Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Antiviraux usage systÈmique

2022/S 18-043231  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Szczecin: Antiviraux usage systÈmique 2022/S 018-043231 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny WojewÛdzki Szpital Zespolony w Szczecinie NumÈro national d'identification: 8512537954 Adresse postale: ul. Arko?ska 4 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 71-455 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wioleta Brazewicz Courriel: przetargi@spwsz.szczecin.pl TÈlÈphone: +48 918139076 Fax: +48 918139079 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spwsz.szczecin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa rÛ?nych produktÛw leczniczych, w tym ?rodkÛw antywirusowych do u?ytku ogÛlnoustrojowego (programy lekowe) dla SPWSZ w Szczecinie NumÈro de rÈfÈrence: EP/220/58/2021
II.1.2) Code CPV principal 33651400 Antiviraux usage systÈmique
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa rÛ?nych produktÛw leczniczych, w tym ?rodkÛw antywirusowych do u?ytku ogÛlnoustrojowego (programy lekowe) dla SPWSZ w Szczecinie, Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ oraz w szczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 140 277.10 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr
   1.  ?rodki antywirusowe do u?ytku ogÛlnoustrojowego.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651400 Antiviraux usage systÈmique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Samodzielny Publiczny WojewÛdzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arko?skiej 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ dla zadania nr
   1.  Zadanie nr 1 sk?ada si? z 1 pozycji.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Zadania Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy (ÑOpcjaî). Przedmiotem Opcji b?d? dostawy asortymentÛw to?samych z opisanymi w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowi?cym cz??? oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mo?e zosta? zlecona dostawa wszystkich, niektÛrych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez Wykonawc? w formularzu asortymentowo-cenowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia dostaw obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Dostawy b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci okre?lonej w Za??czniku nr 1 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczegÛlnych asortymentÛw zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowi?cym cz??? oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr
   2.  ?rodki antywirusowe do u?ytku ogÛlnoustrojowego.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651400 Antiviraux usage systÈmique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Samodzielny Publiczny WojewÛdzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arko?skiej 4, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ dla zadania nr
   2.  Zadanie nr 2 sk?ada si? z 1 pozycji.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Zadania Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy (ÑOpcjaî). Przedmiotem Opcji b?d? dostawy asortymentÛw to?samych z opisanymi w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowi?cym cz??? oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mo?e zosta? zlecona dostawa wszystkich, niektÛrych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez Wykonawc? w formularzu asortymentowo-cenowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia dostaw obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Dostawy b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci okre?lonej w Za??czniku nr 1 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczegÛlnych asortymentÛw zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowi?cym cz??? oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 209-546543
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n :
   1. 

Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadanie nr
   1.  ?rodki antywirusowe do u?ytku ogÛlnoustrojowego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 894-25-56-799 Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-613 Pays: Pologne Courriel: przetargi@urtica.com TÈlÈphone: +48 717826684 Fax: +48 717826643
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 460 833.03 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 438 888.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie nr
   2.  ?rodki antywirusowe do u?ytku ogÛlnoustrojowego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbvie Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5252515835 Adresse postale: ul. Post?u 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: przetargi@abbvie.com TÈlÈphone: +48 223727870 Fax: +48 223727809
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 786 457.93 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 701 388.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami,m sk?adanie ofert nast?powa? b?dzie przy u?yciu platformy SmartPZP dost?pnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/spwsz.
   2.  Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Ñprocedury odwrÛconejî, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1ñ4 Pzp.
   3.  Zam. wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w terminie nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnego na dzie? z?o?enia o?wiadczenia Wykonawcy na formularzu JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu w post?powaniu.
   4.  W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 8, 10 Pzp.
   5.  W celu potw. braku podstaw do wykluczenia, Zam. przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? z?o?enia: a) informacji z KRK w zakresie: (a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp; b) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp; c) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika US potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp; d) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potw., ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp; e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; f) o?wiad. Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?w., o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp z?o?onym na formularzu JEDZ.
   6.  SzczegÛlne uregulowania dot. dokumentÛw sk?adanych przez WykonawcÛwmaj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okre?la pkt
   9. 3 SWZ. https://portal.smartpzp.pl/spwsz
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp, przys?uguj? ?rodki ochronyprawnej okre?lone w dziale IX Pzp, tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506ñ578 Pzp, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579ñ590 Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a).
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z pÛ?n. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Szczecin: Antiviraux usage systÈmiqueType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33651400 - Antiviraux à usage systémique