Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Fluoroscopes

2021/S 8-013672  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Szczecin: Fluoroscopes 2021/S 008-013672 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie NumÈro national d'identification: 000288900 Adresse postale: al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-111 Pays: Pologne Point(s) de contact: Eliza Kolady?ska-Nowacka Courriel: e.koladynska@spsk2-szczecin.pl TÈlÈphone: +48 914661086 Fax: +48 914661113 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa, monta i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C.
NumÈro de rÈfÈrence: ZP/220/67/20
II.1.2) Code CPV principal 33111400 Fluoroscopes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 1 do formularza oferty.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 728 735.32 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 1 do formularza oferty.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 25 Co t - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 15
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 215-526519
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa, monta i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Timko Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Strokomli 30 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-335 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 728 735.32 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 719 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Do formularza oferty nale?y do??czy nast?puj?ce dokumenty i o?wiadczenia z zastrze?eniem ppkt 5A: a) pe?nomocnictwo ñ w przypadku je?eli osoba podpisuj?ca ofert dzia?a na podstawie pe?nomocnictwa. Pe?nomocnictwo za??czone do oferty winno by z?o?one w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osob do tego upowa?nione a z tre?ci pe?nomocnictwa musi jednoznacznie wynika uprawnienie do podpisania oferty; b) jednolity europejski dokument zamÛwienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym obejmuj?cy o?wiadczenie Wykonawcy o spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o ktÛrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy w formie JEDZ, zgodnie z ppkt 5A; c) wype?niony za??cznik nr 1 do formularza oferty ñ Opis przedmiotu zamÛwienia; d) dowÛd wp?acenia/wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie: ó pieni?dzy ñ potwierdzenie przelewu, ó gwarancji lub por?cze ñ orygina dokumentu wystawiony i podpisany zgodnie z pkt XI SIWZ. Wykonawcy powinni wnie? wadium w kwocie 21 800,00 PLN (s?ownie z?otych: dwadzie?cia jeden tysi?cy osiemset z?otych 00/100). Ze wzgl?du na piln potrzeb udzielenia zamÛwienia Zamawiaj?cy na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp wyznacza termin sk?adania ofert krÛtszy ni okre?lony w art. 43 ust. 2 Pzp. W konsekwencji powy?szego skrÛceniu ulega termin, o ktÛrym mowa w punkcie X SIWZ. Zamawiaj?cy zastrzega, i mo?e uniewa?ni post?powanie, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan mu przyznane. Zamawiaj?cy dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24aa Pzp. Zamawiaj?cy mo?e odst?pi od stosowania procedury z art. 24aa Pzp, gdy oceniaj?c stan faktyczny sprawy uzna stosowanie tej procedury za niecelowe. Dokumenty wymagane na wezwanie wyszczegÛlnione s w SIWZ. Klauzula informacyjna dotycz?ca art. 13 rozporz?dzenia RODO znajduje si w SIWZ, rozdzia I pkt XXII. Pozosta?e zapisy znajduj si w SIWZ, w og?oszeniu jest za ma?o miejsca na zamieszczenie wszystkich wa?nych informacji.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI Pzp przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie okre?lonym w art. 182 Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu na wniesienie odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33111400 - Fluoroscopes