Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Cytomètres

2023/S 195-611358  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Szczecin: Cytomètres 2023/S 195-611358 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Numéro national d'identification: 000288900 Adresse postale: Al.Powsta?ców Wielkopolskich 72 Ville: SZCZECIN Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-111 Pays: Pologne Point(s) de contact: Eliza Kolady?ska - Nowacka Courriel: e.koladynska@spsk2-szczecin.pl Téléphone: +48 914661086 Fax: +48 914661015 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa, monta? i uruchomienie analizatora typu luminex z oprogramowaniem oraz pomp?. Numéro de référence: ZP/220/82/23
II.1.2) Code CPV principal 38434510 Cytomètres
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, monta? i uruchomienie analizatora typu luminex z oprogramowaniem oraz pomp?, zwanego dalej "sprz?tem".
   2.  Opis przedmiotu zamówienia zosta? zawarty w formularzu "Parametry wymagane" (za?. 2 do SWZ, zwany dalej równie? jako "FPW"), formularz ten winien bezwzgl?dnie by? z?o?one wraz z formularzem oferty (za?. 1 do SWZ, zwany dalej równie? jako "FO").
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exécution:
Siedziba Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, monta? i uruchomienie analizatora typu luminex z oprogramowaniem oraz pomp?, zwanego dalej "sprz?tem".
   2.  Opis przedmiotu zamówienia zosta? zawarty w formularzu "Parametry wymagane" (za?. 2 do SWZ, zwany dalej równie? jako "FPW"), formularz ten winien bezwzgl?dnie by? z?o?one wraz z formularzem oferty (za?. 1 do SWZ, zwany dalej równie? jako "FO").
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 60 Coût - Nom: Parametry techniczne / Pondération: 35 Coût - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wsparcie oddzia?ów udzielaj?cych ?wiadcze? z zakresu chorób uk?adu kr??enia poprzez wzmocnienie roli Zak?adu Diagnostyki Laboratoryjnej" nr POIS.11.03.00-00-0093/22 w ramach dzia?ania 11.3
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Skrócenie terminu zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 PZP wynika z pilnej potrzeby udzielenia zamówienia w zwi?zku pojawiaj?cym si? z ryzykiem utraty dofinansowania. Termin skrócenia wynika równie? z konieczno?ci wcze?niejszego przeznaczenia dodatkowego czasu, potrzebnego do zebrania niezb?dnych informacji do rzetelnego przygotowania procedury przetargowej.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 178-553833
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa, monta? i uruchomienie analizatora typu luminex z oprogramowaniem oraz pomp?.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
DO FORMULARZA OFERTY NALEZY DO??CZY? NASTEPUJ?CE DOKUMENTY I O?WIADCZENIA: a) pe?nomocnictwo - w przypadku, gdy osoba podpisuj?ca ofert? dzia?a na podstawie pe?nomocnictwa; pe?nomocnictwo za??czone do oferty winno by? z?o?one w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionego przez osob? do tego upowa?nione, a z tre?ci pe?nomocnictwa musi jednoznacznie wynika? uprawnienie do podpisania oferty; b) wst?pne o?wiadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu (je?li zamawiaj?cy wymaga spe?niania warunków udzia?u) - w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego - o tre?ci zgodnej z za??cznikiem do SWZ; c) wype?niony formularz "Parametry wymagane", stanowi?cy za??cznik nr 2 do SWZ; d) przedmiotowe ?rodki dowodowe w zakresie okre?lonym w SWZ pkt XIX; e) dowód wniesienia wadium - je?li zamawiaj?cy wymaga wniesienia.
   2.  Oferta wspólna - konsorcjum b?d? spó?ka cywilna: w przypadku oferty sk?adanej przez wykonawców ubiegaj?cych si? wspólnie o udzielenie zamówienia, oferta winna spe?nia? nast?puj?ce wymagania: a) do oferty powinno by? za??czone pe?nomocnictwo do reprezentowania wykonawców w post?powaniu (pe?nomocnictwo mo?e tak?e obejmowa? uprawnienie do zawarcia umowy w post?powaniu); pe?nomocnictwo powinno by? za??czone w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii i zawiera? wyszczególnienie wszystkich wykonawców ubiegaj?cych si? wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegó?owo okre?la? zamówienie do którego si? odnosi, wskazywa? pe?nomocnika oraz precyzowa? zakres jego umocowania; b) oferta wspólna winna by? sporz?dzona zgodnie z SWZ; c) ka?dy z wykonawców sk?ada oddzielnie o?wiadczenie, o którym mowa w ppkt B.1.b); d) wymagane o?wiadczenie nale?y z?o?y? w sposób wyra?nie wskazuj?cy, kto sk?ada o?wiadczenie, to jest: czy o?wiadczenie sk?adane jest przez cz?onka konsorcjum czy te? przez pe?nomocnika w imieniu konsorcjum; e) wspólnicy spó?ki cywilnej traktowani b?d? tak jak wykonawcy sk?adaj?cy ofert? wspóln?. Dokumenty wymagane na wezwanie wyszczególnione s? w SWZ. Klauzula informacyjna dotycz?ca art. 13 Rozporz?dzenia RODO znajduje si? w SWZ. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiaj?cy zastrzega, i? mo?e uniewa?ni? post?powanie, zgodnie z art. 257 pkt. 1 PZP, je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zostan? mu przyznane. Pozosta?e zapisy znajduj? si? w SWZ, gdy? w og?oszeniu jest za ma?o miejsca na zamieszczenie wszystkich wa?nych informacji.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY W TOKU POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX PZP przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy, c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci zamawiaj?cego wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony pod lit. a).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ppkt. 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. 10. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du. 11. Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX PZP.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Dostawa, monta? i uruchomienie analizatora typu luminex z oprogramowaniem oraz pomp?. 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
38434510 - Cytomètres