Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Lentilles intra-oculaires

2020/S 69-163990  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Szczecin: Lentilles intra-oculaires 2020/S 069-163990 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie NumÈro national d'identification: 000288900 Adresse postale: al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Code postal: 70-111 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wioletta Sybal Courriel: w.sybal@spsk2-szczecin.pl TÈlÈphone: +48 914661088 Fax: +48 914661113 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa soczewek wewn?trzga?kowych oraz stentÛw ?elowych przeciwjaskrowych na potrzeby II Kliniki Okulistyki oraz materia?Ûw wiskoelastycznych na potrzeby klinik okulistycznych SPSK-2 NumÈro de rÈfÈrence: ZP/220/74/19
II.1.2) Code CPV principal 33731110
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa soczewek wewn?trzga?kowych, stentÛw ?elowych przeciwjaskrowych oraz materia?Ûw wiskoelastycznych, ktÛrych szczegÛ?owy opis oraz wymagane ilo?ci zawieraj?: rozdzia II SIWZ oraz formularz cen jednostkowych, stanowi?cy za??cznik nr 1 do formularza oferty.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga aby oferowane soczewki wewn?trzga?kowe, stenty ?elowe przeciwjaskrowe, materia?y wiskoelastyczne stanowi?y wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017.211 t.j. z
   3. 2.2017) i by?y wprowadzone do obrotu i u?ywania na terenie RP zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga, by dostarczane soczewki wewn?trzga?kowe oraz stenty ?elowe przeciwjaskrowe, materia?y wiskoelastyczne posiada?y okres przydatno?ci do u?ycia nie krÛtszy ni 12 miesi?cy, licz?c od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy ma prawo zamÛwi mniejsz ilo? soczewek, z tym ?e nie mniej ni 60 % ilo?ci ca?kowitej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 173 494.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 2: soczewki tylnokomorowe akrylowe, zwijalne, hydrofilne, asferyczne
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego, al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Soczewki tylnokomorowe akrylowe, zwijalne, hydrofilne, asferyczne w ilosci 1 275 sztuk.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? / PondÈration: 34 CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 6 Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W zakresie tego zadania nale?y wnie? wadium w wysoko?ci 2 000 PLN.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 7: soczewki toryczne
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33731110
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego, al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Soczewki toryczne w ilo?ci 20 sztuk.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? / PondÈration: 34 CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 6 Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W zakresie tego zadania nale?y wnie? wadium w wysoko?ci 300 PLN.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 210-512706
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie nr 2: soczewki tylnokomorowe akrylowe, zwijalne, hydrofilne, asferyczne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bausch Health Poland Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: Regon180935403 Adresse postale: ul. Przemys?owa 2 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Code postal: 35-959 Pays: Pologne Courriel: Aleksandra.Warszton@bauschhealth.com TÈlÈphone: +48 225781680 Fax: +48 225781619 Adresse internet: www.bauschhealth.com www.bauschhealth.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 147 568.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 132 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 7 IntitulÈ:
Zadanie nr 7: soczewki toryczne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Alcon Polska Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON: 011429418 Adresse postale: ul. Marynarska 15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-674 Pays: Pologne Courriel: pl.przetargi@alcon.com TÈlÈphone: +48 2208203450 Fax: +48 228203456 Adresse internet: www.pl.alcon.com/pl www.pl.alcon.com/pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 25 926.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Do formularza oferty nale?y do??czy nast?puj?ce dokumenty i o?wiadczenia: a) pe?nomocnictwo ñ je?eli dotyczy; b) jednolity europejski dokument zamÛwienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym obejmuj?cy o?wiadczenie Wykonawcy o spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o ktÛrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy w formie JEDZ, zgodnie z ppkt 5A SIWZ; c) recenzowane publikacje naukowe lub streszczenia tych publikacji (dotyczy zada 2, 3, 5, 6, 7), prÛbki (dotyczy zada 2, 3, 5, 6), o ktÛrych mowa w pkt VIII pkt 3 SIWZ w celu oceny jako?ciowej; d) dowÛd wp?acenia/wniesienia wadium.
   5.  Wykonawca najwy?ej oceniony w terminie nie krÛtszym ni 10 dni z?o?y:
   1.  informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
   2.  za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument opisany w SIWZ;
   3.  za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub inny dokument opisany w SIWZ;
   4.  odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej;
   5.  o?wiadczenie Wykonawcy: ó o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, ó o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne, ó o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U.2017.1785 t.j. z 27.9.2017);
   6.  je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa w SIWZ, sk?ada dokumenty okre?lone w SIWZ;
   7.  materia?y informacyjne w zakresie produktÛw okre?lonych w zadaniach nr 8, 10, 11;
   8.  prÛbki (1 szt. soczewki torycznej) w zakresie zadania nr 7 po ustaleniu indywidualnych parametrÛw pacjenta ñ w celu oceny jako?ciowej.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI Pzp przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie okre?lonym w art. 182 Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu na wniesienie odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33731110 - Lentilles intra-oculaires