Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szamotu?y: Mise en Ètat d'exploitation d'installations d'Èclairage public

2020/S 149-365988  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Szamotu?y: Mise en Ètat d'exploitation d'installations d'Èclairage public 2020/S 149-365988 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto i Gmina Szamotu?y NumÈro national d'identification: WI.271.30.2019 Adresse postale: Dworcowa 26 Ville: Szamotu?y Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 64-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Miasto i Gmina Szamotu?y Courriel: umig@szamotuly.pl TÈlÈphone: +48 612927500 Fax: +48 612920072 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.szamotuly.pl http://www.bip.szamotuly.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ñ?wiadczenie pe?nej us?ugi o?wietleniowej na terenie miasta i gminy Szamotu?y na urz?dzeniach stanowi?cych w?asno? Enea O?wietlenie Sp. z o.o. na okres
   1. 7ñ30.9.2020 (3 miesi?ce)î NumÈro de rÈfÈrence: WI.271.30.2019
II.1.2) Code CPV principal 50232110 Mise en Ètat d'exploitation d'installations d'Èclairage public - KA03 - KA04
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot dotyczy ?wiadczenia pe?nej us?ugi o?wietleniowej na terenie gminy Szamotu?y, na urz?dzeniach stanowi?cych w?asno? Enea O?wietlenie Sp. z o.o. Przedmiot umowy podzielony jest na dwie cz??ci: a. cz?? pierwsza obejmuje zakup przez Wykonawc energii elektrycznej na potrzeby i w ilo?ci niezb?dnej dla ?wiadczenia us?ugi o?wietleniowej, zakres sta?ych czynno?ci nakazanych prawem i zabiegÛw obligatoryjnych oraz uzgodniony przez strony pakiet prac i zabiegÛw eksploatacyjnych o szacowanej ilo?ci i zakresie rocznym. Ta cz?? umowy ma charakter sta?y w czasie obowi?zywania umowy i obj?ta jest wynagrodzeniem rycza?towym; b. cz?? druga obejmuje wszelkie dzia?ania nie obj?te cz??ci pierwsz i uruchamiane ka?dorazowo na podstawie zlece dodatkowych przekazywanych przez Zamawiaj?cego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 342 475.44 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50232100 Services d'entretien de l'Èclairage public 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exÈcution:
Miasto i gmina Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
 
1.W celu realizacji umowy Wykonawca zobowi?zuje si wykorzystywa wszystkie stanowi?ce jego w?asno? urz?dzenia o?wietleniowe uj?te w za??czniku nr 1, zakupi?, jako odbiorca ko?cowy w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, energi elektryczn w ilo?ci niezb?dnej dla celÛw o?wietlenia, ponosi nak?ady zwi?zane z utrzymaniem urz?dze o?wietleniowych, prowadzi ruch, eksploatacj?, konserwacj i remonty urz?dze o?wietleniowych w zakresie niezb?dnym do utrzymania ich w nale?ytym stanie technicznym.
   2.  Wykonawca prowadzi, a Zamawiaj?cy umo?liwia w ramach ?wiadczonej us?ugi, eksploatacj urz?dze o?wietleniowych obj?tych umow w sposÛb zapewniaj?cy: a. bezpiecze?stwo obs?ugi i otoczenia; b. optymaln ?ywotno? urz?dze?; c. utrzymanie efektywno?ci i jako?ci urz?dze o?wietlenia drogowego; d. zachowanie wymaga ochrony ?rodowiska; e. bezpieczn i ekonomiczn prac urz?dze?; f. racjonalne i oszcz?dne u?ytkowanie energii elektrycznej.
   3.  Wykonawca o?wiadcza, ?e zlecone czynno?ci wchodz w zakres jego dzia?alno?ci zawodowej.
   4.  Zestawienie statystyczne urz?dze o?wietleniowych s?u??cych do wykonania niniejszej umowy stanowi za??cznik nr
   2. 
   5.  Uszkodzenia i awarie b?d likwidowane przez Wykonawc z nale?yt staranno?ci?, z zachowaniem nast?puj?cych terminÛw: a. usuwanie awarii w sieci o?wietleniowej ñ (licz?c od momentu przyj?cia zg?oszenia): ó w linii kablowej ñ do 7 dni roboczych, ó w linii napowietrznej ñ do 4 dni roboczych; b. wymiana przepalonych ?rÛde ?wiat?a ñ do 7 dni roboczych.
   6.  Wykonawca wykonywa b?dzie czynno?ci i prace obligatoryjne obj?te cz??ci rycza?tow wynagrodzenia, zapewniaj?c nakazany prawem poziom administracyjnej obs?ugi maj?tku, prowadz?c wymagan dokumentacj dla ca?o?ci przedmiotu umowy oraz rozliczaj?c wszelkie zobowi?zania publiczno-prawne i podatkowe dotycz?ce sieci o?wietleniowej nale??cej do Enea O?wietlenie Sp. z o.o.
   7.  Zakup przez Wykonawc niezb?dnej ilo?ci energii elektrycznej na potrzeby ?wiadczonej us?ugi o?wietleniowej b?dzie si odbywa na podstawie cen energii elektrycznej dla grupy taryfowej C11o zawartych w cennikach Enea S.A. oraz cen i stawek za dystrybucj energii elektrycznej okre?lonych dla grupy taryfowej C11o zawartych w taryfie dla energii elektrycznej Enea Operator Sp. z o.o., jednak cena zakupu przez Wykonawc energii nie mo?e przekroczy ceny uzyskanej przez Zamawiaj?cego w wyniku przetargu na dostaw energii dla o?wietlenia drogowego na maj?tku Zamawiaj?cego. W przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie posiada w?asnego o?wietlenia drogowego, jako podstaw do ustalenia ceny energii elektrycznej zaproponowana zostanie cena odniesienia uzyskana przez najbli?sz terytorialnie porÛwnywaln jednostk samorz?du terytorialnego (JST) lub grup zakupow?, ktÛrej Zamawiaj?cy jest cz?onkiem, uzyskan w przetargu obejmuj?cym okres czasu adekwatny do czasu trwania niniejszej umowy, oraz uwzgl?dniaj?c zmian cen hurtowych w okresie pomi?dzy rozstrzygni?ciem przetargu a przedmiotow ofert?, przy czym za porÛwnywaln JST uwa?a si gmin?, ktÛra posiada podobn liczb punktÛw poboru energii i podobny wolumen zu?ycia energii. Ewentualne odchylenia dotycz?ce ilo?ci PPE i wolumenu energii elektrycznej dopuszczalne s w zakresie 30 % dla porÛwnywanych JST, przy za?o?eniu zachowania tych samych trendÛw odchyle dla obu warunkÛw.
   8.  ?wiadczon us?ug o?wietleniow uwa?a si za przeprowadzon w sposÛb nale?yty, je?eli liczba niesprawnych opraw o?wietleniowych w stosunku do ich ogÛlnej liczby nie przekracza 5 %. Jako reprezentatywne dla wszystkich urz?dze o?wietleniowych s?u??cych do wykonania niniejszej umowy uznaje si wynik, gdy po dokonaniu kontroli minimum 100 kolejnych opraw wybranych ci?gÛw o?wietleniowych ilo? niesprawnych punktÛw ?wietlnych nie przekroczy 5 %. Wy??cza si z powy?szego awarie, ktÛre wyst?pi?y w sieci i nie zosta?y ujawnione przez zg?oszenia, objazdy kontrolne oraz planowe przegl?dy sieci, (...)
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W zakresie prac nie obj?tych cz??ci rycza?tow wynagrodzenia, Zamawiaj?cy b?dzie przekazywa Wykonawcy dora?ne zlecenia, okre?laj?c w nich zakres prac. Prace te b?d wykonywane planowo i wyceniane zgodnie z za??cznikiem nr 4 kol.
