Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 23/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Swarz?dz: Travaux de construction

2021/S 179-465159  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/09/2021
S179
Pologne-Swarz?dz: Travaux de construction

2021/S 179-465159

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 159-419400)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Swarz?dz
NumÈro national d'identification: 777-00-03-274
Adresse postale: ul. Rynek 1
Ville: Swarz?dz
Code NUTS: PL418 Pozna?ski
Code postal: 62-020
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia@swarzedz.pl
TÈlÈphone: +48 616512406
Fax: +48 616512211
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.swarzedz.eu

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Swarz?dz w imieniu i na rzecz Aquanet S.A.
NumÈro national d'identification: 777-00-03-274
Adresse postale: ul. Rynek 1
Ville: Swarz?dz
Code NUTS: PL418 Pozna?ski
Code postal: 62-020
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia@swarzedz.pl
TÈlÈphone: +48 616512406
Fax: +48 616512211
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.swarzedz.eu

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa ul. Zamkowej, Placu Powsta?cÛw Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy ?wiat, Mylnej, Bramkowej, Go??biej i KrÛtkiej wraz z sieci wodoci?gow?, kanalizacj sanitarn i sieci gazow w Swarz?dzu

NumÈro de rÈfÈrence: WRPZP.271-22/2021

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych polegaj?cych na budowie ulicy Zamkowej, Placu Powsta?cÛw Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy ?wiat, Mylnej, Bramkowej, Go??biej i KrÛtkiej wraz z sieci wodoci?gow?, kanalizacj sanitarn i sieci gazow w Swarz?dzu. Realizacja zamÛwienia obejmuje swoim zakresem: I. budowa ulicy: roboty drogowe; budow kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budow sieci wodoci?gowej, usuni?cie kolizji z gazoci?giem, budow o?wietlenia ulicznego, budow kanalizacji teletechnicznej usuni?cie kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, roboty zwi?zane z terenami zieleni.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 159-419400

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Lot n : Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardÛw

Endroit o se trouve le texte rectifier: a) i b)

Au lieu de:

a) Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona nale?ycie: ïjedn robot budowlan?, w ramach ktÛrej wykonano: - drog o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2, - drog o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m2, - sie kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogÛlnosp?awnej), - sie wodoci?gow?, o warto?ci roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN, ï co najmniej jedn robot budowlan polegaj?c na budowie, sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogÛlnosp?awnej), co najmniej o ?rednicy DN 200 mm, d?ugo?ci min. 700 mb. ï co najmniej jedn robot budowlan polegaj?c na budowie, sieci wodoci?gowej, o ?rednicy ÿ 180, d?ugo?ci min. 800 mb. W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie warunek ten musi spe?ni co najmniej jeden podmiot. Jako wykonanie zadania nale?y rozumie wystawienie co najmniej ?wiadectwa Przej?cia (dla kontraktÛw realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania Protoko?u odbioru lub rÛwnowa?nego dokumentu (w przypadku zamÛwie?, w ktÛrych nie wystawia si ?wiadectwa Przej?cia). Uwagi: W przypadku oferty sk?adanej wspÛlnie przez wykonawcÛw oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o ktÛrym mowa w pkt 4 lit. a nie podlega sumowaniu w ramach poszczegÛlnych tiretÛw ñ oznacza to, ?e albo Wykonawca sk?adaj?cy ofert wyka?e si realizacj wszystkich robÛt w danej bran?y, albo jeden z uczestnikÛw konsorcjum wyka?e si realizacj wymaganych robÛt danej bran?y, albo w sytuacji gdy Wykonawca, ktÛry nie ma wymaganego do?wiadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy Pzp ñ podmiot ten musi wykaza zrealizowaniem wymaganych robÛt w danej bran?y. b) Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e dysponuje wykwalifikowanymi osobami, ktÛre zostan skierowane do realizacji zamÛwienia, tj.: ï kierownikiem budowy ñ osoba posiadaj?ca uprawnienia budowlane w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pÛ?n. zm) lub osoba posiadaj?ca uprawnienia budowlane w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz minimum 10-letni sta pracy na stanowisku kierownika budowy oraz posiadaj?c nast?puj?ce do?wiadczenie: do?wiadczenie w pe?nieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji w okresie ostatnich 10 lat przynajmniej jednej uko?czonej roboty budowlanej (kontrakty, umowy), o warto?ci min. 20 000 000,00 PLN brutto w ramach ktÛrej wykonano: - drog o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2, - drog o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m2, - sie kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogÛlnosp?awnej), - sie wodoci?gow?, ï kierownikÛw robÛt ñ osoby posiadaj?ce uprawnienia budowlane bez ogranicze zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pÛ?n. zm) - w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej, - w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych - w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze telekomunikacyjnych, - w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych, Przy czym wymagane jest co najmniej 3-letnie do?wiadczenie na stanowisku kierownika robÛt lub kierownika budowy.

Lire:

a) Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona nale?ycie: ïjedn robot budowlan?, w ramach ktÛrej wykonano: - drog o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2, - drog o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 3 000 m2, - sie kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogÛlnosp?awnej), - sie wodoci?gow?, o warto?ci roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN, ï co najmniej jedn robot budowlan polegaj?c na budowie, sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogÛlnosp?awnej), co najmniej o ?rednicy DN 200 mm, d?ugo?ci min. 700 mb. ï co najmniej jedn robot budowlan polegaj?c na budowie, sieci wodoci?gowej, o ?rednicy ÿ 180, d?ugo?ci min. 800 mb. W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie warunek ten musi spe?ni co najmniej jeden podmiot. Jako wykonanie zadania nale?y rozumie wystawienie co najmniej ?wiadectwa Przej?cia (dla kontraktÛw realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania Protoko?u odbioru lub rÛwnowa?nego dokumentu (w przypadku zamÛwie?, w ktÛrych nie wystawia si ?wiadectwa Przej?cia). Uwagi: W przypadku oferty sk?adanej wspÛlnie przez wykonawcÛw oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o ktÛrym mowa w pkt 4 lit. a nie podlega sumowaniu w ramach poszczegÛlnych tiretÛw ñ oznacza to, ?e albo Wykonawca sk?adaj?cy ofert wyka?e si realizacj wszystkich robÛt w danej bran?y, albo jeden z uczestnikÛw konsorcjum wyka?e si realizacj wymaganych robÛt danej bran?y, albo w sytuacji gdy Wykonawca, ktÛry nie ma wymaganego do?wiadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy Pzp ñ podmiot ten musi wykaza zrealizowaniem wymaganych robÛt w danej bran?y. b) Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e dysponuje wykwalifikowanymi osobami, ktÛre zostan skierowane do realizacji zamÛwienia, tj.: ï kierownikiem budowy ñ osoba posiadaj?ca uprawnienia budowlane w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pÛ?n. zm) lub osoba posiadaj?ca uprawnienia budowlane w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz minimum 10-letni sta pracy na stanowisku kierownika budowy oraz posiadaj?c nast?puj?ce do?wiadczenie: do?wiadczenie w pe?nieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji w okresie ostatnich 10 lat przynajmniej jednej uko?czonej roboty budowlanej (kontrakty, umowy), o warto?ci min. 20 000 000,00 PLN brutto w ramach ktÛrej wykonano: - drog o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2, - drog o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 3 000 m2, - sie kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogÛlnosp?awnej), - sie wodoci?gow?, ï kierownikÛw robÛt ñ osoby posiadaj?ce uprawnienia budowlane bez ogranicze zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pÛ?n. zm) - w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej, - w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych - w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze telekomunikacyjnych, - w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych, Przy czym wymagane jest co najmniej 3-letnie do?wiadczenie na stanowisku kierownika robÛt lub kierownika budowy.

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Procedura - Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert Oferta musi zachowa wa?no? do: 15/12/2021

Lire:

Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert Oferta musi zachowa wa?no? do: 21/12/2021

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Procedura - Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 17/09/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 23/09/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Preocedura - Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 17/09/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 23/09/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
32520000 - Câbles et matériel de télécommunications 
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45231220 - Travaux de construction de gazoducs 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 
45232310 - Travaux de construction de lignes téléphoniques 
45232451 - Travaux de drainage et travaux de surface 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public 
77211500 - Services d'élagage 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts