Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/09/2022
Date de péremption : 24/10/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie

2022/S 182-514200  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/09/2022 S182 Pologne-Szczecin: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie 2022/S 182-514200 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Morska w Szczecinie Adresse postale: ul. Wa?y Chrobrego 1-2 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Sobczak, Aldona Marciszak, Agnieszka Kostarelas-Filip Courriel: bzp@pm.szczecin.pl TÈlÈphone: +48 914809491 Fax: +48 914809575 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pm.szczecin.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: publiczna uczelnia wyzsza
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa paliwa ?eglugowego dla statku Nawigator XXI NumÈro de rÈfÈrence: BZP-MS/262-10/22
II.1.2) Code CPV principal 09000000 Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa paliwa ?eglugowego MGO ñ DMA zgodnie z norm? ISO 8217:2010 DMA lub rÛwnowa?n? dla statku ÑNAWIGATOR XXIî, w okresie 6 miesi?cy od daty podpisania umowy jednak nie d?u?ej ni? do 30.04.2023 r. Paliwo ?eglugowe musi odpowiada? normie ISO 8217: 2010 DMA lub rÛwnowa?nej, zawarto?? siarki nie mo?e przekracza? 0,10% m/m, g?sto?? paliwa musi by? wy?sza od 0,82 g/cm3 w 150C i ni?sza ni? 0,86 g/cm3 w 150 C. Maksymalna ilo?? zamawianego paliwa w okresie obowi?zywania umowy nie przekroczy 120 ton. Warunki wykonania zamÛwienia, tj. m.in.: sposÛb dostawy, sposÛb pobierania prÛbek, prawo do reklamacji okre?lone s? we wzorze umowy (za??cznik nr 3 do SWZ). Warunki dostawy: DDP statek Nawigator XXI wg Incoterms 2010, miejsce przebywania statku zgodnie z ß3 ust. 2 wzoru umowy. Dok?adny opis przedmiotu zamÛwienia okre?la za??cznik nr 1a do SWZ /za??cznik nr 1a do umowy.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09000000 Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie 09134100 Huile diesel
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce dostawy: - dla WykonawcÛw polskich: morskie porty krajowe, do ktÛrych mo?e zawin?? statek Nawigator XXI lub redy tych portÛw - dla WykonawcÛw zagranicznych: morskie porty na terenie Niemiec
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa paliwa ?eglugowego MGO ñ DMA zgodnie z norm? ISO 8217:2010 DMA lub rÛwnowa?n? dla statku ÑNAWIGATOR XXIî, w okresie 6 miesi?cy od daty podpisania umowy jednak nie d?u?ej ni? do 30.04.2023 r. Paliwo ?eglugowe musi odpowiada? normie ISO 8217: 2010 DMA lub rÛwnowa?nej, zawarto?? siarki nie mo?e przekracza? 0,10% m/m, g?sto?? paliwa musi by? wy?sza od 0,82 g/cm3 w 150C i ni?sza ni? 0,86 g/cm3 w 150 C. Maksymalna ilo?? zamawianego paliwa w okresie obowi?zywania umowy nie przekroczy 120 ton. Warunki wykonania zamÛwienia, tj. m.in.: sposÛb dostawy, sposÛb pobierania prÛbek, prawo do reklamacji okre?lone s? we wzorze umowy (za??cznik nr 3 do SWZ). Warunki dostawy: DDP statek Nawigator XXI wg Incoterms 2010, miejsce przebywania statku zgodnie z ß3 ust. 2 wzoru umowy. Dok?adny opis przedmiotu zamÛwienia okre?la za??cznik nr 1a do SWZ /za??cznik nr 1a do umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 6 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga, aby zamÛwienie zosta?o wykonane terminie 6 miesi?cy od daty podpisania umowy jednak nie d?u?ej ni? do 30.04.2023 r.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Warunek w rozumieniu Zamawiaj?cego spe?ni Wykonawca, ktÛry przedstawi aktualn? na dzie? sk?adania ofert koncesj?, licencj? lub zezwolenie (lub inny dokument rÛwnowa?ny) w zakresie obrotu paliwem b?d?cym przedmiotem niniejszego post?powania.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
nie dotyczy
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
nie dotyczy
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy okre?lone zosta?y we projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cym za??cznik nr 3 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 24/10/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 21/01/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 24/10/2022 Heure locale: 10:05 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Uniewa?nienie post?powania. 1) Poza mo?liwo?ci? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? mu przyznane. 2) Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert, je?eli wyst?pi?y okoliczno?ci powoduj?ce, ?e dalsze prowadzenie post?powania jest nieuzasadnione. ZamÛwienie mo?e zosta? udzielone Wykonawcy, ktÛry: - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k dodanym art. 1 pkt 23 rozporz?dzenia 2022/576 do rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014), - z?o?y? ofert? niepodlegaj?c? odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. Wykaz dokumentÛw, ktÛre nale?y z?o?y? w post?powaniu i zasady ich sk?adania okre?lone s? w rozdziale II SWZ. Zamawiaj?cy wybierze ofert? najkorzystniejsz? spo?rÛd wszystkich niepodlegaj?cych odrzuceniu ofert wy??cznie na podstawie kryteriÛw oceny ofert okre?lonych w rozdziale III ust. 5 SWZ. Wykonawcy mog? wspÛlnie ubiega? si? o udzielenie zamÛwienia. W takim przypadku: - Wykonawcy wyst?puj?cy wspÛlnie s? zobowi?zani do ustanowienia pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamÛwienia publicznego. - Wszelka korespondencja b?dzie prowadzona przez Zamawiaj?cego wy??cznie z pe?nomocnikiem. W niniejszym post?powaniu komunikacja zamawiaj?cego z wykonawcami odbywa si? za pomoc? ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami, w tym wszelkie o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane s? w formie elektronicznej za po?rednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin. https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom oraz innym podmiotom, ktÛrzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP: ?rodki ochrony prawnej.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: niezgodn? przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym projektowanie postanowienia umowy; zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie w formie elektronicznej albo w postacie elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/09/2022 Pologne-Szczecin: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'ÈnergieType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 24/10/2022 21/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09000000 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
09134100 - Huile diesel