b.Zamawiaj?cy przeprowadzi? post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowa opieka nad zwierz?tami bezdomnymi i wolno ?yj?cymi w 2023 r. w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pó?n. zm.), które zako?czy?o si? uniewa?nieniem post?powania.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 139-442705
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Kompleksowa opieka nad zwierz?tami bezdomnymi i wolno ?yj?cymi w 2023 roku
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bogus?aw ?ukowski DOGTOWN Numéro national d'identification: 525697575 Ville: Baka?arzewo Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-423 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 373 983.74 PLN Valeur totale du marché/du lot: 158 536.59 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy przyj?? nast?puj?ce kryteria oceny ofert przypisuj?c im odpowiedni? wag? procentow?:
   1. Cena jednostkowa za dobowy pobyt ka?dego psa lub kota przyj?tego do schroniska - 40 %
   2. Cena od?owienia 1 bezdomnego psa lub kota i transport do schroniska - 15 %
   3.  Cena od?owienia 1 wolno ?yj?cego kota, (w tym transport do wybranego gabinetu weterynaryjnego, odbiór po zabiegu i odwiezienie w miejsce sk?d kot zosta? od?owiony) - 3 %
   4.  Cena od?owienia 1 zwierz?cia gospodarskiego i transport do gospodarstwa rolnego - 2%
   5. Dzienny czas pracy biura schroniska - 25 %
   6. Zatrudnienie w pe?nym wymiarze czasu pracy osób niepe?nosprawnych na umow? o prac? przy realizacji zamówienia - 15 %. Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy stosownie do art. 95 ust. 2 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? wszystkich osób wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osób wykonuj?cych czynno?ci zwi?zane ze sprz?taniem kojców, karmieniem zwierz?t, wyprowadzaniem na spacer, humanitarnym za?adunkiem i transportem zwierz?t, zwi?zane z od?awianiem zwierz?t, w tym równie? przy pomocy aplikatury do podawania leków na odleg?o??. W celu wst?pnego potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia okre?lonych przez Zamawiaj?cego Wykonawca za??cza do oferty, aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zw. JEDZ) - o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy a którego wzór okre?la standardowy formularz okre?lony w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). O?wiadczenie tymczasowo zast?puje wymagane przez Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe.JEDZ nale?y przes?a? w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wraz z plikami stanowi?cymi jawn? cz??? oferty skompresowa? do jednego pliku archiwum (ZIP).JEDZ w ? cz??ci IV formularza wymaga z?o?enia przez Wykonawc? ogólnego o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu. Wykonawca nie wype?nia dalszych pól odnosz?cych si? do szczegó?owych warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych przez Zamawiaj?cego. Tym samym, Wykonawca nie musi wype?nia? ?adnej z pozosta?ych sekcji cz??ci IV formularza.W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez wykonawców, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie. Powy?sze dokumenty powinny potwierdza? brak podstaw wykluczenia ka?dego z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie w jakim ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie.Je?eli Wykonawca zamierza powierzy? wykonanie cz??ci przedmiotu zamówienia podwykonawcom, to jest zobowi?zany wype?ni? cz??? II sekcj? D - JEDZ, w tym, o ile jest to wiadome, poda? firmy podwykonawców. cd wyja?nie? zastosowania procedury przy?pieszonej:c. Istnieje pilna potrzeba zapewnienia opieki zwierz?t bezdomnych z terenu miasta Suwa?k oraz gmin uczestnicz?cych w Grupie Zakupowej w 2023 r. , z dat? od 1 stycznia 2023. d.Istnieje pilna potrzeba zapewnienia od?owu bezdomnych zwierz?t, kotów wolno ?yj?cych oraz zwierz?t gospodarskich w 2023 r. na terenie miasta Suwa?k e Zapewnienie Zamawiaj?cemu oraz podmiotom w imieniu których prowadzone jest post?pow
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. Zgodnie z art. 505 ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3. Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   6. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,
   7. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   9. Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do dor?cze? elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dor?czeniach elektronicznych. 10.Zgodnie z art. 524 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy prze?le niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 2 dni od daty otrzymania, kopi? odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie b?dzie dotyczy? tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamie?ci j? równie? na stronie internetowej prowadzonego post?powania, wzywaj?c Wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 11.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 12.W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy rozdzia?u 3 "Post?powania skargowego" nie stanowi? inaczej. 13.Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/10/2023 Kompleksowa opieka nad zwierz?tami bezdomnymi i wolno ?yj?cymi w 2023 roku 06/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
85200000 - Services vétérinaires 
98390000 - Autres services