Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:MatÈriels mÈdicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2023/S 193-600496  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Pologne-Szczecin: MatÈriels mÈdicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels 2023/S 193-600496 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie NumÈro national d'identification: 852-21-98-181 Adresse postale: ul. Jagiello?ska 44 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-382 Pays: Pologne Courriel: biuro@spzozmswia.szczecin.pl TÈlÈphone: +48 914329521 Fax: +48 914329501 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spzozmswia.szczecin.pl Adresse du profil díacheteur: www.spzozmswia.szczecin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa materia?Ûw zu?ywalnych wraz z dzier?aw? aparatu do wykonywania zabiegÛw witrektomii. NumÈro de rÈfÈrence: 31/2023
II.1.2) Code CPV principal 33000000 MatÈriels mÈdicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa materia?Ûw zu?ywalnych wraz z dzier?aw? aparatu do wykonywania zabiegÛw witrektomii. SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera WzÛr umowy, stanowi?cy za??cznik nr 3 do SWZ , SzczegÛ?owa oferta cenowa, stanowi?ca za??cznik nr 2 do SWZ oraz Za??cznik nr 11 - Zestawienie ParametrÛw I Wymaga? Granicznych Aparatu do Witrektomii.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 366 877.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiello?ska 44, 70-382 Szczecin
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa materia?Ûw zu?ywalnych wraz z dzier?aw? aparatu do wykonywania zabiegÛw witrektomii. SzczegÛ?owy opis stanowi SzczegÛ?owa oferta cenowa, za??cznik nr 2 do SWZ oraz Za??cznik nr 11 - Zestawienie ParametrÛw I Wymaga? Granicznych Aparatu do Witrektomii.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy cz??ciowej / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko?? kary umownej za przekroczenie terminu dostawy cz??ciowej / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 147-469535
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa materia?Ûw zu?ywalnych wraz z dzier?aw? aparatu do wykonywania zabiegÛw witrektomii.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polymed Polska Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 524 26 21 033 Adresse postale: ul. Warszawska 320A Ville: Stare Babice Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 05-082 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 049 960.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Wykonawca mo?e z?o?y? tylko jedn? ofert?.
   2.  Tre?? oferty musi odpowiada? tre?ci SWZ.
   3.  Ofert? sk?ada si? na Formularzu ofertowym ñ zgodnie z za??cznikiem nr 1 do SWZ oraz SzczegÛ?owej ofercie cenowej ñ zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofert? Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?: 1) o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (ESPD), o ktÛrym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, 2) o?wiadczenie sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, ktÛrego wzÛr stanowi za??cznik nr 9 do SWZ; 3) o?wiadczenie sk?adane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, ktÛrego wzÛr stanowi za??cznik nr 10 do SWZ; 4) zobowi?zanie innego podmiotu ktÛrego wzÛr stanowi za??cznik nr 7 do SWZ (je?eli dotyczy) oraz o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (ESPD), o ktÛrych mowa w Rozdziale XI pkt 3 i 7 (je?eli dotyczy), UWAGA: Ww. dokument nale?y z?o?y? tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, 5) dokumenty, z ktÛrych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe?nomocnictwa (je?eli dotyczy), 6) o?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce produktÛw oferowanych w jego ofercie przetargowej (za??cznik nr 6 do SWZ), 7) zestawienie parametrÛw i wymaga? granicznych oferowanego aparatu (za??cznik nr 11 do SWZ), 8) katalogi lub foldery zawieraj?ce szczegÛ?owy opis oferowanych produktÛw oraz aparatu wraz z podaniem dok?adnej charakterystyki potwierdzaj?cej, ?e zaoferowane produkty oraz aparat spe?niaj? wymagania Zamawiaj?cego zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia, a tak?e nazwy producenta, numeru katalogowego, tak aby mo?liwa by?a ich identyfikacja. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest napisany w innym j?zyku ni? j?zyk polski Wykonawca winien do??czy? do swojej oferty t?umaczenie folderu oferowanego produktu
   4.  W przypadku braku z?o?enia z ofert? przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w pkt 3 ppkt 6) , 7) i 8) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci wezwania Wykonawcy do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego.
   3.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - za??cznik nr 4 do SWZ, 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, 3) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp - wzÛr o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 5 do SWZ, 4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza, Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/10/2023 Dostawa materia?Ûw zu?ywalnych wraz z dzier?aw? aparatu do wykonywania zabiegÛw witrektomii. 06/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels