Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Navires et bateaux

2021/S 86-223577  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Szczecin: Navires et bateaux 2021/S 086-223577 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Morskich PortÛw Szczecin i ?winouj?cie SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Bytomska 7 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-603 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Gadomska, Katarzyna Nowicka Courriel: przetargi@port.szczecin.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.port.szczecin.pl
I.6) ActivitÈ principale ActivitÈs portuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup statku po?arniczego dla Zarz?du Morskich PortÛw Szczecin i ?winouj?cie S.A. NumÈro de rÈfÈrence: OZ-092/2/UE-19/2020
II.1.2) Code CPV principal 34500000 Navires et bateaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup statku po?arniczego dla Zarz?du Morskich PortÛw Szczecin i ?winouj?cie S.A. zgodnie ze szczegÛ?owym Opisem technicznym statku (OTS) zawartym w za??czniku nr 3 do SIWZ, oraz za??cznikiem nr 4 ñ WzÛr umowy. W ramach przedmiotu zamÛwienia wykonawca przeprowadzi rÛwnie przeszkolenie personelu zamawiaj?cego w zakresie operowania statkiem i jego wyposa?eniem.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 39 980 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Szczecin
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1. Przedmiotem zamÛwienia jest zakup statku po?arniczego dla Zarz?du Morskich PortÛw Szczecin i ?winouj?cie S.A. zgodnie ze szczegÛ?owym Opisem technicznym statku (OTS) zawartym w za??czniku nr 3 do SIWZ, oraz za??cznikiem nr 4 ñ WzÛr umowy. W ramach przedmiotu zamÛwienia wykonawca przeprowadzi rÛwnie przeszkolenie personelu zamawiaj?cego w zakresie operowania statkiem i jego wyposa?eniem.
   1. 2. SzczegÛ?owy zakres i wymagania co do sposobu realizacji zamÛwienia zawarte s w dokumentach: 1) Opis techniczny statku (OTS) ñ za??cznik nr 3 do SIWZ; 2) wzÛr umowy ñ za??cznik nr 4 do SIWZ.
   1. 3. Wykonawca jest zobowi?zany udzieli minimum 12-miesi?cznej gwarancji jako?ci na przedmiot zamÛwienia. Przed?u?enie okresu gwarancji jako?ci stanowi jedno z kryteriÛw oceny ofert, zgodnie z rozdzia?em XV pkt
   5. 5.1 ppkt 2 SIWZ.
   1. 4. Minimalny uci?g na palu oferowanego statku po?arniczego to 35 T. Oferowany uci?g statku po?arniczego stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdzia?em XV pkt
   5. 5.1 ppkt 4 SIWZ.
   1. 5. Maksymalne zanurzenie oferowanego statku po?arniczego to 4,20 m. Obni?enie zanurzenia maksymalnego stanowi jedno z kryteriÛw oceny ofert, zgodnie z rozdzia?em XV pkt
   5. 5.1 ppkt 5 SIWZ.
   1. 6. Zamawiaj?cy wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu zamawiaj?cego, zgodnie z OTS.
   1. 7. Wykonawca obowi?zany b?dzie do posiadania ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy w trakcie jego realizacji z zgodnie z ß 6 ust. 1 Projektu umowy. Zamawiaj?cy przewiduje udzieli zaliczki w wysoko?ci 10 % warto?ci brutto wynagrodzenia wykonawcy na poczet wykonania zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Oferowany okres gwarancji jako?ci / PondÈration: 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie kierownika projektu / PondÈration: 10 % CritËre de qualitÈ - Nom: Uci?g na palu / PondÈration: 15 % CritËre de qualitÈ - Nom: Zanurzenie / PondÈration: 10 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Przedmiotowe zam. jest cz??ci projektu, ktÛry zosta uwzgl?dniony w wykazie projektÛw zidentyfikowanych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014ñ2020, o priorytetowa III RozwÛj sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, dzia?anie
   3. 2 RozwÛj transportu morskiego, ?rÛdl?dowych drÛg wodnych i po??cze multimodalnych, projekt ÑZakup statku po?arniczego dla ZMPSi S.A.".
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonywania zamÛwienia: od daty zawarcia umowy do 30.10.2022.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 230-568018
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup statku po?arniczego dla Zarz?du Morskich PortÛw Szczecin i ?winouj?cie S.A.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Remontowa Shipbuilding S.A.
Adresse postale: Swojska 8 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-958 Pays: Pologne Courriel: arydzkowska@remontowa-rsb.pl TÈlÈphone: +48 519630775 Adresse internet: http://www.remontowa-rsb.pl/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 121 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 39 980 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
a. prace kad?ubowe b. prace ?lusarskie c. prace wyposa?eniowe d. prace stolarskie e. prace konserwacyjno-malarskie f. prace maszynowe g. prace elektryczne h. rusztowania i. prace pomiarowe, energetyzacj i inne wykonywane przed wyspecjalizowane podmioty rynkowe
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Podmiotom, ktÛre maj lub mia?y interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwo?anie i skarga. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres do wniesienia odwo?ania w formie pisemnej: ul. Post?pu 17a; 02-676 Warszawa. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 5 niniejszego rozdzia?u wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora publicznego jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie nie przys?uguje skarga kasacyjna.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/04/2021 Pologne-Szczecin: Navires et bateauxType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34500000 - Navires et bateaux