Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Suwa?ki: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 68-162069  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Suwa?ki: Services liés aux déchets et aux ordures 2020/S 068-162069 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Odpadami w Suwa?kach Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 200680900 Adresse postale: ul. Sejne?ska 82 Ville: Suwa?ki Code NUTS: PL843 Code postal: 16-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kamil Gromadzki Courriel: biuro@pgo.suwalki.pl Téléphone: +48 875665213 Fax: +48 875665213 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://pgo.suwalki.pl/ Adresse du profil d'acheteur: http://pgo.suwalki.pl/ http://pgo.suwalki.pl/ http://pgo.suwalki.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: spó?ka prawa handlowego
I.5) Activité principale Autre activité: gospodarka odpadami komunalnymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?ugi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 04 Numéro de référence: K-2/2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191204 w instalacjach, które posiadaj decyzje zezwalaj?ce na odzysk odpadów w jednym z procesów od R1 do R12. Odpady pochodz z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych o frakcji >80 mm, warto?ci ciep?a spalania powy?ej 6 MJ/kg s.m. Odpad w swym sk?adzie zawiera tworzywa sztuczne (np. folia, opakowania z tworzyw sztucznych), elementy gumowe. Mo?e zawiera niewielkiej ilo?ci makulatury. Odpad wysortowywany jest w postaci sta?ej i nie posiada w?a?ciwo?ci, które mog powodowa?, ?e jest niebezpieczny.Odpady b?d ?adowane w postaci lu?nej lub balotów na ?rodki transportu podstawione przez Wykonawc?. Szacunkowa ilo? odpadów do odbioru i zagospodarowania: 3 000 Mg. Pierwsze 1 000 Mg nale?y odebra i zagospodarowa w maks. 60 dni od podpisania umowy. Rzeczywista ilo? odpadów wynika b?dzie z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 800 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 90513000 90513300 90514000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL843 Lieu principal d'exécution:
Odbiór odpadów odbywa si b?dzie z terenu Przedsi?biorstwa Gospodarki Odpadami w Suwa?kach Sp. z o.o.,ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwa?ki, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma, pochodz?cych z instalacji komunalnej w Suwa?kach. Ilo? odpadów o kodzie 1912 04 jak Zamawiaj?cy przeka?e do odbioru i zagospodarowania w okresie obowi?zywania umowy wynosi 3 000 Mg. Ilo? ta jest szacunkowa i s?u?y Wykonawcy pomocniczo do przygotowania oferty i skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszcze z tego tytu?u. Zamawiaj?cy nie jest obowi?zany zrealizowa zamówienia w pe?nym wymiarze. Odbiór odpadów wynika b?dzie z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego. W ci?gu maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca b?dzie zobowi?zany do odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 04 w ilo?ci 1 000 Mg. Pozosta?e ilo?ci odpadów Wykonawca b?dzie zobowi?zany sukcesywnie odbiera i zagospodarowa w instalacjach, które posiadaj decyzje zezwalaj?ce na przetwarzanie tych odpadów w jednym z procesów odzysku od R1 do R12. Odbiór odpadów nast?powa b?dzie transportem zorganizowanym przez Wykonawc i na jego koszt, tak?e w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i roz?adunku. Zamawiaj?cy zapewnia za?adunek odpadów na ?rodki transportu podstawione przez Wykonawc wy??cznie w dni robocze w godzinach
   7. 30-14.30. Dopuszcza si mo?liwo? za?adunku odpadów w innych dniach i godzinach po wcze?niejszym ustaleniu innego terminu i jego akceptacji przez Zamawiaj?cego. Odbiór odpadów przez Wykonawc nast?powa b?dzie na podstawie zamówie jednostkowych Zamawiaj?cego zg?aszanych telefonicznie lub za po?rednictwem poczty elektronicznej. Za?adunek b?dzie odbywa si sprz?tem Zamawiaj?cego, umo?liwiaj?cym sprawne wype?nienie ?rodków transportu podstawionych przez Wykonawc?, np. naczep z ruchom pod?og?, naczep tzw. "firanek", kontenerów, itp. Wa?enie odbieranych przez Wykonawc odpadów odbywa si b?dzie na zalegalizowanej wadze Zamawiaj?cego, znajduj?cej si na terenie instalacji komunalnej w Suwa?kach, a w przypadku posiadania przez Wykonawc lub docelowego odbiorcy odpadów, zalegalizowanej wagi, tak?e na jego wadze. Waga Zamawiaj?cego posiada dok?adno? wa?enia do ±20 kg. Wa?enie potwierdzane b?dzie ka?dorazowo dokumentem wagowym wydawanym przez Zamawiaj?cego kierowcy przewo??cemu odpady. Wykonawca po odebraniu odpadów b?dzie potwierdza ka?dorazowo wag odebranych odpadów. W przypadku ró?nicy masy odpadów dostarczonych przez Zamawiaj?cego do Wykonawcy lub docelowego odbiorcy odpadów, wynosz?cej do 3 % wagi wykazanej na wadze Zamawiaj?cego, do rozliczenia przyjmowana b?dzie masa odpadów wykazana na wadze Wykonawcy lub docelowego odbiorcy odpadów. Wykonawca ponosi odpowiedzialno? za dzia?ania i zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi si pos?u?y do wykonania przedmiotu zamówienia np. wynaj?tych przewo?ników. Z chwil wydania odpadów Wykonawcy lub wskazanemu przez niego przewo?nikowi, przechodz na Wykonawc wszelkie korzy?ci i ci??ary zwi?zane z nimi oraz niebezpiecze?stwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególno?ci przejmuje on odpowiedzialno? za wydane odpady, za nale?yte post?powanie z nimi i za skutki z tego wynikaj?ce.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci faktury VAT / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przyj? nast?puj?ce kryteria oceny ofert: - cena - C - 60 %, - termin wykonania zamówienia - T - 30 %, - termin p?atno?ci faktury VAT - Tn - 10 %.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 014-028649
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: K-4/2020 Intitulé:
Us?ugi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 04
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lukan ?ukasz Dygas Adresse postale: ul. Partyzantów 33 Ville: Ciepielów Code NUTS: PL921 Code postal: 27-310 Pays: Pologne Courriel: lukan86@wp.pl Téléphone: +48 600906316
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 800 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 800 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 100 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Us?uga odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 04 przez podmioty posiadaj?ce stosowane zezwolenia na transport odpadów oraz przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 04 zgodnie z za??cznikiem nr 1 ustawy o odpadach w jednym z procesów od R1 do R12.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: nie dotyczy Ville: nie dotyczy Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z 29.1.2004. Prawo zamówie publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp - zgodnie z dz. VI ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dz.U. Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   8. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia orzeczenia przez Izb?. 10. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ, zamieszcza j równie na stronie internetowej, na której jest zamieszczone og?oszenie o zamówieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c Wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 11. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do której przyst?puje. 12. Wykonawcy, którzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 13. Odwo?uj?cy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust.14 nie mog nast?pnie korzysta ze ?rodków ochrony prawnej wobec czynno?ci Zamawiaj?cego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub s?du albo na podstawie art. 186 ust.2 i 3 ustawy Pzp. 14. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 16. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. 17.Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. 18.Skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci. 19. W post?powaniu tocz?cym si na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy ??dania odwo?ania ani wyst?powa z nowymi ??daniami. 20. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie nie przys?uguje skarga kasacyjna.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux 
90513300 - Services d'incinération des ordures ménagères 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères