Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 30/03/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Appareils d'hémodialyse

2023/S 55-158937  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Szczecin: Appareils d'hémodialyse 2023/S 055-158937 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie Numéro national d'identification: 852-21-98-181 Adresse postale: ul. Jagiello?ska 44 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-382 Pays: Pologne Courriel: biuro@spzozmswia.szczecin.pl Téléphone: +48 914329521 Fax: +48 914329501 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spzozmswia.szczecin.pl Adresse du profil d'acheteur: www.spzozmswia.szczecin.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa preparatów do dializoterapii dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie Numéro de référence: 11/2023
II.1.2) Code CPV principal 33181100 Appareils d'hémodialyse
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa preparatów do dializoterapii dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowi?cy za??cznik nr 3 do SWZ oraz Szczegó?owa oferta cenowa, stanowi?ca za??cznik nr 2 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 1 - Preparaty do dializoterapii.

Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33181510 Fluide rénal
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exécution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Szczecinie, ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa preparatów do dializoterapii w rodzaju i ilo?ci okre?lonej w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin na dostarczenie asortymentu / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu na dostarczenie asortymentu / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Termin rozpatrzenia zg?oszonej Wykonawcy przez Zamawiaj?cego reklamacji / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Termin wymiany reklamowanego asortymentu / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 2 - Cewnik dializacyjny
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33181510 Fluide rénal
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exécution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Szczecinie, ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa cewników dializacyjnych w rodzaju i ilo?ci okre?lonej w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin na dostarczenie asortymentu / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu na dostarczenie asortymentu / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Termin rozpatrzenia zg?oszonej Wykonawcy przez Zamawiaj?cego reklamacji / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Termin wymiany reklamowanego asortymentu / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szy m zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szy m zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szy m zakresie.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zgodnie z wzorem umowy, stanowi?cym za??cznik nr 3 do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Zamawiaj?cy, znacznie zwi?kszy? ilo?? przeprowadzanych procedur dializoterapii u pacjentów hospitalizowanych po przeanalizowaniu okoliczno?ci doszed? do wniosku, ?e rozstrzygni?cie w/w post?powania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zachowaniem podstawowego terminu sk?adania ofert nie jest mo?liwe i w istotny sposób zagra?a interesom Zamawiaj?cego. W/w postepowanie jest post?powaniem na preparaty do dializoterapii, których brak spowoduje zagro?enie ?ycia pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/03/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 27/06/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 30/03/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi przy u?yciu systemu teleinformatycznego - Platformy Zakupowej w Wydziale Zamówie? i Zaopatrzenia SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala).
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Tre?? oferty musi odpowiada? tre?ci SWZ. Ofert? sk?ada si? na Formularzu ofertowym - zgodnie z za??cznikiem nr 1 do SWZ oraz Szczegó?owej ofercie cenowej - zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofert? Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?: 1) o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ; 2) o?wiadczenie sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp którego wzór stanowi za??cznik nr 9 do SWZ 3) zobowi?zanie innego podmiotu którego wzór stanowi za??cznik nr 7 do SWZ (je?eli dotyczy) oraz o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale XI pkt 3 i 7 (je?eli dotyczy), UWAGA: Ww. dokument nale?y z?o?y? tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotu udost?pniaj?cego zasoby. 4) o?wiadczenie sk?adane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp którego wzór stanowi za??cznik nr 1 0 do SWZ UWAGA: Ww. dokument nale?y z?o?y? tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotu udost?pniaj?cego zasoby. 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty ; odpowiednie pe?nomocnictwa (je?eli dotyczy), 6) o?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce produktów oferowanych w jego ofercie przetargowej za??cznik nr 6 do SWZ 7) szczegó?owy opis oferowanych produktów wraz z podaniem dok?adnej charakterystyki materia?ów oraz sprz?tu potwierdzaj?cej, ?e zaoferowane produkty s? zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, a tak?e nazwy producenta, nazwy produktu lub jego numeru katalogowego, tak aby mo?liwa by?a jego identyfikacja. Do oferty nale?y do??czy? katalog lub foldery oferowanych produktów. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest napisany w innym j?zyku ni? j?zyk polski, Wykonawca winien do??czy? do swojej oferty t?umaczenie folderu oferowanego produktu.
   4.  W przypadku braku z?o?eni a z ofert? przedmiotowych ?rodków dowodowych, o których mowa w pkt 3 p pkt 6 i 7 Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci wezwania Wykonawcy do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej ofert y wzywa wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych: 1) o ?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej za??cznik nr 4 do SWZ 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej , w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? 3) o ?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 6 ustawy Pzp wzór o?wiadczenia stanowi z a??cznik nr 5 do SWZ 4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamówie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza, Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023 Dostawa preparatów do dializoterapii dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie 30/03/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33181100 - Appareils d'hémodialyse 
33181510 - Fluide rénal