Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Protection environnementale

2020/S 147-361690  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Szczecin: Protection environnementale 2020/S 147-361690 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska Numéro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Firlika 20 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 71-637 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dagmara Jasnowska st. specjalista ds. zamówie publicznych Courriel: dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl Téléphone: +48 914305236 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://szczecin.rdos.gov.pl/ http://szczecin.rdos.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?nienia stanu wiedzy wynikaj?ce z planów zada ochronnych oraz koniecznego z punktu widzenia ochrony przyrody dla 79 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS Numéro de référence: ZP.261.12.2020.DJ.26
II.1.2) Code CPV principal 90720000 Protection environnementale
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?nienia stanu wiedzy wynikaj?cego Z planów zada ochronnych oraz koniecznego z punktu widzenia ochrony przyrody dla 79 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych", dla 14 obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w podziale na 23 cz??ci
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 672 398.53 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 24 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Dla: A004, A021, A051, A052, A055, A123, A125, A153, A155, A165, A168, A197, A207, A223, A224, A236, A320 - rozpoznanie liczebno?ci i miejsc bytowania oraz ocena stanu zachowania siedlisk ptaków.
   2.  dla: A072, A074, A073, A075, A089, A215, A030 - inwentaryzacja aktywnych gniazd, inwentaryzacja gniazd w obszarze Natura 2000 prowadzona w okresach jesiennozimowych, przy braku ulistnienia na powierzchniach le?nych o wieku drzewostanu powy?ej 80 lat, po??czona z wcze?niejszym ustaleniem zaj?tych rewirów l?gowych, dokonanym przez obserwacje par l?gowych w sezonie l?gowym
   3.  dla: A004, A021, A051, A165, A168 - przeprowadzenie oceny nat??enia ruchu turystycznego na ciekach i brzegach jezior w miejscach koncentracji miejsc bytowania gatunku wykazanych na podstawie monitoringu w okresach szczególnie wa?nych dla gatunku.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 8 618,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001 - ptaki
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
I etap (pierwszy rok bada?): inwentaryzacja stanowisk wodniczki. II etap (drugi rok bada?): inwentaryzacja stanowisk wodniczki, a w przypadku stwierdzenia stanowisk wodniczki w I lub II roku bada?, okre?lenie optymalnego sk?adu oraz struktury ro?linno?ci w siedliskach, przeprowadzenie bada sk?adu gatunkowego oraz struktury ro?linno?ci na powierzchniach próbnych w obr?bie siedlisk zajmowanych obecnie przez wodniczk i w oparciu o porównanie z siedliskami silnej wschodniej populacji wodniczki, okre?lenie optymalnego dla tego gatunku sk?adu oraz struktury ro?linno?ci, z jednoczesn ocen mo?liwo?ci osi?gni?cia takiego stanu.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 1 151,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 - p?azy
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Rozpoznanie rozmieszczenia gatunku w obszarze Natura 2000.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 825,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 - bezkr?gowce
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Okre?lenie aktualnych zasobów gatunku w obszarze Natura 2000, okre?lenie rozmieszczenia, zagro?e?, dzia?a ochronnych niezb?dnych do utrzymania w?a?ciwego stanu populacji i siedliska.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 855,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Iny ko?o Recza PLH320004 - bezkr?gowce
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Uzupe?nienie stanu wiedzy o rozmieszczeniu stanowisk gatunku i jego siedlisk, ocena stanu populacji, w oparciu o metodyk GIO?. Weryfikacja zagro?e i dzia?a ochronnych
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 861,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Iny ko?o Recza PLH320004 - bezkr?gowce
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Uzupe?nienie stanu wiedzy o rozmieszczeniu stanowisk gatunku i jego siedlisk, ocena stanu populacji, w oparciu o metodyk GIO?. Weryfikacja zagro?e i dzia?a ochronnych.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 780,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina P?oni i Jezioro Miedwie PLH320006 - p?azy
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie inwentaryzacji terenowej stanowisk gatunku i jego siedlisk, ocena stanu populacji. Weryfikacja zagro?e oraz wskazanie sposobu jego ochrony.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 600,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina P?oni i Jezioro Miedwie PLH320006 - bezkr?gowce
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie inwentaryzacji terenowej stanowisk gatunku i jego siedlisk, ocena stanu populacji. Weryfikacja zagro?e oraz wskazanie sposobu jego ochrony.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 900,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jeziora Szczecineckie PLH320009 - bezkr?gowce
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie rozpoznania wyst?powania gatunku: wyszukiwanie, inwentaryzacja oraz ocena stanu populacji
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 1 170,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jeziora Szczecineckie PLH320009 - p?azy
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie rozpoznania wyst?powania gatunku: wyszukiwanie, inwentaryzacja i ocena stanu populacji
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 690,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 - p?azy
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Poznanie zasobów gatunku. Rozpoznanie rozprzestrzenienia i stanu populacji, w szczególno?ci miejsc rozrodu i szlaków migracji.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 786,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 - ssaki
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Poznanie zasobów gatunku. Rozpoznanie rozprzestrzeniania i stanu populacji, w szczególno?ci miejsc rozrodu i miejsc zimowania, kryjówek letnich i przej?ciowych oraz miejsc ?erowania.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 2 940,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Jeziora Czaplineckie PLH320039 - ssaki
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
A. Poznanie zasobów gatunku. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej okre?laj?cej liczebno? i rozmieszczenie gatunku, dost?pno? ?erowisk, schronisk letnich i miejsc zimowania, zagro?enia oraz dzia?ania ochronne niezb?dne do utrzymania w?a?ciwego stanu populacji. Powy?sze badania Wykonawca wykona dwukrotnie w okresie obowi?zywania umowy - II etapy. B. Rozpoznanie stanu chiropterofauny. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej okre?laj?cej: zró?nicowanie gatunkowe, liczebno? i rozmieszczenie chiropterofauny, dost?pno? ?erowisk, schronisk letnich i miejsc zimowania, zagro?enia oraz dzia?ania ochronne niezb?dne do utrzymania w?a?ciwego stanu populacji. Powy?sze badania Wykonawca wykona jednokrotnie w okresie obowi?zywania umowy - ca?o? odda na koniec II etapu.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 2 100,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048 - bezkr?gowce
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Inwentaryzacja gatunku. Weryfikacja oraz ocena stanu populacji w obszarze Natura 2000, rozmieszczenie, zagro?enia oraz dzia?ania ochronne niezb?dne do utrzymania w?a?ciwego stanu populacji.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 900,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 13 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 - siedliska
Lot nº: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
6120* - inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i ustalenie zasad post?powania w celu zapewnienia ochrony (wzmacnianie gin?cych populacji rzadkich gatunków kserotermicznych, rozlu?nianie zwarcia, tworzenie luk, eliminacja gatunków silnie zacieniaj?cych); 9110, 9130, 9160,9170, 9190 -
   1.  uaktualnienie rozmieszczenia siedlisk le?nych na gruntach LP w granicach obszaru Natura 2000.
   2.  w odniesieniu do le?nych siedlisk przyrodniczych ustalenie wska?ników minimalnej powierzchni bez planowania zabiegów hodowlanych (referencyjnych) oraz minimalnego udzia?u drzew starych i martwych, zbada lokalne zró?nicowanie i charakterystyk sk?adu drzewostanów zbli?onych do naturalnych na siedliskach przyrodniczych i ustali wskazówki dla optymalnych kompozycji drzewostanów docelowych; 91F0 -
   1.  uaktualnienie rozmieszczenia siedlisk le?nych na gruntach LP w granicach obszaru Natura 2000.
   2.  w odniesieniu do le?nych siedlisk przyrodniczych ustalenie wska?ników minimalnej powierzchni bez planowania zabiegów hodowlanych (referencyjnych) oraz minimalnego udzia?u drzew starych i martwych, zbada lokalne zró?nicowanie i charakterystyk sk?adu drzewostanów zbli?onych do naturalnych na siedliskach przyrodniczych i ustali wskazówki dla optymalnych kompozycji drzewostanów docelowych.
   3.  uzupe?nienie inwentaryzacji nara?onych i ju niszczonych p?atów siedlisk kszta?tuj?cych si na siedliskach marginalnych, zw?aszcza w s?siedztwie lub w obr?bie miejscowo?ci po?o?onych na dnie doliny Odry; 91E0 -
