Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Mobilier et agencement de cuisine

2022/S 53-137736  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Szczecin: Mobilier et agencement de cuisine 2022/S 053-137736 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasto Szczecin NumÈro national d'identification: 382696215 Adresse postale: Armii Krajowej 1 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-456 Pays: Pologne Point(s) de contact: Klaudia Czarnecka-Jurga Courriel: zamowienia@sim.szczecin.pl TÈlÈphone: +48 918173385 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sim.szczecin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑDostawa wyposa?enia do budynku Centrum Szkolenia Dzieci i M?odzie?y przy Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie.î ñ cz??? 2 NumÈro de rÈfÈrence: SIM/ZP/P/13/2021
II.1.2) Code CPV principal 39141000 Mobilier et agencement de cuisine
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, monta?, pod??czenie, uruchomienie, na rzecz Zamawiaj?cego mebli oraz sprz?tu przeznaczonego do profesjonalnego przemys?owego u?ytku stanowi?cego wyposa?enie technologii budynku Centrum Szkolenia Dzieci i M?odzie?y znajduj?cego si? na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 160 265.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000 Mobilier 51000000 Services d'installation ( l'exception des logiciels)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Szczecin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, monta?, pod??czenie, uruchomienie, na rzecz Zamawiaj?cego mebli oraz sprz?tu przeznaczonego do profesjonalnego przemys?owego u?ytku stanowi?cego wyposa?enie technologii budynku Centrum Szkolenia Dzieci i M?odzie?y znajduj?cego si? na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie. SzczegÛ?owy zakres zamÛwienia okre?lony jest w Kosztorysie i Projekcie Wykonawczym
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres obowi?zywania r?kojmi i gwarancji / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Szczeci?skie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. dzia?a jako pe?nomocnik ustanowiony na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecin.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 199-518539
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
ÑDostawa wyposa?enia do budynku Centrum Szkolenia Dzieci i M?odzie?y przy Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie.î ñ cz??? 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Handlowo-Us?ugowe ÑBMSî Sp. J. Z. Bielecki NumÈro national d'identification: Regon 170324452 Adresse postale: ul. Staszica 22 Ville: Kwidzyn Code NUTS: PL638 Starogardzki Code postal: 82-500 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 130 586.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 160 265.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? procedur?, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedur? odwrÛcon?).
   3.  W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw, JEDZ sk?ada ka?dy z WykonawcÛw. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   4.  W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, sk?ada JEDZ dotycz?ce tak?e tych podmiotÛw w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si? na ich zasoby.
   5.  W zakresie Ñcz??ci IV Kryteria kwalifikacjiî JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji alfa, w takim przypadku Wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (AñD) w cz??ci IV JEDZ.
   6.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp .
   7.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz o?wiadczenia/o?wiadcze?, o ktÛrych mowa poni?ej: 1) Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: ï art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, ï art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, odno?nie zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) O?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z pÛ?n. zm.), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: ï art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy, ï art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy odno?nie zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne, ï art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy odno?nie zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, ï art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy, 4) informacj? banku lub spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkÛw finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, wystawionej nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, na potwierdzenie spe?nienia przez Wykonawc? warunku okre?lonego w Rozdziale XV pkt 3 ppkt 1 swz. 5) Wykazu dostaw ñ na potwierdzenie spe?nienia przez Wykonawc? warunku okre?lonego w Rozdziale XV pkt 3 ppkt 2 swz.
   8.  Komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami, w szczegÛlno?ci sk?adanie ofert oraz wszelkich o?wiadcze? i wnioskÛw (w tym o wyja?nienie tre?ci SWZ), a tak?e przekazywanie zawiadomie? i informacji odbywa si? wy??cznie w formie elektronicznej za po?rednictwem Platformy Portal Smart PZP (zwanej dalej: ÑPlatform?î) pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/sim http://portal.smartpzp.pl/sim
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy,
   3.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazani informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   5.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 3 i 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   6.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   7.  Pozosta?e zasady dot. ?rodkÛw ochrony prawnej zosta?y zawarte w Dziale IX ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/03/2022 Pologne-Szczecin: Mobilier et agencement de cuisineType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier 
39141000 - Mobilier et agencement de cuisine 
51000000 - Services d'installation (à l'exception des logiciels)