Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 21/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Produits pharmaceutiques

2020/S 69-164112  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Szczecin: Produits pharmaceutiques

2020/S 069-164112

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 052-123058)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Soko?owskiego
NumÈro national d'identification: ZP-261-15/2020
Adresse postale: ul. Unii Lubelskiej 1
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424
Code postal: 71-252
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Publicznych
Courriel: zampub@spsk1.szn.pl
TÈlÈphone: +48 914253008 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.spsk1.szn.pl

www.spsk1.szn.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa lekÛw, lekÛw programowych i wyrobÛw medycznych do SPSK nr 1 PUM.

NumÈro de rÈfÈrence: ZP-261-15/2020

II.1.2)
Code CPV principal
33600000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawa lekÛw, lekÛw programowych i wyrobÛw medycznych do SPSK nr 1 PUM.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 052-123058

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.14

Lot n : 14

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

W zakresie tej cz??ci Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 15 000,00 PLN w terminie wskazanym dla sk?adania ofert.

Lire:

W zakresie tej cz??ci Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 14 000,00 PLN w terminie wskazanym dla sk?adania ofert.

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 21

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 24 Niniejsze zamÛwienie podlega wznowieniu: nie

Lire:

Okres w miesi?cach: 12 Niniejsze zamÛwienie podlega wznowieniu: nie

NumÈro de section: II.2.14

Lot n : 21

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

W zakresie tej cz??ci Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 100,00 PLN w terminie wskazanym dla sk?adania ofert.

Lire:

W zakresie tej cz??ci Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 50,00 PLN w terminie wskazanym dla sk?adania ofert.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 16/04/2020

Heure locale: 08:00

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 08:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 16/04/2020

Heure locale: 08:30

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 08:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33600000 - Produits pharmaceutiques