Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Consommables mÈdicaux

2023/S 58-171953  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Szczecin: Consommables mÈdicaux 2023/S 058-171953 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie NumÈro national d'identification: 000288900 Adresse postale: Al.Powsta?cÛw Wielkopolskich 72 Ville: SZCZECIN Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-111 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wioletta Sybal Courriel: w.sybal@spsk2-szczecin.pl TÈlÈphone: +48 914661088 Fax: +48 914661015 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa wyrobÛw medycznych w tym materia?Ûw opatrunkowych i akcesoriÛw okulistycznych oraz odczynnikÛw laboratoryjnych na potrzeby SPSK-2. NumÈro de rÈfÈrence: ZP/220/72/22
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania wyrobÛw medycznych ñ w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974), wprowadzonych do obrotu i u?ywania na terytorium RP zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, z zastrze?eniem pkt. a) i b). Wymogiem Zamawiaj?cego jest zaoferowanie: a) produktÛw wprowadzonych do obrotu jako kosmetyki w zakresie pozycji okre?lonych w SWZ. b) odczynnikÛw chemicznych w zakresie pozycji okre?lonych w SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 481 913.18 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Paski diagnostyczne z fluorescein?
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33662100 MÈdicaments ophtalmologiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
Paski diagnostyczne z fluorescein? w ilo?ci 40 sztuk
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sterylna woda do nawil?ania tlenu
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157000 OxygÈnothÈrapie et assistance respiratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
Sterylna woda do nawil?ania tlenu w ilo?ci 10.000 sztuk
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Odczynniki chemiczne
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
Odczynniki chemiczne w ilo?ci 4950 opakowa? rÛ?nego rodzaju odczynnikÛw
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Barwniki okulistyczne stosowane w mikrochirurgii oka
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696000 RÈactifs et produits de contraste
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
Barwniki okulistyczne stosowane w mikrochirurgii oka w ilo?ci 60 opakowa?.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Gazy stosowane w mikrochirurgii oka na potrzeby BlokÛw Operacyjnych Klinik Okulistycznych
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
Gazy stosowane w mikrochirurgii oka na potrzeby BlokÛw Operacyjnych Klinik Okulistycznych w ilo?ci 950 zestawÛw
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kwa?ne koncentraty de hemodializy
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33181510 Fluide rÈnal
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
Kwa?ne koncentraty de hemodializy w ilo?ci 30.000 litrÛw
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Doustne roztwory glukozy dla noworodkÛw
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33692700 Solutions de glucose
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
Doustne roztwory glukozy dla noworodkÛw w ilo?ci 300 opakowa?.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Podk?ady ginekologiczne
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141110 Pansements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
Podk?ady ginekologiczne w ilo?ci 16.000 opakowa?.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
G?bki hemostatyczne o dzia?aniu antybakteryjnym
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141127 HÈmostatiques rÈsorbables
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
G?bki hemostatyczne o dzia?aniu antybakteryjnym w ilo?ci 258 opakowa?.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
RÛ?ne wyroby farmaceutyczne: wyroby medyczne (poz.1-8) oraz kosmetyki (poz. 9-12)
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33711500 Produits de soins de la peau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
RÛ?ne wyroby farmaceutyczne: wyroby medyczne (poz.1-8) oraz kosmetyki (poz. 9-12) w ilo?ci
   5. 300 opakowa?.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wyroby medyczne o dzia?aniu przeciwzakrzepowym do zabezpieczania cewnikÛw naczyniowych
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
Wyroby medyczne o dzia?aniu przeciwzakrzepowym do zabezpieczania cewnikÛw naczyniowych w ilo?ci 510 opakowa?.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Spray u?atwiaj?cy usuwanie opatrunkÛw ze skÛry
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
Spray u?atwiaj?cy usuwanie opatrunkÛw ze skÛry w ilo?ci 150 opakowa?.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Opaski dziane i elastyczne oraz siatki elastyczne typu Codofix
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141113 Bandages
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
Opaski dziane i elastyczne oraz siatki elastyczne typu Codofix w ilo?ci 87.975 opakowa?.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
?ele do cewnikowania p?cherza moczowego o dzia?aniu znieczulaj?cym i antybakteryjnym
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
?ele do cewnikowania p?cherza moczowego o dzia?aniu znieczulaj?cym i antybakteryjnym w ilo?ci 18.000 opakowa?.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Gotowe zestawy zabiegowe do zak?adania wk?u? centralnych
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141116 Tampons et compresses
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
Gotowe zestawy zabiegowe do zak?adania wk?u? centralnych w ilo?ci 6500 opakowa?.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Specjalistyczne opatrunki do leczenia ran i odle?yn
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141110 Pansements 33141111 Pansements adhÈsifs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiaj?cego, 70-111 Szczecin, Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich nr 72
II.2.4) Description des prestations:
Specjalistyczne opatrunki do leczenia ran i odle?yn w ilo?ci
   3. 880 opakowa?.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 207-590135
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Paski diagnostyczne z fluorescein?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Optotech Sp. z.o.o Sp. k.