   7.  Na wykonane prace Wykonawca udziela gwarancji: a. wymiana ?rÛd?a ?wiat?a ñ 12 miesi?cy; b. wymiana oprawy ñ 24 miesi?ce.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy. Uzasadnienie faktyczne: Miasto i Gmina Szamotu?y wybra?a tryb z wolnej r?ki na ?wiadczenie pe?nej us?ugi o?wietleniowej, poniewa wykonuj?c zadania w?asne okre?lone w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zm.) w zwi?zku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) polegaj?ce na finansowaniu o?wietlenia ulic, placÛw i miejsc publicznych znajduj?cych si na terenie miasta i gminy Szamotu?y, ktÛrej w?a?cicielem wi?kszo?ci sieci i urz?dze jest Enea O?wietlenie Sp. z o.o. W nast?pstwie ktÛrego Enea O?wietlenie Sp. z o.o. zaproponowa?a Gminie Szamotu?y ?wiadczenie pe?nej us?ugi o?wietleniowej, ktÛra zawiera?a nie tylko eksploatacj?, konserwacj i budow o?wietlenia, ale tak?e zakup i dystrybucj energii elektrycznej niezb?dnej do jego funkcjonowania. Na podkre?lenie zas?uguje fakt, ?e SpÛ?ka zaoferowa?a cen na poziomie nie wy?szym od uzyskanej przez Miasto i Gmin Szamotu?y w wyniku przeprowadzonego przez Miasto Pozna post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej o?wietlenia i obiektÛw b?d?cych w?asno?ci Gminy. Podkre?lenia wymaga tak?e okoliczno??, ?e na terenie Gminy Szamotu?y jedynym podmiotem, ktÛry mo?e ?wiadczy us?ug kompleksow?, jest firma Enea O?wietlenie Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu. Poza tym wysoko? stawek za przesy energii jest regulowany przez Urz?d Regulacji Energetyki i niepodleg?a negocjacjom. Udzielenie zamÛwienia zgodnie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Prawo zamÛwie publicznych nie wykracza poza ramy okre?lone w komunikacie Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki oraz Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych w sprawie stosowania przepisÛw ustawy Pzp w zakresie dostaw energii elektrycznej. W my?l orzecznictwa Krajowej Izby Odwo?awczej ÑPodstaw udzielenia zamÛwienia publicznego w trybie z wolnej r?ki, na dostaw energii do punktÛw o?wietleniowych stanowi?cych w?asno? innego podmiotu ni Zamawiaj?cy, w sytuacji gdy w?a?ciciel nie wyra?a zgody na wykorzystywanie jego urz?dze w sposÛb inny ni przez niego wskazany (np. na doprowadzenie do urz?dze pr?du innego dostawcy ni on sam lub podmiot przez niego wskazany), okre?la przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawyî. Wed?ug powo?anego przepisu Zamawiaj?cy mo?e udzieli zamÛwienia z wolnej r?ki je?eli dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog by ?wiadczone tylko przez jednego Wykonawc z przyczyn zwi?zanych z ochrona praw wy??cznych, wynikaj?cych z odr?bnych przepisÛw. Nie wymaga dodatkowego uzasadnienia twierdzenie, i prawem wy??cznym o najszerszym zakresie skuteczno?ci i ochrony pozostaje prawo w?asno?ci. Gmina w celu realizacji swoich zada w?asnych polegaj?cych na zapewnieniu o?wietlenia ulic, placÛw i miejsc publicznych, nie ma ?adnych podstaw i instrumentÛw prawnych do przymuszenia w?a?cicieli o?wietlenia ulicznego do jego udost?pniania i wyra?enia zgody na jego wykorzystywania przy pomocy energii elektrycznej pochodz?cej od podmiotÛw przez gmin wskazanych w wybranym post?powaniu przetargowym.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 272.30.2019 IntitulÈ:
Ñ?wiadczenie pe?nej us?ugi o?wietleniowej na terenie miasta i gminy Szamotu?y na urz?dzeniach stanowi?cych w?asno? Enea O?wietlenie Sp. z o.o. na okres
   1. 7ñ30.9.2020 (3 miesi?ce)î
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Enea O?wietlenie Sp. z o.o. z siedzib w Szczecinie NumÈro national d'identification: WI.271.30.2019 Adresse postale: ul. Ku S?o?cu 34 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 71-080 Pays: Pologne Courriel: ro5@eneos.pl TÈlÈphone: +48 618845722 Fax: +48 918135049
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 342 475.44 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 324 114.51 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Konserwacja, eksploatacja i naprawa o?wietlenia
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Umowa zosta?a zawarta w celu zrealizowania przez Zamawiaj?cego jego ustawowych zada w zakresie o?wietlania miejsc publicznych, ulic, placÛw i drÛg, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z pÛ?niejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki. Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy, zgodnie z ktÛrym ÑZamawiaj?cy mo?e udzieli zamÛwienia z wolnej r?ki, w sytuacji gdy dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog by ?wiadczone przez jednego Wykonawc w nast?puj?cych okoliczno?ciach: a) przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze; b) przyczyny zwi?zane z ochron praw wy??cznych, wynikaj?cych z odr?bnych przepisÛwî. W kwestii utrzymania punktÛw o?wietleniowych wskaza trzeba, ?e w sytuacji, gdy w?a?cicielem infrastruktury o?wietleniowej jest przedsi?biorstwo energetyczne, to wÛwczas mo?e ono, jako w?a?ciciel urz?dze o?wietlenia drogowego, ÑodmÛwi innym przedsi?biorcom dost?pu do swojej sieci, a tym samym nie wyrazi zgody aby gminy na podstawie przepisÛw o zamÛwieniach publicznych dokonywa?y wyboru podmiotÛw ?wiadcz?cych us?ugi polegaj?ce na utrzymaniu punktÛw ?wietlnych stanowi?cych jego w?asno??. Gmina mo?e powierzy zadanie eksploatacji punktÛw ?wietlnych osobie trzeciej jedynie za zgod w?a?ciciela, na podstawie odr?bnej umowy okre?laj?cej zasady odpowiedzialno?ci. Przedsi?biorstwo energetyczne mo?e jednak tej zgody odmÛwi i nie stanowi to praktyki monopolistycznejî. Stanowisko, ?e okoliczno? taka stanowi uzasadnienie do udzielenia zamÛwienia przez gmin w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki, reprezentowane jest przez doktryn?: Ñw przypadku je?eli urz?dzenia o?wietlenia ulicznego s w?asno?ci jednego przedsi?biorstwa energetycznego, us?ugi stanowi?ce zadania w?asne gminy mog by traktowane jako us?ugi ?wiadczone przez jednego Wykonawc z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterzeî, co uzasadnia post?powanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Maj?c powy?sze na uwadze, stwierdzi nale?y, i stan faktyczny i prawny wskazuje na spe?nienie przes?anek okre?lonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Prawo zamÛwie publicznych dla udzielenia w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki kompleksowej us?ugi o?wietlenia miejsc publicznych, ulic, placÛw i drÛg znajduj?cych si na terenie miasta i gminy Szamotu?y, w celu zapewnienia realizacji zadania w?asnego gminy Szamotu?y. Podstaw zawarcia tej umowy b?dzie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamÛwie publicznych, zgodnie z ktÛrym ÑZamawiaj?cy mo?e udzieli zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog by ?wiadczone tylko przez jednego Wykonawc z przyczyn zwi?zanych z ochron praw wy??cznych wynikaj?cych z odr?bnych przepisÛwî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ñ Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych ñ Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité 
50232100 - Services d'entretien de l'éclairage public 
50232110 - Mise en état d'exploitation d'installations d'éclairage public