Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 01/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?:Système de contrôle des accès

2023/S 97-302207  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Pologne-?ód?: Système de contrôle des accès

2023/S 097-302207

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 095-292062)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: S?d Okr?gowy w ?odzi
Numéro national d'identification: 725-10-42-790
Adresse postale: Pl. D?browskiego 5
Ville: ?ód?
Code NUTS: PL711 Miasto ?ód?
Code postal: 90-921
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Szyma?ska, Klaudia Markefka-Knop
Courriel: zamowienia@lodz.so.gov.pl
Téléphone: +48 426778938
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ezamowienia.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa i monta? urz?dze? oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dost?pu (SKD) zgodnie z dokumentacj? projektow? w budynkach S?dów Rejonowych okr?gu ?ódzkiego

Numéro de référence: ZP.XXVII.262.4.2023

II.1.2)
Code CPV principal
42961100 Système de contrôle des accès

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i monta? urz?dze? oraz ich skonfigurowanie zgodnie z dokumentacj? projektow?.
   2.  Realizacja niniejszego post?powania, zgodnie z TABEL? z III Dzia?u niniejszej SWZ, zosta?a podzielona na DWA ZAKRESY.
   3.  ZAKRES I obejmuj?cy ETAP I z projektu (samodzielny) - obejmuje kontrol? wszystkich wej?? do budynków z ko?owrotkami w wej?ciu g?ównym, infrastruktur? informatyczn? i oprogramowanie niezb?dne do uruchomienia systemu SKD i RCP , karty dla u?ytkowników, rejestracj? czasu pracy, wdro?enie i szkolenie obs?ugi systemu.
   4.  ZAKRES II obejmuj?cy ETAP II i ETAP III z projektu - obejmuje wydzielenie stref poprzez monta? kontrolerów i doposa?enie drzwi w niezb?dne okucia dla wybranych stref i pomieszcze?, wdro?enie i szkolenie obs?ugi systemu, instalacj? dodatkowych przej?? systemu kontroli dost?pu, w tym wymagaj?cych prac budowlanych polegaj?cych na wygradzaniu korytarzy, monta?u i wymianie drzwi oraz monta?u innych dodatkowych elementów SKD.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 095-292062

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 160

Lire:

Okres w dniach: 100

Numéro de section: II.2.14

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

W Cz??ci 1 dla S?du Rejonowego dla ?odzi ?ródmie?cia w ?odzi - w lokalizacji przy ul. Wólcza?skiej 138 w ?odzi, ZAKRES II sk?ada si? TYLKO z ETAPU II - z projektu. Wizja lokalna - OBOWI?ZKOWA Zamawiaj?cy informuje, ?e z?o?enie oferty MUSI by? poprzedzone odbyciem wizji lokalnej, przeprowadzonej po dniu 15 maja 2023 r. , zgodnie z SWZ.

Lire:

W Cz??ci 1 dla S?du Rejonowego dla ?odzi ?ródmie?cia w ?odzi - w lokalizacji przy ul. Wólcza?skiej 138 w ?odzi, ZAKRES II sk?ada si? TYLKO z ETAPU II - z projektu. Wizja lokalna NIEOBOWI?ZKOWA, zgodnie z SWZ.

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 160

Lire:

Okres w dniach: 100

Numéro de section: II.2.14

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

W Cz??ci 2 dla S?du Rejonowego dla ?odzi Widzewa w ?odzi - w lokalizacji przy al. Pi?sudskiego 143 w ?odzi, ZAKRES II sk?ada si? TYLKO z ETAPU II - z projektu. Wizja lokalna OBOWI?ZKOWA Zamawiaj?cy informuje, ?e z?o?enie oferty MUSI by? poprzedzone odbyciem wizji lokalnej, przeprowadzonej po dniu 15 maja 2023 r. , zgodnie z SWZ.

Lire:

W Cz??ci 2 dla S?du Rejonowego dla ?odzi Widzewa w ?odzi - w lokalizacji przy al. Pi?sudskiego 143 w ?odzi, ZAKRES II sk?ada si? TYLKO z ETAPU II - z projektu. Wizja lokalna NIEOBOWI?ZKOWA, zgodnie z SWZ.

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 160

Lire:

Okres w dniach: 100

Numéro de section: II.2.14

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Wizja lokalna OBOWI?ZKOWA Zamawiaj?cy informuje, ?e z?o?enie oferty MUSI by? poprzedzone odbyciem wizji lokalnej, przeprowadzonej po dniu 15 maja 2023 r. , zgodnie z SWZ.

Lire:

Wizja lokalna NIEOBOWI?ZKOWA, zgodnie z SWZ.

