Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szamotu?y: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

2020/S 149-365989  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Szamotu?y: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 2020/S 149-365989 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto i Gmina Szamotu?y Numéro national d'identification: WI.271.11.2020 Adresse postale: Dworcowa 26 Ville: Szamotu?y Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 64-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Miasto i Gmina Szamotu?y Courriel: umig@szamotuly.pl Téléphone: +48 612927532 Fax: +48 612920072 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.szamotuly.pl http://www.bip.szamotuly.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbiór i transport do stacji prze?adunkowej nast?puj?cych frakcji odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01)
   1. 6.-31.7.2020 Numéro de référence: WI.271.11.2020
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Odbiór i transport do stacji prze?adunkowej nast?puj?cych frakcji odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, opakowania z papieru i tektury, opakowania ze szk?a, opakowania z tworzyw sztucznych, odpady ulegaj?ce biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, urz?dzenia zawieraj?cych freony, zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni wymienione zawieraj?ce niebezpieczne sk?adniki z terenu nieruchomo?ci zamieszka?ych z miasta i gminy Szamotu?y w okresie od
   1. 6.-31.7.2020: 1) odpady komunalne odbierane "u ?ród?a" zbierane w sposób selektywny z podzia?em na frakcje: a) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury; b) szk?o, w tym odpady opakowaniowe ze szk?a; c) metal, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateria?owe; d) bioodpady; e) odpady wielkogabarytowe oraz zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny; 2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 629 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures ménagères
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exécution:
Miasto i gmina Szamotu?y
II.2.4) Description des prestations:
Rodzaje urz?dze do zbierania odpadów: - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemno?ci 120 l (dopuszcza si zastosowanie pojemników o pojemno?ci 110 l zamiast 120 l), 240 l, 1 100 l, metalowe kontenery o pojemno?ci 2,2 m3, 5 m3, 7 m3 i 10 m3, - segregowane odpady komunalne: papier i tektura, szk?o bezbarwne, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateria?owe: worki pó?przezroczyste z tworzywa HDPE lub LDPE o grubo?ci minimum 0,06 mm, o pojemno?ci 120 l o wymiarze szeroko?ci nie mniejszej ni 78 cm, pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemno?ci 2,5 m3, tzw. dzwony, pojemniki pó?podziemne w?a?ciciela nieruchomo?ci, z podzia?em na: papier i tektura: worek/pojemnik oznaczony napisem "Papier", szk?o bezbarwne, kolorowe: worek/pojemnik oznaczony napisem "Szk?o", metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateria?owe: worek/pojemnik oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne", bioodpady, pojemnik w kolorze br?zowym oznaczone napisem "Bio". Samochód Wykonawcy do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego oznaczony nazw Zamawiaj?cego (Miasto i Gmina Szamotu?y), tel. Biura Obs?ugi Klienta Wykonawcy i tel. do zg?aszania reklamacji: +48 612927535. W?asno? urz?dze do zbierania odpadów, dostarczanie: - niesegregowane/zmieszane odpady komunalne - nieruchomo? w pojemniki i kontenery wyposa?a w?a?ciciel nieruchomo?ci, stanowi w?asno? w?a?ciciela nieruchomo?ci, - segregowane odpady komunalne: worki pó?przezroczyste Wykonawcy: skuteczno? dostarczenia worków nale?y do Wykonawcy, koszt worków nale?y uwzgl?dni w cenie zamówienia, komplet worków na miesi?c czerwiec 2020 r. dostarczony zostanie przez operatora wykonuj?cego us?ug odbioru odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych, na których powstaj odpady komunalne, w miesi?cu maju 2020 r. Komplet worków zawiera b?dzie ilo? sztuk worków w zamian za ilo? odebranych worków wg zasady "jeden za jeden" lub min. 5 sztuki worków po jednym na ka?d frakcj z osobna, od okresu trwania przedmiotu zamówienia komplet worków Wykonawca winien pozostawia w zamian za odebrane, wed?ug zasady "jeden za jeden", jednak nie wi?cej ni 5 worków na okre?lon frakcj?, komplet worków na miesi?c lipiec 2020 r. Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy ka?demu w?a?cicielowi nieruchomo?ci nieodp?atnie do dnia ostatniego odbioru odpadów w miesi?cu czerwcu 2020 r. Komplet worków zawiera b?dzie ilo? sztuk worków w zamian za ilo? odebranych worków podczas ostatniego odbioru wg zasady "jeden za jeden" lub min. 5 sztuk worków po jednym na ka?d frakcj z osobna. W przypadku gdy komplet worków dostarczanych przez Wykonawc b?dzie niewystarczaj?cy w okresie trwania przedmiotu zamówienia - w?a?ciciel nieruchomo?ci mo?e nieodp?atnie naby dodatkowe worki we wskazanym przez Wykonawc punkcie w biurze obs?ugi klienta na terenie miasta Szamotu?y, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e po?redniczy w dystrybucji worków tylko i wy??cznie w przypadku z?o?enia przez w?a?ciciela nieruchomo?ci pierwszej deklaracji o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw.: "pakiet startowy". - pojemnik na odpady BIO: w?a?ciciel nieruchomo?ci zamieszka?ej obowi?zany jest do wyposa?enia nieruchomo?ci w pojemniki s?u??ce do zbierania bioodpadów. Okre?la si nast?puj?ce rodzaje pojemników: a) plastikowe z zamkni?ciem; b) pojemniki winny spe?nia wymagania polskich norm i by przystosowane do typowych systemów za?adowczych pojazdów (bramowy, grzebieniowy, hakowy, wid?owy); c) pojemniki w kolorze br?zowym posiadaj?ce oznaczenie z napisem "Bio". Na terenie nieruchomo?ci zamieszka?ych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pojemniki o pojemno?ci od 120 l do 240 l pojemniki estetycznie, trwale zamykane; c) pojemniki o pojemno?ci 2,5 m3 (dzwony) Wykonawcy: utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, w tym ich dezynfekcja ...
