Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Entretien d'installations d'Èclairage public et de feux de signalisation

2023/S 195-611779  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Szczecin: Entretien d'installations d'Èclairage public et de feux de signalisation 2023/S 195-611779 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasto Szczecin - Zarz?d DrÛg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Adresse postale: Zarz?d DrÛg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 71-241 Pays: Pologne Courriel: kjakubiec@zditm.szczecin.pl TÈlÈphone: +48 914800438 Fax: +48 914393003 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zditm.szczecin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie zam. uzup. do zamÛwienia podstawowego pn.: Konserwacja i bie??ce utrzymanie ygnalizacji ?wietlnych i nawigacyjnych oraz urzadze? zarz?dzania i sterowania ruchem na terenie Miasta Szczecin NumÈro de rÈfÈrence: DZP/24/WR/2023
II.1.2) Code CPV principal 50232000 Entretien d'installations d'Èclairage public et de feux de signalisation
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie zamÛwienia uzupe?niaj?cego do zamÛwienia podstawowego pn.: Konserwacja i bie??ce utrzymanie sygnalizacji ?wietlnych i nawigacyjnych oraz urz?dze? zarzadzania i sterowania ruchem na terenie Miasta Szczecin, w latach 2023-2025".
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 217 550.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Szczecin
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegaj?ce na wymianie istniej?cych sterownikÛw sygnalizacji ?wietlnej na skrzy?owaniach: Plac ?o?nierza Polskiego, Wyzwolenia ñ Mazowiecka, Plac Rod?a, Wyzwolenia ñ Borysza, Wyzwolenia ñ Malczewskiego ñ Rayskiego, Wyzwolenia ñ Odzie?owa, Wyzwolenia ñ Felczaka, Rondo Giedroycia, Matejki ñ Pi?sudskiego, Matejki ñ Mazowiecka oraz doposa?eniu i rozbudowy istniej?cych sterownikÛw na skrzy?owaniach: Plac Ho?du Pruskiego, Ba?uki ñ Kaszubska, Ba?uki ñ ?w. Wojciecha, Ba?uki ñ ?l?ska, Niepodleg?o?ci ñ Bogurodzicy, Brama Portowa, Trasa Zamkowa ñ Farna przej?cie dla pieszych wraz z ich konfiguracj?, umo?liwiaj?c? w??czenie skrzy?owa? do systemu dynamicznej koordynacji liniowej Sprint/ITS/SCATS.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia: do 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy ka?dej z lokalizacji zgodnie z za??cznikiem nr 2 do umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej r?ki: art. 214 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 305 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych, zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienia z wolnej r?ki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug lub robÛt budowlanych, zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych us?ug lub robÛt budowlanych, je?eli takie zamÛwienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwieniu dla zamÛwienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto?? tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci. W wyniku przeprowadzonego post?powania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiaj?cy udzieli? w dniu 27.01.2023 r. zamÛwienia publicznego wykonawcy: KONSORCJUM FIRM: KBC Brok S.K.A LIDER KONSORCJUM ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin Sprint S.A. PARTNER KONSORCJUM ul. Jagiello?czyka 26, 10-062 Olsztyn Umowa nr ZDiTM/1/2023. W og?oszeniu o zamÛwieniu nr 2022/S 197-559518 z dnia 12.10.2022 r. oraz w specyfikacji warunkÛw zamÛwienia (nr sprawy: DZP/45/PN/2022) zamawiaj?cy przewidzia?, mo?liwo?? udzielenia zamÛwie? podobnych, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamÛwie? publicznych, polegaj?cych na powtÛrzeniu podobnych us?ug, zgodnych z przedmiotem zamÛwienia podstawowego, do 50 % warto?ci szacunkowej zamÛwienia podstawowego. Podstaw? ustalenia warunkÛw realizacji zamÛwienia podobnego b?dzie umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawc? negocjacje. 2022/S 197-559518
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 163-512096
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KBC BROK SP"?KA KOMANDYTOWO ñ AKCYJNA Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPRINT S.A.
Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 217 550.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej (odwo?anie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy, 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, zwanej dalej Izb?.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej (np. na Platformie), przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w ppkt 1).
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Je?eli zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o udzieleniu post?powania. 11. Odwo?anie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy. 12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 13. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy Dzia?u IX ustawy nie stanowi? inaczej. 14. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej Ñs?dem zamÛwie? publicznychî.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Wykonanie zam. uzup. do zamÛwienia podstawowego pn.: Konserwacja i bie??ce utrzymanie ygnalizacji ?wietlnych i nawigacyjnych oraz urzadze? zarz?dzania i sterowania ruchem na terenie Miasta Szczecin 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
50232000 - Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation