Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Ouvrages d'art et de gÈnie civil

2022/S 182-514035  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/09/2022 S182 Pologne-Szczecin: Ouvrages d'art et de gÈnie civil 2022/S 182-514035 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Szczecinie Adresse postale: al. BohaterÛw Warszawy 33 Ville: Szczecin Code NUTS: PL Polska Code postal: 70-340 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Gabska Courriel: igabska@gddkia.gov.pl TÈlÈphone: +48 914325320 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gddkia.gov.pl Adresse du profil díacheteur: www.gddkia.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn ñ ?winouj?cie Odcinek
   1.  ?winouj?cie ñ Dargob?dz (bez w?z?a). NumÈro de rÈfÈrence: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.41.2019
II.1.2) Code CPV principal 45220000 Ouvrages d'art et de gÈnie civil
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111000 Travaux de dÈmolition, travaux de prÈparation et de dÈgagement de chantier 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance 45231400 Travaux de construction de lignes Èlectriques 45232300 Travaux de construction de lignes tÈlÈphoniques et de lignes de communications et ouvrages annexes 45233120 Travaux de construction de routes 71320000 Services de conception technique 71420000 Services d'architecture paysagËre 71330000 Services divers d'ingÈnierie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Zaprojektowanie i budowa drogi S3 Troszyn ñ ?winouj?cie Odcinek
   1.  ?winouj?cie ñ Dargob?dz (bez w?z?a). Opis zamÛwienia: Przedmiotem przedsi?wzi?cia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku od km 0+000 do km 17+050. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezb?dnych opinii, uzgodnie?, pozwole? i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej, budowie ww. odcinkÛw oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na u?ytkowanie. Jest to zamÛwienie powy?ej 20 000 000,00 EUR.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie jest przewidziane do wspÛ?finansowania ze ?rodkÛw pochodz?cych z Unii Europejskiej oraz ze?rodkÛw b?d?cych w dyspozycji Generalnego Dyrektora DrÛg Krajowych i Autostrad.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 177-424637
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : GDDKiA O.Sz.D-3.2410.41.2019
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
28/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: POLAQUA sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: NIP 7750001125 Adresse postale: ul. Dworska 1, WÛlka Kozdawska Ville: Piaseczno Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 05-500 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 560 009 445.64 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o ktÛrych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce ÑPost?powaniaî, wybra? ÑMoje post?powaniaî a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki ÑPytania/informacjeî, polecenie ÑNowe/wys?aneî i nast?pnie ÑDodaj pytanie/ komentarzî przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   7.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/09/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45220000 Ouvrages d'art et de gÈnie civil
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111000 Travaux de dÈmolition, travaux de prÈparation et de dÈgagement de chantier 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance 45231400 Travaux de construction de lignes Èlectriques 45232300 Travaux de construction de lignes tÈlÈphoniques et de lignes de communications et ouvrages annexes 45233120 Travaux de construction de routes 71320000 Services de conception technique 71420000 Services d'architecture paysagËre 71330000 Services divers d'ingÈnierie
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
VII.1.4) Description des prestations:
W ramach inwestycji przewiduje si? wykonanie w szczegÛlno?ci nast?puj?cych zasadniczych robÛt budowlanych: budow? drogi ekspresowej S3 o d?ugo?ci ok. 17 km; w?z?y drogowe: ?winouj?cie, LNG, ?unowo, Mi?dzyzdroje; miejsca obs?ugi podrÛ?nych (MOP) ñ nie dotyczy; obwody utrzymania drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzysz?cymi ñ nie dotyczy; przebudow? istniej?cych drÛg w zakresie kolizji z drog? ekspresow?; budow? drÛg innych ni? droga ekspresowa (w tym zmiana przebiegu istniej?cych drÛg, w celu przywrÛcenia naruszonych po??cze? drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomo?ci); budow? dodatkowych jezdni, ñ zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej; budow? lub przebudow? infrastruktury dla pieszych i rowerzystÛw; w przypadku skrzy?owania drogi krajowej z lini? kolejow? ñ skrzy?owania nale?y wykona? zgodnie z obowi?zuj?cym rozporz?dzeniem w sprawie warunkÛw technicznych jakim powinny odpowiada? skrzy?owania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie [6]; przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drog? ekspresow?; utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania; obiekty in?ynierskie w ci?gu drogi ekspresowej i w ci?gu drÛg krzy?uj?cych si? z drog? ekspresow?; system odwodnienia terenu, w tym urz?dzenia odwadniaj?ce korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacj? deszczow?, urz?dzenia podczyszczaj?ce, zbiorniki retencyjne, retencyjnoinfiltracyjne i inne, przepompownie; urz?dzenia ochrony ?rodowiska, w szczegÛlno?ci: zabezpieczenia akustyczne, przej?cia dla zwierz?t, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzaj?cym, ziele?, i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwol?nieniowe; infrastruktur? dla potrzeb obiektÛw przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ci?gu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilaj?ce i o?wietleniowe, sieci wodoci?gowe, sieci i urz?dzenia oczyszczaj?ce ?cieki sanitarne, sieci gazowe, kanalizacj? deszczow? wraz z urz?dzeniami podczyszczaj?cymi i inne; przebudow? koliduj?cych urz?dze? i sieci istniej?cej infrastruktury pod i nadziemnej: urz?dze? teletechnicznych i energetycznych, sieci wodoci?gowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urz?dze? melioracyjnych i hydrotechnicznych, urz?dze? kolejowych i innych; wyburzenia budynkÛw i obiektÛw budowlanych, rozbiÛrk? elementÛw drÛg, przepustÛw i innych; sie? teletechniczn? na potrzeby Zamawiaj?cego; o?wietlenie drogowe; organizacje ruchu i urz?dzenia bezpiecze?stwa ruchu drogowego; oczyszczenie i udro?nienie istniej?cych urz?dze? melioracyjnych i odbiornikÛw dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego; po zako?czeniu robÛt wykona? pe?n? rekultywacj? terenÛw zaj?tych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe ñ wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenÛw przekszta?conych przez Wykonawc?; wykonanie napraw w zakresie przywrÛcenia drÛg, nieruchomo?ci u?ytkowanych przez Wykonawc?, lub budynkÛw uszkodzonych w skutek dzia?a? Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego ni? przed rozpocz?ciem budowy; wznowienie, ustalenie, wydzielenie granic pasÛw drogowych drÛg budowanych w ramach inwestycji, znajduj?cych si? w liniach rozgraniczaj?cych inwestycji, z uwzgl?dnieniem ich projektowanej kategorii i opracowa? szkic przebiegu granic tych pasÛw drogowych; wszelkie roboty wynikaj?ce z konieczno?ci pod??czenia odcinka do istniej?cego uk?adu komunikacyjnego wraz z jego ewentualn? przebudow? i zmian? organizacji ruchu wynikaj?c? z przyj?tych rozwi?za?; urz?dzenia ITS w w ramach system zarz?dzania ruchem zgodnie z zatwierdzon? przez Zamawiaj?cego koncepcj? SZR; wzmocnienie pod?o?a gruntowego (w tym pod?o?a pod dobudowywanym nasypem autostrady) i zapewnienie stateczno?ci skarp wykopÛw i nasypÛw w zakresie dostosowanym do warunkÛw gruntowo-wodnych.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 36
