Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?:Système de contrôle des accès

2022/S 233-669528  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-?ód?: Système de contrôle des accès 2022/S 233-669528 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Okr?gowy w ?odzi Numéro national d'identification: 725-10-42-790 Adresse postale: Pl. D?browskiego 5 Ville: ?ód? Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Code postal: 90-921 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Szyma?ska, Klaudia Markefka-Knop Courriel: zamowienia@lodz.so.gov.pl Téléphone: +48 426778938 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.lodz.so.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.lodz.so.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: s?d powszechny
I.5) Activité principale Autre activité: wymiar sprawiedliwo?ci
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa i monta? urz?dze? oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dost?pu (SKD) zgodnie z dokumentacj? projektow? w budynku S?du Rejonowego w Zgierzu - Cz??? V Numéro de référence: ZP.XXVII.262-13/22
II.1.2) Code CPV principal 42961100 Système de contrôle des accès
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i monta? urz?dze? oraz ich skonfigurowanie zgodnie z dokumentacj? projektow?. Realizacja niniejszego post?powania zosta?a podzielona na etapy: - ETAP I jest zamówieniem gwarantowanym; - etap II jest zamówieniem z prawem opcji, zw. dalej opcjonalnym; - etap III jest opcjonalnym. ETAP I - obejmuje kontrol? wszystkich wej?? do budynków z ko?owrotkami w wej?ciu g?ównym, infrastruktur? informatyczn? i oprogramowanie niezb?dne do uruchomienia systemu SKD i RCP , karty dla u?ytkowników, rejestracj? czasu pracy, wdro?enie i szkolenie obs?ugi systemu ETAP II - obejmuje wydzielenie stref poprzez monta? kontrolerów i doposa?enie drzwi w niezb?dne okucia dla wybranych stref i pomieszcze?, wdro?enie i szkolenie obs?ugi systemu; ETAP III - obejmuje instalacj? dodatkowych przej?? systemu kontroli dost?pu do pomieszcze? nieobj?tych II ETAPEM, w tym wymagaj?cych prac budowlanych polegaj?cych na wygradzaniu korytarzy, monta?u i wymianie drzwi oraz monta?u in
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL712 ?ódzki Lieu principal d'exécution:
S?dzie Rejonowym w Zgierzu ul. Soko?owska 6, Zgierz
II.2.4) Description des prestations:

   2.  Realizacja niniejszego post?powania zosta?a podzielona na etapy
:

   2. 1. ETAP I jest zamówieniem gwarantowanym;
   2. 2. etap II jest zamówieniem z prawem opcji, zw. dalej opcjonalnym;
   2. 3. etap III jest opcjonalnym.
   3.  ETAP I - obejmuje kontrol? wszystkich wej?? do budynków z ko?owrotkami w wej?ciu g?ównym, infrastruktur? informatyczn? i oprogramowanie niezb?dne do uruchomienia systemu SKD i RCP , karty dla u?ytkowników, rejestracj? czasu pracy, wdro?enie i szkolenie obs?ugi systemu
   4.  ETAP II - obejmuje wydzielenie stref poprzez monta? kontrolerów i doposa?enie drzwi w niezb?dne okucia dla wybranych stref i pomieszcze?, wdro?enie i szkolenie obs?ugi systemu;
   5.  ETAP III - obejmuje instalacj? dodatkowych przej?? systemu kontroli dost?pu do pomieszcze? nieobj?tych II ETAPEM, w tym wymagaj?cych prac budowlanych polegaj?cych na wygradzaniu korytarzy, monta?u i wymianie drzwi oraz monta?u innych dodatkowych elementów SKD.
   6.  Przedmiot zamówienia obejmuje równie? wykonanie robót budowlanych w zakresie niezb?dnym do prawid?owej realizacji zamówienia, wdro?enie i szkolenie obs?ugi systemu.
   7.  Szczegó?owy Opis Przedmiot Zamówienia okre?lony zosta? w za??cznikach do SWZ, w tym w szczególno?ci: - dokumentacji projektowej; - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ; - przedmiarze robót ( stanowi funkcj? pomocnicz?).
   8.  Wymagania techniczne systemu kontroli dost?pu:
   8. 1. podstawowym no?nikiem to?samo?ci w SKD jest identyfikator w postaci karty wykonanej w technologii zapewniaj?cej szyfrowanie informacji na karcie oraz szyfrowan? transmisj? z czytnikiem;
   8. 2. system umo?liwia przyznawanie praw dost?pu grupie danych identyfikacyjnych i powinien umo?liwia? zmian? praw dost?pu grupy danych identyfikacyjnych;
   8. 3. czytniki kontroli dost?pu spe?niaj? nast?puj?ce wymagania:
   8. 3.1. wykorzystuj? protokó? Wiegand-37 lub d?u?szy do komunikacji;
   8. 3.2. odporno?? na dzia?anie czynników atmosferycznych, minimum IP55;
   8. 3.3. cz?stotliwo?? pracy 13,56 MHz;
   8. 3.4. kodowana transmisja danych pomi?dzy czytnikiem i kart?, klucz odwo?ania 64 bit;
   8. 3.5. zabezpieczenie przed odwrotn? polaryzacj? styków zasilaj?cych.
   8. 4. elementy zabezpieczenia mechanicznego (ko?owroty, bramki, itp.) spe?niaj? nast?puj?ce wymagania:
   8. 4.1. potwierdzenie pe?nego obrotu w SKD,
   8. 4.2. wspomaganie przej?cia,
   8. 4.3. blokada przed ruchem powrotnym,
   8. 4.4. przycisk ewakuacyjny z sygnalizacj? led potwierdzaj?c? u?ycie,
   8. 4.5. u?ycie przycisku ewakuacyjnego odnotowane zostaje w SKD,
   8. 4.6. drzwi obj?te kontrol? dost?pu musz? by? wyposa?one w czujniki kontaktu potwierdzaj?ce otwarcie drzwi (np. kontaktrony).
   8. 5. System SKD musi wspó?pracowa? z istniej?cymi systemami SSP.
   9.  Szczegó?owy zakres OPZ robót okre?la dokumentacja projektowa i STWiOR stanowi?ce Za??cznik
   1. 0. do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji (G) / Pondération: 10% Critère de qualité - Nom: Cz?stotliwo?? serwisu eksploatacyjnego (SE) / Pondération: 10% Prix - Pondération: 80%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Realizacja poszczególnych cz??ci post?powania zosta?a podzielona na etapy: ETAP I jest zamówieniem gwarantowanym; etap II jest zamówieniem z prawem opcji, obejmuje wydzielenie stref poprzez monta? kontrolerów dla wybranych stref i pomieszcze?; etap III jest zamówieniem z prawem opcji, obejmuje instalacj? dodatkowych przej?? systemu kontroli dost?pu do pomieszcze? nieobj?tych II ETAPEM, w tym wymagaj?cych prac budowlanych polegaj?cych na wygradzaniu korytarzy, monta?u i wymianie drzwi oraz monta?u innych dodatkowych elementów SKD Szczegó?owy zakres OPZ robót okre?la dokumentacja projektowa i STWiOR stanowi?ce Za??cznik
   1. 0. do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szczegó?owe kwoty na realizacj? zam. z podzia?em na etapy (zamówienie gwarantowane i opcja) znajduj? si? w SWZ. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy informuje, i? przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia nie zostan? mu przyznane.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 161-458413
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ZP.XXVII.262-13/22
Lot nº: Cz??? V Intitulé:
Dostawa i monta? urz?dze? oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dost?pu (SKD) zgodnie z dokumentacj? projektow? w budynku S?du Rejonowego w Zgierzu - Cz??? V
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zgodnie z art. 255 pkt 7) ustawy Pzp, Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli Wykonawca nie wniós? wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy lub uchyli? si? od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzgl?dnieniem art. 263. W dniu 3 listopada 2022 roku Zamawiaj?cy S?d Okr?gowy w ?odzi dokona? wyboru najkorzystniejszej oferty z?o?onej przez Wykonawc? konsorcjum firm: AutoID Polska S.A. ul. W?. ?ele?skiego 103, 31-353 Kraków, ZAZ Sp. z o.o. ul. Ho?a 51, lok.18, 00-681 Warszawa. Zamawiaj?cy w dniu 15 listopada 2022 roku zaprosi? Wykonawc? do podpisania umowy wyznaczonej na dzie? 16 listopada 2022 roku, w godzinach 9:00 - 14:00 za pomoc? kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W dniu podpisania umowy Wykonawca poinformowa? Zamawiaj?cego, ?e nie przyst?pi do podpisania umowy i przed?o?y? stosowne pismo uzasadniaj?ce swoj? decyzj?. W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy nie dysponowa? innymi ofertami z uwagi na fakt ich odrzucenia, a zatem Zamawiaj?cy nie mia? mo?liwo?ci skorzystania z przes?anki art. 263 ustawy Pzp. W zwi?zku z powy?szym Wykonawca, którego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli? si? od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego a brak innego Wykonawcy, z którym Zamawiaj?cy móg?by zawrze? umow?, w konsekwencji prowadzi?o do niemo?no?ci zawarcia umowy i uzasadnia?o uniewa?nienia przedmiotowego post?powania przez Zamawiaj?cego. W dniu 17 listopada 2022 roku Zamawiaj?cy zawiadomi? Wykonawców o uniewa?nieniu post?powania za po?rednictwem strony internetowej prowadzonego post?powania.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie sk?ada si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   2.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego.
   3.  Szczegó?owe kwestie dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale VI ustawy Prawo zamówie? publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022 Dostawa i monta? urz?dze? oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dost?pu (SKD) zgodnie z dokumentacj? projektow? w budynku S?du Rejonowego w Zgierzu - Cz??? V 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
42961100 - Système de contrôle des accès