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?za si do z?o?enia najpó?niej w dniu podpisania umowy o?wiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz pozosta?ych dokumentów zgodnych z zaproszeniem do negocjacji z dnia 15 maja 2020 r.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Podstaw prawn udzielenia zamówienia jest art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy, natomiast uzasadnieniem wyboru trybu zamówienia z wolnej r?ki jest spe?nienie przez ww. Wykonawc nw. warunków: a) Zamawiaj?cy sprawuje nad t osob prawn kontrol?, odpowiadaj?c kontroli sprawowanej nad w?asnymi jednostkami, polegaj?c na dominuj?cym wp?ywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest równie spe?niony, gdy kontrol tak sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiaj?cego w taki sam sposób; b) ponad 90 % dzia?alno?ci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zada powierzonych jej przez Zamawiaj?cego sprawuj?cego kontrol lub przez inn osob prawn?, nad któr ten Zamawiaj?cy sprawuje kontrol?, o której mowa w lit. a; c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego. W zakresie spe?nienia przes?anki okre?lonej pod lit. a i c nale?y wskaza?, i 100 % udzia?ów w Zak?adzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szamotu?ach posiada Miasto i Gmina Szamotu?y b?d?ca w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiaj?cym. Z powy?szego zatem wprost wynika równie?, i w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpo?rednio, a tym bardziej po?rednio, udzia?u kapita?u prywatnego. Podkre?lenia jednocze?nie wymaga, i ze wzgl?du na fakt bycia jedynym wspólnikiem, Zamawiaj?cy ma dominuj?cy wp?yw na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania sprawami tej osoby prawnej, jest w szczególno?ci uprawniony do powo?ywania i odwo?ywania cz?onków rady nadzorczej, którzy z kolei mog powo?ywa i odwo?ywa cz?onków zarz?du. Tak ukszta?towany sposób powo?ywania organów spó?ki powoduje, i Zamawiaj?cy posiada dominuj?cy wp?yw na jej dzia?anie. Odnosz?c si do spe?nienia przes?anki okre?lonej pod lit. b nale?y wskaza?, i Spó?ka osi?gn??a w latach 2017-2019 ??czny przychód z wykonywanej dzia?alno?ci, w tym przychody z wykonywania zada powierzonych przez Gmin Szamotu?y wynosz?ce powy?ej 90 % ca?o?ci przychodów uzyskiwanych przez Spó?k?, zgodnie z tre?ci aktu za?o?ycielskiego Spó?ki w brzmieniu okre?lonym uchwa?ami nowelizacyjnymi Zgromadzenia Wspólników, jak poni?ej: - 2017 r. - 22 519 283,47 PLN, - 2018 r. - 24 541 802,57 PLN, - 2019 r. - 26 934 278,46 PLN. Spó?ka dzia?a jako podmiot powo?any do wykonywania dzia?a powierzonych jej przez Gmin Szamotu?y, a okre?lonych w akcie za?o?ycielskim (ca?o? z zakresu dzia?ania kontrolowanej osoby prawnej).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 271.11.2020 Intitulé:
"Odbiór i transport do stacji prze?adunkowej nast?puj?cych frakcji odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, opakowania z papieru i tektury (...)
   1. 6.-31.7.2020
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Gospodarki Komunalnej w Szamotu?ach Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: WI.271.11.2020 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 14 Ville: Szamotu?y Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 64-500 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@zgkszamotuly.pl Téléphone: +48 612921829 Fax: +48 612921857
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 728 675.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 629 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 15 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
M.in. dostawa dzwonów do selektywnej zbiórki odpadów, za?adunku i transportu odpadów komunalnych.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 5) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, 6) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne. Ponadto w zwi?zku z tre?ci art. 24 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wskazuje, i przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
   1.  JEDZ nale?y przes?a w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O?wiadczenia podmiotów sk?adaj?cych wspólnie bior?cych udzia w post?powaniu oraz podmiotów udost?pniaj?cych potencja sk?adane na formularzu JEDZ powinny mie form dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj okoliczno?ci, o których mowa w tre?ci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ sk?adanego przez podwykonawc?, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
   2.  JEDZ oraz dokumenty elektroniczne, o?wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub o?wiadcze (dalej "wymagane dokumenty") sk?adane s przez Wykonawc za po?rednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres e-mail. Sposób sporz?dzenia dokumentów elektronicznych, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentów lub o?wiadcze musi by zgody z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie u?ycia ?rodków komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udost?pniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia.
   3.  JEDZ oraz wymagane dokumenty nale?y przes?a na adres e-mail: umig@szamotuly.pl umig@szamotuly.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères