Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/11/2023
Date de péremption : 22/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:MÈdicaments divers

2023/S 218-687295  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/11/2023
S218
Pologne-Szczecin: MÈdicaments divers

2023/S 218-687295

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 205-646299)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
NumÈro national d'identification: 000288900
Adresse postale: Al.Powsta?cÛw Wielkopolskich 72
Ville: SZCZECIN
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 70-111
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wioletta Sybal
Courriel: w.sybal@spsk2-szczecin.pl
TÈlÈphone: +48 914661088
Fax: +48 914661015
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w ramach programÛw lekowych oraz p?ynÛw infuzyjnych na potrzeby SPSK-2 PUM w Szczecinie

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/220/114/23

II.1.2)
Code CPV principal
33690000 MÈdicaments divers

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w ramach programÛw lekowych oraz p?ynÛw infuzyjnych na potrzeby SPSK-2 PUM w Szczecinie . Wymogiem Zamawiaj?cego jest zaoferowanie produktÛw leczniczych zgodnie z ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Zamawiaj?cy wymaga aby zaoferowane produkty lecznicze w zakresie zada? nr 1-3 znajdowa?y si? w za??czniku B do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu lekÛw refundowanych (leki dost?pne w ramach programu lekowego) a zaoferowana cena nie mo?e przekracza? limitu finansowania okre?lonego przez NFZ

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 205-646299

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.3

Lot n : Cz??? nr: 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Miejsce ?wiadczenia us?ug

Au lieu de:

G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: SIEDZIBA ZAMAWIAJ?CEGO Al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72; 70-111 Szczecin

Lire:

G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zak?adu Medycyny Nuklearnej zlokalizowanej na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM , mieszcz?cego si? przy ulicy Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 22/11/2023

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 18/02/2024

Lire:

Date: 19/02/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 22/11/2023

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
W zwi?zku z wyja?nieniami dokonanymi przez Zamawiaj?cego oraz zmian? lokalizacji dostaw Radium dichloridum Ra223 konieczna sta?a si? zmiana niniejszego og?oszenia
Dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w ramach programÛw lekowych oraz p?ynÛw infuzyjnych na potrzeby SPSK-2 PUM w Szczecinie 22/11/2023 13/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33621000 - Médicaments du sang et des organes hématopoïétiques 
33652100 - Antinéoplasiques 
33652300 - Immunosuppresseurs 
33690000 - Médicaments divers 
33692500 - Solutions injectables