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 160

Lire:

Okres w dniach: 100

Numéro de section: II.2.14

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Wizja lokalna OBOWI?ZKOWA Zamawiaj?cy informuje, ?e z?o?enie oferty MUSI by? poprzedzone odbyciem wizji lokalnej, przeprowadzonej po dniu 15 maja 2023 r., zgodnie z SWZ.

Lire:

Wizja lokalna NIEOBOWI?ZKOWA, zgodnie z SWZ.

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 160

Lire:

Okres w dniach: 100

Numéro de section: II.2.14

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

W Cz??ci 5 dla S?du Rejonowego w Pabianicach - w lokalizacji przy ul. Partyzanckiej 105/127 w Pabianicach, ZAKRES II sk?ada si? TYLKO z ETAPU II - z projektu. Wizja lokalna OBOWI?ZKOWA Zamawiaj?cy informuje, ?e z?o?enie oferty MUSI by? poprzedzone odbyciem wizji lokalnej, przeprowadzonej po dniu 15 maja 2023 r. , zgodnie z SWZ.

Lire:

W Cz??ci 5 dla S?du Rejonowego w Pabianicach - w lokalizacji przy ul. Partyzanckiej 105/127 w Pabianicach, ZAKRES II sk?ada si? TYLKO z ETAPU II - z projektu. Wizja lokalna NIEOBOWI?ZKOWA, zgodnie z SWZ.

Numéro de section: III.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki realizacji umowy:

Au lieu de:


   1.  Termin rozpocz?cia realizacji umowy ustala si? na dzie? podpisania umowy, a Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? CA?Y przedmiot zamówienia, tj. ca?y ZAKRES I (obejmuj?cy ETAP I z projektu) ca?y ZAKRES II (obejmuj?cy ETAP II z projektu i ETAP III z projektu), do dnia 11 grudnia 2023 r.
   2.  Zamawiaj?cy w zw. z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp., podaje konkretn? dat? wykonania umowy z uwagi na ograniczony okres finansowania przedmiotu zamówienia, a ?rodki finansowe przeznaczone na zap?at? za wykonanie przedmiotu umowy pozostaj? w dyspozycji Zamawiaj?cego jedynie do dnia 31 grudnia 2023 roku.
   3.  ZAKRES I - (w sk?ad którego wchodzi ETAP I z projektu) ka?dej z Cz??ci: - ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE b?dzie realizowane w okresie do 90 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie pó?niej ni? do dnia 11 grudnia 2023 r.
   4.  ZAKRES II (w sk?ad którego wchodzi ETAP II z projektu i ETAP III z projektu) - danej Cz??ci: - zamówienie w ramach opcji - do 70 dni od dnia dor?czenia Wykonawcy O?WIADCZENIA.

Lire:


   1.  Termin rozpocz?cia realizacji umowy ustala si? na dzie? podpisania umowy, a Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? CA?Y przedmiot zamówienia, tj. ca?y ZAKRES I (obejmuj?cy ETAP I z projektu) ca?y ZAKRES II (obejmuj?cy ETAP II z projektu i ETAP III z projektu), do dnia 11 grudnia 2023 r.
   2.  Zamawiaj?cy w zw. z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp., podaje konkretn? dat? wykonania umowy z uwagi na ograniczony okres finansowania przedmiotu zamówienia, a ?rodki finansowe przeznaczone na zap?at? za wykonanie przedmiotu umowy pozostaj? w dyspozycji Zamawiaj?cego jedynie do dnia 31 grudnia 2023 roku.
   3.  ZAKRES I - (w sk?ad którego wchodzi ETAP I z projektu) ka?dej z Cz??ci: - ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE b?dzie realizowane w okresie do 100 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie pó?niej ni? do dnia 11 grudnia 2023 r.
   4.  ZAKRES II (w sk?ad którego wchodzi ETAP II z projektu i ETAP III z projektu) - danej Cz??ci: - zamówienie w ramach opcji - do 80 dni od dnia dor?czenia Wykonawcy O?WIADCZENIA.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 21/06/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 01/06/2023

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 18/09/2023

Lire:

Date: 29/08/2023

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 21/06/2023

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 01/06/2023

Heure locale: 09:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Termin wykonania CA?EGO zamówienia do 100 dni, jednak nie d?u?ej ni? do dnia 11 grudnia 2023 r.
Dostawa i monta? urz?dze? oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dost?pu (SKD) zgodnie z dokumentacj? projektow? w budynkach S?dów Rejonowych okr?gu ?ódzkiego 01/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
42961100 - Système de contrôle des accès