Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Endoscopes

2024/S 12-031721  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Szczecin: Endoscopes 2024/S 012-031721 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny WojewÛdzki Szpital Zespolony w Szczecinie NumÈro national d'identification: 8512537954 Adresse postale: ul. Arko?ska 4 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 71-455 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara Paw?owska Courriel: przetargi@spwsz.szczecin.pl TÈlÈphone: +48 918139076 Fax: +48 918139079 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spwsz.szczecin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa, instalacja i uruchomienie toru wizyjnego z endoskopami dla SPWSZ w Szczecinie NumÈro de rÈfÈrence: EP/220/52/2023
II.1.2) Code CPV principal 33168100 Endoscopes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie toru wizyjnego z endoskopami dla SPWSZ w Szczecinie dla SPWSZ w Szczecinie.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ oraz w szczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ i za??czniku nr 1A do SWZ (Parametry techniczne oceniane).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 937 898.51 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamÛwienia b?dzie Samodzielny Publiczny WojewÛdzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ulicy Arko?skiej
   4. 
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ i za??cznik nr 1A do SWZ (Parametry techniczne oceniane).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczne oceniane / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 196-614705
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa, instalacja i uruchomienie toru wizyjnego z endoskopami dla SPWSZ w Szczecinie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Olympus Polska Sp. zo.o.
NumÈro national d'identification: 522-165-17-38 Adresse postale: ul. Wynalazek 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-677 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 090 299.11 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 937 898.51 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w tym sk?adanie ofert nast?powa? b?dzie przy u?yciu Platformy SmartPZP dost?pnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/spwsz.
   2. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Ñprocedury odwrÛconejî, o ktÛrej mowa w art.139 ust.1-4 PZP.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych w postaci nast?puj?cych dokumentÛw: 1) kart katalogowych lub folderÛw lub ulotek informacyjnych lub kart technicznych potwierdzaj?cych zgodno?? z rzeczywisto?ci? o?wiadcze? Wykonawcy dotycz?cych parametrÛw podlegaj?cych ocenie w ramach pozacenowych kryteriÛw oceny ofert oraz opisuj?cych oferowany przez Wykonawc? asortyment, 2) certyfikatÛw i ?wiadectw wymaganych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 974 z pÛ?n. zm.), 3) o?wiadczenia wskazanego przez Wykonawc? serwisu o posiadaniu autoryzacji producenta na serwis oferowanej aparatury.
   4.  Zam. wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w terminie nie krÛtszym ni? 3 dni, aktualnego na dzie? z?o?enia o?wiadczenia Wykonawcy na formularzu JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu w post?powaniu (za??cznik nr 3 do SWZ) oraz o?wiadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 5k Rozporz?dzenia nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Specustawy (wzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 9A oraz 9B (je?li dotyczy) do SWZ)
   5.  W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1,4, 8,10 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Specustawy, art. 5k Rozporz?dzenia nr 833/2014.
   6.  W celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w rozdziale 7 SWZ Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, dzia?aj?c na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: a) wykazu dostaw wykonanych (opis w SWZ) b)dowodÛw, ?e wskazane przez Wykonawc? dostawy na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie (opis w SWZ)
   7.  W celu potw. braku podstaw do wykluczenia, Zam. przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? z?o?enia : a)informacji z KRK w zakresie:(a) art.108 ust.1pkt 1 i 2 PZP,(b) art.108 ust.1 pkt4 PZP b)o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108ust.1 pkt 5 PZP c)za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika US potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, d)za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potw., ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 PZP, e)odpis lub informacje z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, f)o?wiad. wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?w., o ktÛrym mowa w art.125ust 1PZP z?o?onym na formularzu JEDZ
   8.  SzczegÛlne uregulowania dot. dokumentÛw sk?adanych przez WykonawcÛw maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okre?la pkt
   9. 5 -
   9. 7 SWZ. https://portal.smartpzp.pl/spwsz
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP, tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a).
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z pÛ?n. zm.) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Dostawa, instalacja i uruchomienie toru wizyjnego z endoskopami dla SPWSZ w Szczecinie 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33168100 - Endoscopes