Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: MÈdicaments divers

2021/S 65-164396  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Szczecin: MÈdicaments divers 2021/S 065-164396 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie NumÈro national d'identification: 000288900 Adresse postale: al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-111 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wioletta Sybal Courriel: w.sybal@spsk2-szczecin.pl TÈlÈphone: +48 914661088 Fax: +48 914661113 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w ramach programÛw lekowych i chemioterapii na potrzeby SPSK-2 NumÈro de rÈfÈrence: ZP/220/84/20
II.1.2) Code CPV principal 33690000 MÈdicaments divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w ramach programÛw lekowych i chemioterapii na potrzeby SPSK-2, ktÛrych szczegÛ?owy opis oraz wymagane ilo?ci zawiera: formularz cen jednostkowych, stanowi?cy za??cznik nr 1 do formularza oferty.
   2.  Wymogiem Zamawiaj?cego jest z?o?enie oferty na dostaw produktÛw leczniczych.
   3.  Ponadto wymogiem Zamawiaj?cego jest zaoferowanie produktÛw leczniczych, znajduj?cych si w za??cznikach do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie refundowanych produktÛw leczniczych, wyrobÛw medycznych oraz dietetycznych ?rodkÛw spo?ywczych specjalnego przeznaczenia medycznego: ó za??cznik B ñ leki dost?pne w ramach programÛw lekowych: dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 6 oraz 7 poz. 2ñ4, ó za??cznik C ñ leki dost?pne w ramach chemioterapii: dotyczy zada nr 5 oraz 7 poz. 54.
   4.  W przypadku postaci leku zawieraj?cych t sam substancj czynn i drog podania wymogiem Zamawiaj?cego jest zaoferowanie produktÛw pochodz?cych od jednego producenta.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 994 225.09 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Program lekowy leczenia t?tniczego nadci?nienia p?ucnego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33622200 Antihypertenseurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego, al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Program lekowy leczenia t?tniczego nadci?nienia p?ucnego (Treprostynilum) inj. w czterech rÛ?nych dawkach w sumie 172 fiolki a 10 ml. Wymogiem Zamawiaj?cego jest z?o?enie oferty na produkty lecznicze znajduj?ce si w za??czniku B (leki dost?pne w ramach programu lekowego) do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych produktÛw leczniczych.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: Termin realizacji zamÛwie cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W ramach tego zadania na le?y wnie? wadium w wysoko?ci 31 000 PLN.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Program lekowy leczenia t?tniczego nadci?nienia p?ucnego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33622200 Antihypertenseurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego, al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
(Macitentan) tabletki powlekane dawka 10 mg w sumie 250 opakowa po 30 tabletek ka?de. Wymogiem Zamawiaj?cego jest z?o?enie oferty na produkty lecznicze znajduj?ce si w za??czniku B (leki dost?pne w ramach programu lekowego) do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych produktÛw leczniczych.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: Termin realizacji zamÛwie cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W ramach tego zadania na le?y wnie? wadium w wysoko?ci 25 000 PLN.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Program leczenia opornego na kastracj raka gruczo?u krokowego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652100 AntinÈoplasiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego, al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Enzalutamid kaps. dawka 40 mg w sumie 200 opakowa po 112 kaps. ka?de. Wymogiem Zamawiaj?cego jest z?o?enie oferty na produkty lecznicze znajduj?ce si w za??czniku B (leki dost?pne w ramach programu lekowego) do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych produktÛw leczniczych.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: Termin realizacji zamÛwie cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W ramach tego zadania na le?y wnie? wadium w wysoko?ci 25 000 PLN.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Program lekowy leczenia zaawansowanego raka jelita grubego
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652100 AntinÈoplasiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego, al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Aflibercept inj. w dwÛch rÛ?nych dawkach w sumie 100 fiolek. Wymogiem Zamawiaj?cego jest z?o?enie oferty na produkty lecznicze znajduj?ce si w za??czniku B (leki dost?pne w ramach programu lekowego) do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych produktÛw leczniczych.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: Termin realizacji zamÛwie cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W ramach tego zadania na le?y wnie? wadium w wysoko?ci 2 000 PLN.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Leki stosowane w chemioterapii ñ leczenie raka piersi
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652100 AntinÈoplasiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego, al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Fulvestrant inj. dawka 250 mg/5 ml w sumie 30 amp.-strzyk. Wymogiem Zamawiaj?cego jest z?o?enie oferty na produkty lecznicze znajduj?ce si w za??czniku C (leki dost?pne w ramach chemioterapii) do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych produktÛw leczniczych.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: Termin realizacji zamÛwie cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W ramach tego zadania na le?y wnie? wadium w wysoko?ci 800 PLN.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Program lekowy leczenia raka nerki
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652100 AntinÈoplasiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego, al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Axitinib tabl. powl. w dawkach 1 mg w sumie 60 opakowa po 56 tabl. ka?de; Axitinib tabl. powl. w dawkach 5 mg w sumie 6 opakowa po 56 tabl. ka?de; Temsirolimus inj. dawka 30 mg w sumie 80 opakowa (fiol. + rozp.). Wymogiem Zamawiaj?cego jest z?o?enie oferty na produkty lecznicze znajduj?ce si w za??czniku B (leki dost?pne w ramach programu lekowego) do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych produktÛw leczniczych.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: Termin realizacji zamÛwie cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W ramach tego zadania na le?y wnie? wadium w wysoko?ci 5 000 PLN.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Program lekowy leczenia niedokrwisto?ci w przebiegu przewlek?ej niewydolno?ci nerek oraz inne leki stymuluj?ce funkcj szpiku kostnego
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621300 PrÈparations antianÈmiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego, al. Powsta?cÛw Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Darbepoetin alfa inj. w pi?ciu rÛ?nych dawkach w sumie 9 245 ampu?ko-strzyk. Wymogiem Zamawiaj?cego jest zaoferowanie produktÛw leczniczych znajduj?cych si w za??czniku B (leki dost?pne w ramach programu lekowego) do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych produktÛw leczniczych ñ dotyczy poz. 2ñ4 oraz w za??czniku C (leki dost?pne w ramach chemioterapii) ñ dotyczy poz.
   5. 
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena brutto / PondÈration: 95 Co t - Nom: Termin realizacji zamÛwie cz?stkowych / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W ramach tego zadania na le?y wnie? wadium w wysoko?ci 16 000 PLN.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 251-628586
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Program lekowy leczenia t?tniczego nadci?nienia p?ucnego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asclepios S.A.
NumÈro national d'identification: Regon 272636951 Adresse postale: ul. Hubska 44 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-502 Pays: Pologne Courriel: przetargi@asclepios.pl TÈlÈphone: +48 717698173 Fax: +48 717215625 Adresse internet: www.asclepios.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 128 241.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 117 288.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Program lekowy leczenia t?tniczego nadci?nienia p?ucnego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Komtur Polska Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON: 015805870 Adresse postale: pl. Farmacji 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-699 Pays: Pologne Courriel: zp@komtur.com TÈlÈphone: +48 225662620 Fax: +48 225662607 Adresse internet: www.komtur.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 498 102.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 504 630.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Program leczenia opornego na kastracj raka gruczo?u krokowego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Astellas Pharma Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON: 012773490 Adresse postale: ul. Osma?ska 14 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-823 Pays: Pologne Courriel: Laura.krupa@astellas.com TÈlÈphone: +48 602327293 Fax: +48 225451110 Adresse internet: www.astellas.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 585 520.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 597 334.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Program lekowy leczenia zaawansowanego raka jelita grubego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sanofi Aventis Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON:690135895 Adresse postale: ul. Bonifraterska 17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-203 Pays: Pologne Courriel: Dzial.przetargow@sanofi.com TÈlÈphone: +48 222800775 Fax: +48 222800605 Adresse internet: www.sanofi.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 203 458.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 196 875.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Leki stosowane w chemioterapii ñ leczenie raka piersi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 932081801 Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-613 Pays: Pologne Courriel: przetargi@urtica.pl TÈlÈphone: +48 717826684 Fax: +48 717826643 Adresse internet: www.urtica.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
NumÈro national d'identification: REGON 142726149 Adresse postale: ul. Zb?szy?ska 3 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd Code postal: 91-342 Pays: Pologne Courriel: przetargi@urtica.pl TÈlÈphone: +48 717826684 Fax: +48 717826643 Adresse internet: www.pgf.com.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 78 750.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 440.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Program lekowy leczenia raka nerki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON:140038400 Adresse postale: ul. ?wirki i Wigury 16b Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-092 Pays: Pologne Courriel: przetargi@pfizer.com TÈlÈphone: +48 223971919 Fax: +48 669690631 Adresse internet: www.pfizer.com.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 529 688.80 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 223 173.54 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Program lekowy leczenia niedokrwisto?ci w przebiegu przewlek?ej niewydolno?ci nerek oraz inne leki stymuluj?ce funkcj szpiku kostnego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Amgen SP. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON: 015609360 Adresse postale: ul. Pu?awska 145 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-715 Pays: Pologne Courriel: przetargi@amgen.com TÈlÈphone: +48 225813013 Fax: +48 225813991 Adresse internet: www.amgen.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 635 224.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 341 483.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Do formularza oferty nale?y do??czy nast?puj?ce dokumenty i o?wiadczenia z zastrze?eniem ppkt 5A SIWZ: a) formularz cen jednostkowych stanowi?cy integraln cz?? oferty; b) pe?nomocnictwo ñ w przypadku je?eli osoba podpisuj?ca ofert dzia?a na podstawie pe?nomocnictwa. Pe?nomocnictwo za??czone do oferty winno by z?o?one w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osob do tego upowa?nione a z tre?ci pe?nomocnictwa musi jednoznacznie wynika uprawnienie do podpisania oferty; b) jednolity europejski dokument zamÛwienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym obejmuj?cy o?wiadczenie Wykonawcy o spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o ktÛrym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w formie JEDZ, zgodnie z ppkt 5A SIWZ; c) dowÛd wp?acenia/wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie: ó pieni?dzy ñ nie ma potrzeby za??czania potwierdzenia przelewu, ó gwarancji lub por?cze ñ orygina dokumentu wystawiony i podpisany zgodnie z pkt XI SIWZ; d) o?wiadczenia, dokumenty, o ktÛrych mowa w pkt VIII pkt 5 SIWZ ñ dopiero na wezwanie Zamawiaj?cego. Ponadto A. dokumenty i o?wiadczenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
   1.  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
   2.  za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, lub inny dok., o ktÛrym mowa w SIWZ;
   3.  za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, lub inny dok., o ktÛrym mowa w SIWZ;
   4.  odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej lub inny dok., o ktÛrym mowa w SIWZ;
   5.  o?wiadczenie Wykonawcy: ó o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, ó o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne, ó o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. 2017.1785 t.j. z dnia 27 wrze?nia 2017 r.).
   6.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sk?ada dokumenty, o ktÛrych mowa w SIWZ; B. dokumenty i o?wiadczenia wymagane na wezwanie w celu potwierdzenia spe?niania wymaga okre?lonych w SIWZ w zakresie lekÛw oraz warunkÛw udzia?u w post?powaniu zosta?y okre?lone w cz??ci III (1.1) (1.2) (1.3.). Pozosta?e informacje:
   1.  Klauzula informacyjna dotycz?ca art. 13 rozporz?dzenia RODO znajduje si w SIWZ, rozdzia I pkt XXII.
   2.  Zamawiaj?cy dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24 aa Pzp, z zastrze?eniem, ?e mo?e odst?pi od stosowania tej procedury, je?li oceniaj?c stan faktyczny sprawy uzna to za niecelowe.
   3.  Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si informacji stanowi?cych tajemnic przedsi?biorstwa, w rozumieniu przepisÛw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na platformie w formularzu sk?adania oferty znajduje si miejsce wyznaczone do do??czenia cz??ci oferty stanowi?cej tajemnic przedsi?biorstwa. Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e zastrze?one informacje stanowi tajemnic przedsi?biorstwa.
   4.  Zamawiaj?cy ma prawo przed?u?y umow do 12 miesi?cy na warunkach okre?lonych w SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI Pzp przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie okre?lonym w art. 182 Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu na wniesienie odwo?ania, w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33621300 - Préparations antianémiques 
33622200 - Antihypertenseurs 
33652100 - Antinéoplasiques 
33690000 - Médicaments divers