01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/07/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Swarz?dz: Huile diesel

2018/S 125-284989 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
03/07/2018 S125  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Swarz?dz: Huile diesel 2018/S 125-284989 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Swarz?dzkie Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o.
7773235068 ul. ?wierkowa 17 Rabowice Swarz?dz 62-020 Pologne Point(s) de contact: Tomasz Boche?ski TÈlÈphone: +48 618173421 Courriel: sekretariat@spk.swarzedz.pl Fax: +48 618173421 Code NUTS: PL418 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.spk.swarzedz.pl www.spk.swarzedz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Miejski Transport Publiczny
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa oleju nap?dowego na potrzeby Swarz?dzkiego Przedsi?biorstwa Komunalnego Sp. z o.o. NumÈro de rÈfÈrence: SPK.271-1/2017
II.1.2) Code CPV principal 09134100
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawy b?d odbywa?y si niezale?nie do dwÛch zbiornikÛw magazynowych na paliwo zlokalizowanych w nast?puj?cych miejscach ó na terenie Swarz?dzkiego Przedsi?biorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Rabowice ul. ?wierkowa 17. 62-020 Swarz?dz ñ dostawy z cz?stotliwo?ci 3ñ4 razy w roku po oko?o 2 000ñ2 400 litrÛw ka?dorazowo (wtemperaturze rzeczywistej), realizowane od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 7:00-15:00. ó na terenie bazy transportowej Swarz?dzkiego Przedsi?biorstwa Komunalnego Sp. z o. o., Garby ul. Transportowa 1, 62-020 Swarz?dz
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 182.74 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Lieu principal d'exÈcution:
Swarz?dzkiego Przedsi?biorstwa Komunalnego Sp. z o. o., Garby ul. Transportowa 1, 62-020 Swarz?dz
II.2.4) Description des prestations:
Dostawy b?d odbywa?y si niezale?nie do dwÛch zbiornikÛw magazynowych na paliwo zlokalizowanych w nast?puj?cych miejscach. ó na terenie Swarz?dzkiego Przedsi?biorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Rabowice ul. ?wierkowa 17. 62-020 Swarz?dz ñ dostawy z cz?stotliwo?ci 3 ñ 4 razy w roku po oko?o 2000 ñ 2400 litrÛw ka?dorazowo (w temperaturze rzeczywistej), realizowane od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 7:00 -15:00. ó na terenie bazy transportowej Swarz?dzkiego Przedsi?biorstwa Komunalnego Sp. z o. o., Garby ul. Transportowa 1, 62-020 Swarz?dz ñ dostawy z cz?stotliwo?ci nie mniej ni 10-16 razy w miesi?cu po oko?o 2500 do 5000 litrÛw ka?dorazowo (w temperaturze rzeczywistej), realizowane od poniedzia?ku do soboty oraz w dni ?wi?teczne w godzinach od 7:00 do 15:00.
   2.  Maksymalne miesi?czne zapotrzebowanie na paliwo nie powinno przekroczy 88 000 litrÛw. Cz?stotliwo? dostaw oraz jednorazowa ilo? zamÛwionego paliwa mo?e ulec zmianie.
   3.  Ka?dorazowe zapotrzebowanie potwierdzone b?dzie pisemnie przez przedstawiciela Zamawiaj?cego mailowo.
   4.  Olej nap?dowy zostanie dostarczony nie pÛ?niej ni do 24 godzin od daty zg?oszenia zapotrzebowania przez Zamawiaj?cego.
   5.  Wykonawca obowi?zany jest dostarczy olej nap?dowy o jako?ci i parametrach (sk?adzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczegÛlno?ci odpowiadaj?cych polskiej normie, zarÛwno dla okresu zimowego jak i letniego.
   6.  Do ka?dej dostawy paliwa stanowi?cej przedmiot zamÛwienia Wykonawca dostarczy dokument dotycz?cy jako?ci danej partii paliwa w oryginalnej lub potwierdzonej za zgodno? z orygina?em kopii (?wiadectwo jako?ci).
   7.  Zamawiaj?cy wymaga realizacji dostaw przez Wykonawc autocystern wyposa?on w pomp lub dystrybutor, spe?niaj?cy wszelkie wymagania obowi?zuj?cego prawa w zakresie autocystern (pojazdÛw do transportu paliw ciek?ych). Pojazd, ktÛrym realizowane b?d dostawy oleju nap?dowego, winien by wyposa?ony w legalizowane urz?dzenia pomiarowe mierz?ce ilo?ci zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.
   8.  Wykonawca dostarczy do ka?dej dostawy oleju nap?dowego stanowi?cego przedmiot zamÛwienia wydruk komputerowy z urz?dzenia pomiarowego autocysterny, zawieraj?cy nast?puj?ce dane: ó dat dostawy, ó obj?to? oleju nap?dowego w temperaturze referencyjnej 15o C, ó obj?to? oleju nap?dowego w rzeczywistej temperaturze otoczenia zmierzonej w momencie dostarczania paliwa.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cena oferty podano za 1000 litrÛw
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa oleju nap?dowego na potrzeby Swarz?dzkiego Przedsi?biorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/01/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire SpÛ?ka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik 7773235068 ul. ?wierkowa 17 Kotlin 63-220 Pologne TÈlÈphone: +48 627406970 Code NUTS: PL418
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 166 200.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 194 721.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolawia@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Prawo do wnoszenia odwo?a i skarg. ?rodki ochrony prawnej (tj.: odwo?ania i skargi) uregulowane s w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamÛwie publicznych. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?,i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamÛwie publicznych, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolawia@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2018
 
 
C L A S S E    C P V
09134100 - Huile diesel