Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Incubateurs

2023/S 227-714686  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Szczecin: Incubateurs 2023/S 227-714686 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie NumÈro national d'identification: 000288900 Adresse postale: al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-111 Pays: Pologne Point(s) de contact: Eliza Kolady?ska - Nowacka Courriel: e.koladynska@spsk2-szczecin.pl TÈlÈphone: +48 914661086 Fax: +48 914661015 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa, monta? i uruchomienie 3 sztuk inkubatorÛw otwartych.
NumÈro de rÈfÈrence: ZP/220/90/23
II.1.2) Code CPV principal 33152000 Incubateurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, monta? i uruchomienie 3 sztuk inkubatorÛw otwartych, zwanych dalej Ñsprz?temî.
   2.  Opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zawarty w formularzu ÑParametry wymaganeî (za?. 2 do SWZ, zwany dalej rÛwnie? jako ÑFPWî), formularz ten winien bezwzgl?dnie by? z?o?one wraz z formularzem oferty (za?. 1 do SWZ, zwany dalej rÛwnie? jako ÑFOî).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, monta? i uruchomienie 3 sztuk inkubatorÛw otwartych, zwanych dalej Ñsprz?temî.
   2.  Opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zawarty w formularzu ÑParametry wymaganeî (za?. 2 do SWZ, zwany dalej rÛwnie? jako ÑFPWî), formularz ten winien bezwzgl?dnie by? z?o?one wraz z formularzem oferty (za?. 1 do SWZ, zwany dalej rÛwnie? jako ÑFOî).
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 35 Co t - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
SkrÛcenie terminu zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 PZP wynika z pilnej potrzeby udzielenia zamÛwienia w zwi?zku z pojawiaj?cym si? z ryzykiem utraty ?rodkÛw finansowych, przyznanych z Bud?etu Pa?stwa. Termin przygotowania wniosku wynika rÛwnie? z konieczno?ci przeznaczenia dodatkowego czasu, potrzebnego do zebrania niezb?dnych informacji do rzetelnego przygotowania wniosku wraz z opisem.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 183-574022
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa, monta? i uruchomienie 3 sztuk inkubatorÛw otwartych.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
DO FORMULARZA OFERTY NALEZY DO??CZY? NASTEPUJ?CE DOKUMENTY I O?WIADCZENIA: a) pe?nomocnictwo - w przypadku, gdy osoba podpisuj?ca ofert? dzia?a na podstawie pe?nomocnictwa; pe?nomocnictwo za??czone do oferty winno by? z?o?one w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionego przez osob? do tego upowa?nione, a z tre?ci pe?nomocnictwa musi jednoznacznie wynika? uprawnienie do podpisania oferty; b) wst?pne o?wiadczenie wykonawcy, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu (je?li zamawiaj?cy wymaga spe?niania warunkÛw udzia?u) ñ w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego ñ o tre?ci zgodnej z za??cznikiem do SWZ; c) wype?niony formularz ÑParametry wymaganeî, stanowi?cy za??cznik nr 2 do SWZ; d) przedmiotowe ?rodki dowodowe w zakresie okre?lonym w SWZ pkt XIX; e) dowÛd wniesienia wadium - je?li zamawiaj?cy wymaga wniesienia.
   2.  Oferta wspÛlna - konsorcjum b?d? spÛ?ka cywilna: w przypadku oferty sk?adanej przez wykonawcÛw ubiegaj?cych si? wspÛlnie o udzielenie zamÛwienia, oferta winna spe?nia? nast?puj?ce wymagania: a) do oferty powinno by? za??czone pe?nomocnictwo do reprezentowania wykonawcÛw w post?powaniu (pe?nomocnictwo mo?e tak?e obejmowa? uprawnienie do zawarcia umowy w post?powaniu); pe?nomocnictwo powinno by? za??czone w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii i zawiera? wyszczegÛlnienie wszystkich wykonawcÛw ubiegaj?cych si? wspÛlnie o udzielenie zamÛwienia, szczegÛ?owo okre?la? zamÛwienie do ktÛrego si? odnosi, wskazywa? pe?nomocnika oraz precyzowa? zakres jego umocowania; b) oferta wspÛlna winna by? sporz?dzona zgodnie z SWZ; c) ka?dy z wykonawcÛw sk?ada oddzielnie o?wiadczenie, o ktÛrym mowa w ppkt B.1.b); d) wymagane o?wiadczenie nale?y z?o?y? w sposÛb wyra?nie wskazuj?cy, kto sk?ada o?wiadczenie, to jest: czy o?wiadczenie sk?adane jest przez cz?onka konsorcjum czy te? przez pe?nomocnika w imieniu konsorcjum; e) wspÛlnicy spÛ?ki cywilnej traktowani b?d? tak jak wykonawcy sk?adaj?cy ofert? wspÛln?. Dokumenty wymagane na wezwanie wyszczegÛlnione s? w SWZ. Klauzula informacyjna dotycz?ca art. 13 Rozporz?dzenia RODO znajduje si? w SWZ. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiaj?cy zastrzega, i? mo?e uniewa?ni? post?powanie, zgodnie z art. 257 pkt. 1 PZP, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? mu przyznane. Pozosta?e zapisy znajduj? si? w SWZ, gdy? w og?oszeniu jest za ma?o miejsca na zamieszczenie wszystkich wa?nych informacji.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY W TOKU POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAM"WIENIA PUBLICZNEGO
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX PZP przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy, c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci zamawiaj?cego wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony pod lit. a).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ppkt. 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. 10. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du. 11. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 Dostawa, monta? i uruchomienie 3 sztuk inkubatorÛw otwartych. 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33152000 - Incubateurs