NumÈro national d'identification: Regon 368983629 Adresse postale: ul. Wimmera 67E Ville: Niepo?omice Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-005 Pays: Pologne Courriel: zamowieniapubliczne@optotech.pl TÈlÈphone: +48 122784470 Fax: +48 122784470 Adresse internet: www.optotech.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Sterylna woda do nawil?ania tlenu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Skamex Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 384767215 Adresse postale: ul. Cz?stochowska 38/52 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 93-121 Pays: Pologne Courriel: dzp.an@skamex.com.pl TÈlÈphone: +48 426776577 Fax: +48 426724010 Adresse internet: www.skamex.com.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 165 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 101 177.28 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Odczynniki chemiczne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Alpinus Chemia Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: REGON 340417751 Adresse postale: ul. Garbary 5 Ville: Solec Kujawski Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 86-050 Pays: Pologne Courriel: zp@alpinuschemia.com TÈlÈphone: +48 668448309 Adresse internet: www.alpinuschemia.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 66 359.60 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 121 058.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Barwniki okulistyczne stosowane w mikrochirurgii oka
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: InView Medical ñ Mercik, Mercik Sp.J.
NumÈro national d'identification: REGON 020931674 Adresse postale: ul. Pl. Powsta?cÛw ?l?skich 17A/222 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-329 Pays: Pologne Courriel: info@inviewmedical.pl TÈlÈphone: +48 7877545 Fax: +48 7877541 Adresse internet: www.inviewmedical.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 129 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 99 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Gazy stosowane w mikrochirurgii oka na potrzeby BlokÛw Operacyjnych Klinik Okulistycznych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POLYMED POLSKA SP. Z O.O.
NumÈro national d'identification: REGON 141093720 Adresse postale: ul. Warszawska320A Ville: Stare Babice Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 05-082 Pays: Pologne Courriel: zp@polymed.com.pl TÈlÈphone: +48 226703339 Fax: +48 228892303 Adresse internet: www.polymed.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 191 894.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 142 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Kwa?ne koncentraty de hemodializy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Doustne roztwory glukozy dla noworodkÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8
Lot n : 8 IntitulÈ:
Podk?ady ginekologiczne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Citonet Szczecin sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 811023855 Adresse postale: ul. Rolna 4 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 71-730 Pays: Pologne Courriel: monika.gorska@tzmo-global.com TÈlÈphone: +48 566123720 Fax: +48 566123508 Adresse internet: www.tzmo-global.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Toru?skie Zak?ady Materia?Ûw Opatrunkowych S.A.
NumÈro national d'identification: REGON 870514656 Adresse postale: ul. ?Û?kiewskiego 20/26 Ville: Toru? Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 87-100 Pays: Pologne Courriel: monika.gorska@tzmo-global.com TÈlÈphone: +48 566123720 Fax: +48 566123508 Adresse internet: www.tzmo-global.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 80 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 76 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9
Lot n : 9 IntitulÈ:
G?bki hemostatyczne o dzia?aniu antybakteryjnym
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Crossmed Sp. zo. o. Sp.K.
NumÈro national d'identification: REGON 385592380 Adresse postale: ul. Poziomkowa 3A Ville: Swarz?dz Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-020 Pays: Pologne Courriel: office@crossmed.com.pl TÈlÈphone: +48 662335621
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 186 200.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 171 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 10
Lot n : 10 IntitulÈ:
RÛ?ne wyroby farmaceutyczne: wyroby medyczne (poz.1-8) oraz kosmetyki (poz. 9-12)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 932081801 Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-613 Pays: Pologne Courriel: przetargi@urtica.pl TÈlÈphone: +48 717826644 Fax: +48 717826643 Adresse internet: www.urtica.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 243 678.93 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 157 604.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 11
Lot n : 11 IntitulÈ:
Wyroby medyczne o dzia?aniu przeciwzakrzepowym do zabezpieczania cewnikÛw naczyniowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 12
Lot n : 12 IntitulÈ:
Spray u?atwiaj?cy usuwanie opatrunkÛw ze skÛry
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 932081801 Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-613 Pays: Pologne Courriel: przetargi@urtica.pl TÈlÈphone: +48 717826644 Fax: +48 717826643 Adresse internet: www.urtica.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 900.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 287.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 13
Lot n : 13 IntitulÈ:
Opaski dziane i elastyczne oraz siatki elastyczne typu Codofix
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zarys International Group sp. z o.o. sp.k.