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 560 009 445.64 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: POLAQUA sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: NIP 7750001125 Adresse postale: ul. Dworska 1, WÛlka Kozodawska Ville: Piaseczno Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 05-500 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
W oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z pÛ?n. zm.), dzia?aj?c z poszanowaniem ustawowej zasady wspÛ?dzia?ania przy wykonywaniu umowy w sprawie zamÛwienia publicznego w celu nale?ytej realizacji Umowy, wobec zmian gospodarczych wywo?anych agresj? Rosji na Ukrain? i zwi?zanymi z tymi skutkami ekonomicznymi, strony wprowadzaj? nast?puj?ce zmiany Umowy:
   1.  SzczegÛlne Warunki Kontraktu Subklauzula 13.8 [Korekty wynikaj?ce ze zmian Kosztu] punkt I Waloryzacja w dotychczasowym brzmieniu: Kwoty p?atne Wykonawcy b?d? waloryzowane miesi?cznie pocz?wszy od miesi?ca, za ktÛry zosta?o wystawione pierwsze Przej?ciowe ?wiadectwo P?atno?ci za wykonane roboty budowlane do wystawienia Przej?ciowego ?wiadectwa P?atno?ci, w ktÛrym ??czna warto?? korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikaj?cych z niniejszej Subklauzuli, osi?gnie limit +/- 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. otrzymuje brzmienie: Kwoty p?atne Wykonawcy b?d? waloryzowane od miesi?ca, za ktÛry zosta?o wystawione pierwsze Przej?ciowe ?wiadectwo P?atno?ci za wykonane roboty budowlane do wystawienia Przej?ciowego ?wiadectwa P?atno?ci, w ktÛrym ??czna warto?? korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikaj?cych z niniejszej Subklauzuli, osi?gnie limit +/- 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.
   2.  Akt Umowy ß 4 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu: Maksymalna Warto?? Zobowi?zania wynosi 107% kwoty brutto podanej w ust. 2 niniejszego ß 4, co stanowi 737 028 431,41 PLN, (s?ownie: siedemset trzydzie?ci siedem milionÛw dwadzie?cia osiem tysi?cy czterysta trzydzie?ci jeden 41/100 PLN). otrzymuje brzmienie: Maksymalna Warto?? Zobowi?zania wynosi 112% kwoty brutto podanej w ust. 2 niniejszego ß 4, co stanowi 771 469 012,32 PLN (s?ownie: siedemset siedemdziesi?t jeden milionÛw czterysta sze??dziesi?t dziewi?? tysi?cy dwana?cie 32/100 PLN)
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Maj?c na uwadze: a) trwaj?c? od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojn? inwazj? Rosji na Ukrain?, oraz b)sankcjegospodarcze na?o?one na Rosj? i Bia?oru? do dnia zawarcia niniejszego Aneksu, ktÛre tookoliczno?cispowodowa?y na rynku budowlanym m. in.: - wzrost cen w istotnych asortymentach, w tym energii,gazu, ropynaftowej, paliw i stali, - wyd?u?enie okresu oczekiwania na dostawy surowcÛw, - spadek warto?cipolskiejwaluty i wzrost inflacji, - zmniejszenie na polskim rynku liczby pracownikÛw z bran?y budowlanej wzwi?zku zodp?ywem obywateli Ukrainy z Polski. Strony zgodnie potwierdzaj?, ?e powy?sze okoliczno?ci orazich skutkimaj? charakter ca?kowicie od Stron zewn?trzny i niezale?ny, czego Strony nie mog?y przewidzie?przy zawarciuUmowy. Strony potwierdzaj?, ?e niniejsza zmiana Umowy jest wprowadzona w celu ograniczenianadmiernychtrudno?ci w spe?nieniu ?wiadczenia oraz ograniczenia gro?by wyst?pienia ra??cej straty
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 560 009 445.64 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 560 009 445.64 PLN Pologne-Szczecin: Ouvrages d'art et de gÈnie civilType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 21/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45232300 - Travaux de construction de lignes téléphoniques et de lignes de communications et ouvrages annexes 
45233120 - Travaux de construction de routes 
71320000 - Services de conception technique 
71330000 - Services divers d'ingénierie 
71420000 - Services d'architecture paysagère