Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szamotu?y:...quipements m╚dicaux

2022/S 181-511969  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Szamotu?y: ...quipements m╚dicaux 2022/S 181-511969 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach Num╚ro national d'identification: 000310249 Adresse postale: ul. Sukiennicza 13 Ville: Szamotu?y Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 64-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maria Str█?yk Courriel: przetargi@szamotuly.med.pl T╚l╚phone: +48 612927118 Fax: +48 612927102 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://szamotuly.med.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Przystosowanie SPZOZ w Szamotu?ach do zapobiegania, przeciwdzia?ania chorobom zaka?nym, w tym COVID-19 i wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych Num╚ro de r╚f╚rence: ZP-381-12/2022
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements m╚dicaux
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przystosowanie SPZOZ w Szamotu?ach do zapobiegania, przeciwdzia?ania chorobom zaka?nym, w tym COVID-19 i wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania w przypadku gdy ?rodki publiczne, kt█re zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zostan? mu przyznane. Ze wzgl?du na dofinasowanie ˝ warunkiem udzielenia zam█wienia jest rozstrzygni?cie wszystkich zada? obj?tych post?powaniem. Zam█wienie zosta?o podzielone na 20 cz??ci
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 099 474.64 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zestaw do laparoskopii 4K wraz z elektrochirurgi? oraz narz?dziami laparoskopowymi ˝ 1 szt.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33162000 Appareils et instruments pour bloc op╚ratoire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw do laparoskopii 4K wraz z elektrochirurgi? oraz narz?dziami laparoskopowymi ˝ 1 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Aparat do znieczulenia z wyposa?eniem ˝ 1 szt.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33171300 Kits ou ensembles pour p╚ridurale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Aparat do znieczulenia z wyposa?eniem ˝ 1 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zaprojektowanie i wykonanie wyodr?bnionego wej?cia do budynku szpitala ˝ 1 szt.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71220000 Services de cr╚ation architecturale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Zaprojektowanie i wykonanie wyodr?bnionego wej?cia do budynku szpitala ˝ 1 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zaprojektowanie i wykonanie sal obserwacyjnych dla os█b podejrzanych lub zaka?onych chorob? zaka?n? ˝ 1 szt.
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71220000 Services de cr╚ation architecturale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Zaprojektowanie i wykonanie sal obserwacyjnych dla os█b podejrzanych lub zaka?onych chorob? zaka?n? ˝ 1 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zaprojektowanie i wykonanie magazynu na zaka?ne odpady medyczne
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71220000 Services de cr╚ation architecturale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Zaprojektowanie i wykonanie magazynu na zaka?ne odpady medyczne ˝ 2 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Defibrylator z wyposa?eniem ˝ 3 szt.

Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182100 D╚fibrillateur
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Defibrylator z wyposa?eniem ˝ 3 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Defibrylator z wyposa?eniem ˝ 1 szt
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182100 D╚fibrillateur
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Defibrylator z wyposa?eniem ˝ 1 szt
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zaprojektowanie i wykonanie windy potrawowej (czysta i brudna) - 1 szt.

Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Zaprojektowanie i wykonanie windy potrawowej (czysta i brudna) - 1 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zmywarko-wyparzarka do naczy? ˝ 5 szt.

Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42959000 Lave-vaisselle usage non m╚nager
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Zmywarko-wyparzarka do naczy? ˝ 5 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Aparat do ci?g?ej terapii nerkozast?pczej ˝ 1 szt.

Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33181000 Appareils de suppl╚ance r╚nale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Aparat do ci?g?ej terapii nerkozast?pczej ˝ 1 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
St█? operacyjno ˝ zabiegowy ˝ 1 szt.

Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192230 Tables d'op╚ration
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
St█? operacyjno ˝ zabiegowy ˝ 1 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Komplet do mycia i dezynfekcji oddzia?█w ˝ 6 szt.

Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34911100 Chariots bras
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Komplet do mycia i dezynfekcji oddzia?█w ˝ 6 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Inkubator dzieci?cy ˝ zestaw do fototerapii ˝ 1 szt.

Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33152000 Incubateurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Inkubator dzieci?cy ˝ zestaw do fototerapii ˝ 1 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Myjnia (dezyfektor) domycia i dezynfekcji termicznej naczy? szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego ˝ 2 szt.
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39330000 Mat╚riel de d╚sinfection
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Myjnia (dezyfektor) domycia i dezynfekcji termicznej naczy? szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego ˝ 2 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
W█zek anestezjologiczny - 4 szt.

Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192000 Mobilier m╚dical
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
W█zek anestezjologiczny - 4 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
OCT (optyczna koherentna tomografia) - 1 szt.

Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38517100 Microscopes acoustiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
OCT (optyczna koherentna tomografia) - 1 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja jako?ci na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Tonometr - 1 szt.

Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33122000 ...quipement d'ophthalmologie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Tonometr - 1 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja jako?ci na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Tor wizyjny do histeroskopii z oprzyrz?dowaniem ˝ 1 szt.

Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Tor wizyjny do histeroskopii z oprzyrz?dowaniem ˝ 1 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja jako?ci na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
?█?ko ALiT z materacem - 1 szt.

Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192120 Lits d'h┘pital
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
?█?ko ALiT z materacem - 1 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja jako?ci na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Neuromonitoring - 1 szt.

Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33195000 Syst╦me de surveillance des patients
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Szamotu?ach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Neuromonitoring - 1 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja jako?ci na przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 087-235350
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Zestaw do laparoskopii 4K wraz z elektrochirurgi? oraz narz?dziami laparoskopowymi ˝ 1 szt.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Olympus Polska sp. z o. o.
Num╚ro national d'identification: 012330343 Adresse postale: ul. Wynalazek 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-677 Pays: Pologne Courriel: przetargi.medical@olympuseuropa.com Adresse internet: http://www.olympuseuropa.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 734 931.75 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 655 717.05 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Aparat do znieczulenia z wyposa?eniem ˝ 1 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GE Medical Systems Polska sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 010478403 Adresse postale: ul. Wo?oska 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-583 Pays: Pologne Courriel: karolina.slupek@ge.com Adresse internet: https://www.ge.com/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 127 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 125 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Zaprojektowanie i wykonanie wyodr?bnionego wej?cia do budynku szpitala ˝ 1 szt.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIRMA ĐWIEL?DEKţ sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 521946662 Adresse postale: Osiedle Barwne 19 Ville: Podanin Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 64-800 Pays: Pologne Courriel: tomekwieladek@op.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 481 132.98 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 485 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Zaprojektowanie i wykonanie sal obserwacyjnych dla os█b podejrzanych lub zaka?onych chorob? zaka?n? ˝ 1 szt.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIRMA ĐWIEL?DEKţ sp. z o.o., , Num╚ro national d'identification: 521946662 Adresse postale: Osiedle Barwne 19 Ville: Podanin Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 64-800 Pays: Pologne Courriel: tomekwieladek@op.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 434 641.97 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 485 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Zaprojektowanie i wykonanie magazynu na zaka?ne odpady medyczne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Flux Medical sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 301657804 Adresse postale: Boguniewo 41 Ville: Rogo?no Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 64-610 Pays: Pologne Courriel: info@flux-medical.pl Adresse internet: http://flux-medical.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 202 779.09 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 202 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Defibrylator z wyposa?eniem ˝ 3 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EMTEL ?liwa sp. k.
Num╚ro national d'identification: 364062602 Adresse postale: ul. A. Mickiewicza 66 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-807 Pays: Pologne Courriel: medical@emtel.pl Adresse internet: http://www.emtel.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 93 048.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 80 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Defibrylator z wyposa?eniem ˝ 1 szt
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MediCardia Monika Modli?ska Num╚ro national d'identification: 369825269 Adresse postale: ul. Toska?ska 4 Ville: Zab█r Code NUTS: PL43 Lubuskie Code postal: 66-003 Pays: Pologne Courriel: biuro@medicardia.pl Adresse internet: http://www.medicardia.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 56 299.49 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 50 938.28 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Zaprojektowanie i wykonanie windy potrawowej (czysta i brudna) - 1 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WINDA s.j. Zak?ad Elektromechaniki D?wigowej Num╚ro national d'identification: 004815130 Adresse postale: os. Or?a Bia?ego 3 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 61-251 Pays: Pologne Courriel: Winda.poznan@op.pl Adresse internet: https://www.winda.poznan.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 325 203.25 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 285 863.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Zmywarko-wyparzarka do naczy? ˝ 5 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNITECHNIKA S.A.
Num╚ro national d'identification: 001306008 Adresse postale: ul. Szamotulska 59 B Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-566 Pays: Pologne Courriel: info@utsa.com.pl Adresse internet: http://www.utsa.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 101 337.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 77 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Aparat do ci?g?ej terapii nerkozast?pczej ˝ 1 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA Num╚ro national d'identification: 631120477 Adresse postale: ul. Krzywa 13 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-118 Pays: Pologne Courriel: justyna.rozwadowska@fmc-ag.com Adresse internet: http://www.fmc-ag.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 108 220.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 108 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
St█? operacyjno ˝ zabiegowy ˝ 1 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konkret sp. z o.o. sp.k.
Num╚ro national d'identification: 340555980 Adresse postale: ul. Dworcowa 15A Ville: Che?mno Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 86-200 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@konkret.net.pl Adresse internet: http://www.konkret.net.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 30 555.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 30 422.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 12
Lot n : 12 Intitul╚:
Komplet do mycia i dezynfekcji oddzia?█w ˝ 6 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Higma Service sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Gos?awicka 2 Ville: Opole Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 45-446 Pays: Pologne Courriel: biuro@higma-service.pl Adresse internet: http://www.higma-service.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 64 732.68 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 51 688.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 13
Lot n : 13 Intitul╚:
Inkubator dzieci?cy ˝ zestaw do fototerapii ˝ 1 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WARDA sp. z o.o., Przy??ki Adresse postale: ul. Korzenna 5 Ville: Bia?e B?ota Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 86-005 Pays: Pologne Courriel: biuro@warda-warda.pl Adresse internet: http://www.warda.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 57 105.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 57 105.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 14
Lot n : 14 Intitul╚:
Myjnia (dezyfektor) domycia i dezynfekcji termicznej naczy? szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego ˝ 2 szt.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNITECHNIKA S.A.
Adresse postale: ul. Szamotulska 59 B Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-566 Pays: Pologne Courriel: info@utsa.com.pl Adresse internet: http://www.utsa.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 42 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 41 960.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 15
Lot n : 15 Intitul╚:
W█zek anestezjologiczny - 4 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konkret sp. z o.o. sp.k.
Num╚ro national d'identification: 340555980 Adresse postale: ul. Dworcowa 15A Ville: Che?mno Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 86-200 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@konkret.net.pl Adresse internet: http://www.konkret.net.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 40 736.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 42 588.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 16
Lot n : 16 Intitul╚:
OCT (optyczna koherentna tomografia) - 1 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Topcon Polska sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 240565680 Adresse postale: ul. Warszawska 23 Ville: Siewierz Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-470 Pays: Pologne Courriel: Info.tpl@topcon.com Adresse internet: http://www.topcon.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 139 861.11 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 160 071.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 17
Lot n : 17 Intitul╚:
Tonometr - 1 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Topcon Polska sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 240565680 Adresse postale: ul. Warszawska 23 Ville: Siewierz Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-470 Pays: Pologne Courriel: Info.tpl@topcon.com Adresse internet: http://www.topcon.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 16 546.30 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 19 351.85 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 18
Lot n : 18 Intitul╚:
Tor wizyjny do histeroskopii z oprzyrz?dowaniem ˝ 1 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karl Storz Polska sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 243706097 Adresse postale: ul. Bojkowska 47 Ville: Gliwice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-100 Pays: Pologne Courriel: info-pl@karlstorz.com Adresse internet: http://www.karlstorz.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 233 064.30 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 229 360.07 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 19
Lot n : 19 Intitul╚:
?█?ko ALiT z materacem - 1 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konkret sp. z o.o. sp.k.
Num╚ro national d'identification: 340555980 Adresse postale: ul. Dworcowa 15A Ville: Che?mno Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 86-200 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@konkret.net.pl Adresse internet: http://www.konkret.net.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 67 798.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 67 546.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 20
Lot n : 20 Intitul╚:
Neuromonitoring - 1 szt.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Inomed Polska sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 221161960 Adresse postale: ul. Bursztynowa 4/D1 Ville: Rokitnica Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 83-021 Pays: Pologne Courriel: biuro@inomed.com Adresse internet: http://www.inomed.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 90 415.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 63 678.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O udzielenie zam█wienia mog? si? ubiega? wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie: - art. 108 ust. 1 ustawy - Prawo zam█wie? publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z p█?n. zm.) - art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) Dokumenty sk?adane wraz z ofert?: Formularz ofertowy Formularz cenowy - nie dot. cz??ci 3, 4 , 5 i 8 zam█wienia Pe?nomocnictwo (je?eli dotyczy) O?wiadczenie wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia (je?eli dotyczy) Wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych (je?eli dotyczy) Zastrze?enie tajemnicy przedsi?biorstwa (je?eli dotyczy) Dokumenty sk?adane dopiero na ??danie Zamawiaj?cego (zastosowanie znajduje art. 139 uPzp): O?wiadczenie JEDZ Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 uPzp. Z uwagi na brak miejsca ˝ szczeg█?y w SWZ. Wykonawcy sk?adaj? dokumenty i o?wiadczenia zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, tj. zgodnie z ustaw? ˝ Pzp oraz aktami wykonawczymi do uPzp, w szczeg█lno?ci zgodnie z zapisami Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny wystawiony przez dostawc? kwalifikowanej us?ugi zaufania b?d?cego podmiotem ?wiadcz?cym us?ugi certyfikacyjne, spe?niaj?cy wymogi bezpiecze?stwa okre?lone w ustawie z dnia 5 wrze?nia 2016 r. o us?ugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (forma elektroniczna). Dopuszcza si? r█wnie? przed?o?enie elektronicznej kopii dokumentu po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadaj?cej uprawnienia notariusza (je?eli dotyczy). Zgodnie z art. 97 ▀ 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. ˝ Prawo o notariacie elektroniczne po?wiadczenie zgodno?ci odpisu, wyci?gu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z uwagi na brak miejsca ˝ szczeg█?y w SWZ. Zamawiaj?cy nie ogranicza podwykonawstwa. Adres skrzynki do sk?adania ofert: /szpital_szamotuly/SkrytkaESP Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu miniPortalu, kt█ry dost?pny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dost?pnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej: przetargi@szamotuly.med.pl , Zapytania do SWZ prosimy przesy?a? na e-mail:przetargi@szamotuly.med.pl , 8) Uwaga! Przed przyst?pieniem do sk?adania oferty, wykonawca jest zobowi?zany zapozna? si? z instrukcj? korzystania z miniportal i ePuap - stanowi?cej za?. do SWZ. Instrukcja zosta?a zamieszona tak?e bezpo?rednio na portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje). Zastosowanie znajduje art. 63 ust. 1, art. 107 oraz art. 139 ustawy - Prawo zam█wie? publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z p█?n. zm.) Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie art. 107 ust. 2 w zakresie z?o?enia lub uzupe?nienia przedmiotowych ?rodk█w dowodowych. Z uwagi na brak miejsca w og?oszeniu - wszystkie informacje zwarto w SWZ i za?. do SWZ, w tym zmiany umowy http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal przetargi@szamotuly.med.pl przetargi@szamotuly.med.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul.Post?pu 14a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Art. 515.
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicz-nej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a; 2) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicz-nej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zam█wie? Publicznych lub dokument█w za-m█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakup█w lub umowy ramowej, od-wo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?po-wania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, a w przypadku udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?osze-nia albo zam█wienia z wolnej r?ki ? og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udziele-niu zam█wienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?o-szenia albo zam█wienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zam█wienia, kt█re nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki; 3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci? w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo b) zamie?ci? w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, kt█re nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki. Szczeg█?owe informacje: Dzia? IX, ?rodki ochrony prawnej ustawy - Prawo zam█wie? publicznych.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 14a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
15/09/2022 Pologne-Szamotu?y: ...quipements m╚dicauxType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - ╔quipements mÚdicaux 
33122000 - ╔quipement d'ophthalmologie 
33152000 - Incubateurs 
33162000 - Appareils et instruments pour bloc opÚratoire 
33171300 - Kits ou ensembles pour pÚridurale 
33181000 - Appareils de supplÚance rÚnale 
33182100 - DÚfibrillateur 
33192000 - Mobilier mÚdical 
33192120 - Lits d'h˘pital 
33192230 - Tables d'opÚration 
33195000 - SystŔme de surveillance des patients 
34911100 - Chariots Ó bras 
38517100 - Microscopes acoustiques 
39330000 - MatÚriel de dÚsinfection 
42959000 - Lave-vaisselle Ó usage non mÚnager 
71220000 - Services de crÚation architecturale 
71320000 - Services de conception technique