NumÈro national d'identification: REGON 273295877 Adresse postale: ul. Pod Borem 18 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-808 Pays: Pologne Courriel: przetargi@zarys.pl TÈlÈphone: +48 323760742 Fax: +48 323760764 Adresse internet: www.zarys.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 180 640.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 113 646.25 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 14
Lot n : 14 IntitulÈ:
?ele do cewnikowania p?cherza moczowego o dzia?aniu znieczulaj?cym i antybakteryjnym
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lubmedical Sp. z o.o. s.k.
NumÈro national d'identification: REGON 060395339 Adresse postale: ul. Anny Walentynowicz 34 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-328 Pays: Pologne Courriel: zp@lubmedical.pl TÈlÈphone: +48 814410002 Fax: +48 814410002 Adresse internet: www.lubmedical.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 91 620.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 35 640.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 15
Lot n : 15 IntitulÈ:
Gotowe zestawy zabiegowe do zak?adania wk?u? centralnych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zarys International Group sp. z o.o. sp.k.
NumÈro national d'identification: REGON 273295877 Adresse postale: ul. Pod Borem 18 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-808 Pays: Pologne Courriel: przetargi@zarys.pl TÈlÈphone: +48 323760742 Fax: +48 323760764 Adresse internet: www.zarys.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 148 610.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 158 925.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16
Lot n : 16 IntitulÈ:
Specjalistyczne opatrunki do leczenia ran i odle?yn
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Skamex Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 384767215 Adresse postale: ul. Cz?stochowska 38/52 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 93-121 Pays: Pologne Courriel: dzp.an@skamex.com.pl TÈlÈphone: +48 426776577 Fax: +48 426724010 Adresse internet: www.skamex.com.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 295 696.65 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 297 574.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Podstawy wykluczenia z post?powania Zamawiaj?cy okre?li? w Rozdziale I pkt. XVI SWZ. A. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. DO OFERTY nale?y do??czy?:
   1. 1. FORMULARZ OFERTY
   1. 2. FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH :
   1. 3. PE?NOMOCNICTWO ZGODNIE Z ZAPISAMI swz (o ile dotyczy)
   1. 3 ZOBOWI?ZANIE PODMIOTU TRZECIEGO, (o ile dotyczy)
   1. 4 PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE wskazane pkt XIX.SWZ (o?wiadczenie o dopuszczeniu do obrotu, materia?y informacyjne (zadanie 5) prÛbki (zadanie 2,8,13 poz.1-8,14,15,16 poz. 8,13,14,23,37,47). Dostarczenie dokumentÛw, prÛbek ma na celu potwierdzenie zgodno?ci z opisem przedmiotu zamÛwienia. Je?eli wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe b?d? niekompletne, zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba ?e przedmiotowy ?rodek dowodowy s?u?y potwierdzeniu zgodno?ci z cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie kryteriÛw oceny ofert lub, pomimo z?o?enia przedmiotowego ?rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodz? przes?anki uniewa?nienia post?powania.
   1. 5 W przypadku, o ktÛrym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy PZP, wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia winni do??czy? O?WIADCZENIE, z ktÛrego wynika, ktÛre dostawy wykonaj? poszczegÛlni wykonawcy.
   1. 6 O?WIADCZENIE (JEDZ) Kto jest Administratorem moich danych osobowych Administratorem Pa?stwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin (KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OS"B BIOR?CYCH UDZIA? W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM"WIENIA PUBLICZNEGO dotycz?ca rozporz?dzenia RODO znajduje si? w Rozdziale I pkt. XXVI SWZ). - Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia si? informacji stanowi?cych tajemnic? przedsi?biorstwa, w rozumieniu przepisÛw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na platformie w formularzu sk?adania oferty znajduje si? miejsce wyznaczone do do??czenia cz??ci oferty stanowi?cej tajemnic? przedsi?biorstwa. Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e zastrze?one informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa. - Dokumenty wymagane na wezwanie wyszczegÛlnione s? w SWZ. - Pozosta?e zapisy znajduj? si? w SWZ, w og?oszeniu jest za ma?o miejsca na zamieszczenie wszystkich wa?nych informacji.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX PZP przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy, c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci zamawiaj?cego wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony pod lit. a).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ppkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. 10. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du. 11. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023 Dostawa wyrobÛw medycznych w tym materia?Ûw opatrunkowych i akcesoriÛw okulistycznych oraz odczynnikÛw laboratoryjnych na potrzeby SPSK-2. 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33141110 - Pansements 
33141111 - Pansements adhésifs 
33141113 - Bandages 
33141116 - Tampons et compresses 
33141127 - Hémostatiques résorbables 
33157000 - Oxygénothérapie et assistance respiratoire 
33181510 - Fluide rénal 
33662100 - Médicaments ophtalmologiques 
33692700 - Solutions de glucose 
33696000 - Réactifs et produits de contraste 
33696500 - Réactifs de laboratoire 
33711500 - Produits de soins de la peau