Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/11/2023
Date de péremption : 20/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Encre pour imprimantes laser/tÈlÈcopieurs

2023/S 218-687056  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/11/2023
S218
Pologne-Szczecin: Encre pour imprimantes laser/tÈlÈcopieurs

2023/S 218-687056

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 198-622084)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Komenda WojewÛdzka Policji w Szczecinie
NumÈro national d'identification: 810903040
Adresse postale: ul. Ma?opolska 47
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Code postal: 70-515
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Gulbinowicz
Courriel: zzp@sc.policja.gov.pl
TÈlÈphone: +48 477811475
Fax: +48 477811477
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
Adresse du profil díacheteur: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup i dostawa materia?Ûw eksploatacyjnych (tonery, b?bny, fusery) do drukarek / faxÛw / urz?dze? wielofunkcyjnych

NumÈro de rÈfÈrence: ZZ-2380-121/23

II.1.2)
Code CPV principal
30125110 Encre pour imprimantes laser/tÈlÈcopieurs

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest przeprowadzenie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej, w ktÛrej okre?lone zostan? zasady i warunki udzielenia zamÛwie? publicznych, (jakie mog? zosta? udzielone w okresie obowi?zywania umowy), ktÛrej przedmiotem jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, zalecanych przez producenta sprz?tu lub rÛwnowa?nych materia?Ûw eksploatacyjnych do sprz?tu biurowego i informatycznego (tonery, b?bny, fusery) do drukarek / faxÛw / urz?dze? wielofunkcyjnych.
   2.  Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na 9 cz??ci:Cz??? nr: 1, nazwa: OKI; Cz??? nr: 2, nazwa: RICOH; Cz??? nr: 3, nazwa: CANON; Cz??? nr: 4, nazwa: EPSON; Cz??? nr: 5, nazwa: XEROX; Cz??? nr: 6, nazwa: HP; Cz??? nr: 7, nazwa:LEXMARK; Cz??? nr: 8, nazwa: KYOCERA; Cz??? nr: 9, nazwa: pozosta?e.
   4.  SzczegÛ?owy opis i zakres dostaw zawarty jest w szczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cy za??cznik nr 8 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 198-622084

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 14/11/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 20/11/2023

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 11/02/2024

Lire:

Date: 17/02/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 14/11/2023

Heure locale: 09:05

Lire:

Date: 20/11/2023

Heure locale: 09:05

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Zakup i dostawa materia?Ûw eksploatacyjnych (tonery, b?bny, fusery) do drukarek / faxÛw / urz?dze? wielofunkcyjnych 20/11/2023 13/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30124100 - Unités de fusion 
30124300 - Tambours pour machines de bureau 
30125110 - Encre pour imprimantes laser/télécopieurs