Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 20/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Pneus pour voitures

2021/S 199-519059  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Szczecin: Pneus pour voitures

2021/S 199-519059

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 174-453117)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Komenda WojewÛdzka Policji w Szczecinie
NumÈro national d'identification: 810903040
Adresse postale: ul. Ma?opolska 47
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Code postal: 70-515
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Bogumi?a Skorna
Courriel: zzp@sc.policja.gov.pl
TÈlÈphone: +48 477811478
Fax: +48 477811477
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
Adresse du profil díacheteur: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy wraz z wy?adunkiem fabrycznie nowego ogumienia letniego, zimowego i ca?orocznego do sprz?tu transportowego u?ytkowanego w KWP w Szczecinie

NumÈro de rÈfÈrence: ZZ-2380/86/21

II.1.2)
Code CPV principal
34351100 Pneus pour voitures

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy wraz z wy?adunkiem fabrycznie nowego ogumienia letniego, zimowego i ca?orocznego. Dostawy asortymentu zale?ne b?d od bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego przez okres obowi?zywania umowy lub do wyczerpania warto?ci wskazanej w formularzu ofertowym i/lub wyczerpania ilo?ci szacunkowych na poszczegÛlny asortyment w zadaniu. Wielko??, zakres, rodzaj jak rÛwnie ilo?ci dostaw opon zosta?y uj?te w tabelach uszeregowanych zgodnie z sezonowym wykorzystywaniem opon samochodowych zgodnie z za??cznikami asortymentowo-cenowymi nr 2 i nr 3 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 174-453117

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Lot n : 1,2

Endroit o se trouve le texte rectifier: IV.2..2

Au lieu de:

Date: 12/10/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 20/10/2021

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Lot n : 1,2

Endroit o se trouve le texte rectifier: IV.2.7.

Au lieu de:

Date: 12/10/2021

Heure locale: 09:05

Lire:

Date: 20/10/2021

Heure locale: 09:05

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34351100 - Pneus pour voitures