   1.  Uaktualnienie rozmieszczenia p?atów siedlisk powstaj?cych w wyniku sukcesji na terenach aluwialnych w dolinie Odry.
   2.  w odniesieniu do le?nych siedlisk przyrodniczych ustalenie wska?ników minimalnej powierzchni bez planowania zabiegów hodowlanych (referencyjnych) oraz minimalnego udzia?u drzew starych i martwych, zbada lokalne zró?nicowanie i charakterystyk sk?adu drzewostanów zbli?onych do naturalnych na siedliskach przyrodniczych i ustali wskazówki dla optymalnych kompozycji drzewostanów docelowych; 2330 - inwentaryzacja stanu muraw na poszczególnych wydmach - okre?lenie stopnia zadrzewienia i zakrzaczenia, stwierdzenie szczególnych zagro?e (obecno? gatunków inwazyjnych, pozyskanie kruszywa, sk?adowanie odpadów, sporty crossowe, nadmierne zdeptanie przez byd?o); 3150 -
   1.  Identyfikacja ?róde zanieczyszcze i okre?lenie ich znaczenia w celu ustalenia hierarchii celów w dzia?aniach minimalizuj?cych zagro?enia zanieczyszczeniem wód.
   2.  Uzupe?nienie inwentaryzacji starorzeczy i kana?ów Mi?dzyodrza z ocen?, które z nich wymagaj ochrony jako siedlisko przyrodnicze, a które stanowi fragment cieku nie b?d?cy starorzeczem.; 3260 - okre?lenie ?róde biogenów w wodach rzeki S?ubi (inwentaryzacja), opracowanie programu dzia?a minimalizuj?cych dop?yw zanieczyszcze?; 3270 - ustalenie warunków ekologicznych kszta?towania si namulisk w dolinie Odry. Diagnoza wp?ywu na siedlisko i ew. mo?liwo?ci zwalczania inwazyjnych gatunków z rodzaju rzepie Xanthium; 6210 -
   1.  Opracowanie bazy danych zagro?onych gatunków typowych dla siedliska z uwzgl?dnieniem ich populacji zajmuj?cych siedliska zast?pcze (przydro?a, nasypy, kopalnie kruszyw, przecinki ?ródle?ne), docelowo w celu zabezpieczenia i wzmocnienia populacji gin?cych i ochrony sieci powi?za ekologicznych z uwzgl?dnieniem siedlisk zast?pczych (opracowanie wytycznych do utrzymania zieleni towarzysz?cej szlakom komunikacyjnym i rekultywacjom terenów pokopalnianych).
   2.  Inwentaryzacja wszystkich p?atów siedliska przyrodniczego i ustalenie zasad post?powania w celu zapewnienia ochrony (wzmacnianie gin?cych populacji rzadkich gatunków kserotermicznych, rozlu?nianie zwarcia, tworzenie luk, eliminacja gatunków silnie zacieniaj?cych).; 91E0* -
   1.  uaktualnienie rozmieszczenia p?atów siedlisk powstaj?cych w wyniku sukcesji na terenach aluwialnych w dolinie Odry.
   2.  w odniesieniu do le?nych siedlisk przyrodniczych ustalenie wska?ników minimalnej powierzchni bez planowania zabiegów hodowlanych (referencyjnych) oraz minimalnego udzia
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 11 929,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 - ssaki
Lot nº: 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Uzupe?nienie inwentaryzacji terenowej w zakresie rozmieszczenia i stopnia wykorzystania przez nietoperze siedlisk rozrodczych, ?erowiskowych i zimowiskowych, a tak?e w zakresie przebiegu tras migracji dobowych i sezonowych.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 2 400,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 - ssaki: 1352 wilk Canis lupus
Lot nº: 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zebranie prób genetycznych (prób z odchodów) z lokalnej populacji wilka i stworzenie bazy dla oceny pochodzenia ewentualnych sk?usowanych osobników.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 1 800,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 - p?azy: 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 1188 kumak nizi
Lot nº: 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Uzupe?nienie inwentaryzacji terenowej stanowisk przedmiotów ochrony
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 1 020,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 - bezkr?gowce: 1083 jelonek rogacz Lucanus cervus, 1084 pachnica d?bowa
Lot nº: 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie inwentaryzacji terenowej potencjalnych stanowisk gatunku, ocena stanu siedlisk i populacji
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 1 200,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038 - p?azy
Lot nº: 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Analiza i weryfikacja danych dotycz?cych gatunku i jego siedlisk w obszarze. Wykonanie obserwacji i bada w celu szczegó?owego rozpoznania liczebno?ci populacji gatunku, stanowisk rozrodczych, stanu zajmowanych siedlisk, tras migracji i miejsc zimowania oraz miejsc krzy?owania si tras migracji z infrastruktur komunikacyjn?. Sporz?dzenie oceny stanu ochrony w oparciu o metodyk GIO?. Weryfikacja zagro?e i dzia?a ochronnych.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 1 200,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 7 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wybrze?e Trzebiatowskie PLB320010 - ptaki
Lot nº: 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
A074 - poznanie dok?adnej lokalizacji gniazd oraz poszukiwanie nowych stanowisk w ca?ej ostoi i obejmowanie ich ochron strefow?; A193, A043, A051, A179 - zbadanie wp?ywu czynników mog?cych potencjalnie wp?ywa na wielko? i zachowanie populacji gatunku (w tym ruchu turystycznego i wykorzystania rekreacyjnego jezior i najbli?szego otoczenia), wprowadzenie odpowiednich dzia?a ochronnych - zale?nie od wyników; A222 - uzupe?nienie stanu wiedzy o populacji, poszukiwanie miejsc l?gowych: 1-2 kontrole w miesi?cach kwiecie?-maj, w godzinach wieczornych; A229 - zbadanie wp?ywu czynników mog?cych potencjalnie wp?ywa na sukces l?gowy zimorodka (m.in. kajakarstwa), ewentualne wskazanie ogranicze?.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 2 682,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 8 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dziczy Las PLH320060 - siedliska
Lot nº: 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
3150 - wykonanie ekspertyzy oceniaj?cej stan jezior Piaseczno i Bukowno; 7140, 7110* - rozpoznanie hydrologiczne, fitosocjologiczne, florystyczne siedliska. Wykonanie zdj? fitosocjologicznych metod Braun-Blanquet'a, inwentaryzacja flory; 9110, 9130, 9160, 91D0* - badania fitosocjologiczne, florystyczne, i mikologiczne, wykonanie zdj? fitosocjologicznych metod Braun-Blanquet'a, inwentaryzacja flory i grzybów, ze szczególnym uwzgl?dnieniem gatunków ksylobiontycznych, dodatkowo - 9160 - badania fitosocjologiczne, florystyczne, i mikologiczne poprzedzi wcze?niejsz weryfikacj stanu wiedzy o siedlisku w obszarze (w szczególno?ci oddzia?ów: 95, 96, 111, 109, .116, 117, 124, 125, 126, 127, 415, 416, 429, 437); 91E0* - uzupe?nienie stanu wiedzy o siedlisku, w zakresie rozmieszczenia i oceny stanu zachowania jego poszczególnych p?atów, zidentyfikowanie zagro?e i ewentualne opracowanie dzia?a ochronnych i monitoringowych.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 2 062,00 z
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Jezioro ?miadowo PLH320042 - siedliska: 3110 Jeziora lobeliowe
Lot nº: 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712400 Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
. Wykonanie bada bonitacyjnych obejmuj?cych okre?lenie stanu ichtiocenozy jeziora, ze szczególnym uwzgl?dnieniem sk?adu gatunkowego i struktury wiekowej populacji poszczególnych gatunków ryb; przeprowadzenie szczegó?owej analizy dotychczas prowadzonej gospodarki rybackiej i opracowanie wskaza ochronnych zapewniaj?cych skuteczn ochron siedliska 3110. W przypadku, gdy wyniki przeprowadzonej oceny wska? na mo?liwo? dalszego u?ytkowania rybackiego, bez ryzyka pogorszenia stanu siedliska, opracowanie regulaminu po?owu ryb w akwenie. Regulamin powinien okre?la?: - miejsca wy??czone z po?owu, - dopuszczone sposoby po?owów, - dopuszczaln ilo? w?dkuj?cych, - wymiary ochronne ryb ustalone dla gatunków drapie?nych i ewentualne limitowanie ich po?owu.
   2.  Kompleksowa ocena stanu ekologicznego wód jeziora. Monitoring elementów jako?ci stanu ekologicznego jeziora, wg pe?nej obowi?zuj?cej listy elementów jako?ci do oceny stanu ekologicznego wód: badania wska?ników biologicznych (fitoplankton, makrofity), badania podstawowych wska?ników fizykochemicznych wspomagaj?cych ocen biologiczn (fosfor ca?kowity, azot ca?kowity, przezroczysto? wód, warunki tlenowe i przewodno??) oraz substancji szczególnie szkodliwych dla ?rodowiska wodnego.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 40 % Coût - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wyst?puj?cych w ich obr?bie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wadium w kwocie 2 700,00 z
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 049-116376
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 24 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001 - ptaki
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 - p?azy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COEKO Marcin Duda Adresse postale: ul. Szkolna 7 Ville: Jastrowie Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 29 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 - bezkr?gowce
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Adresse postale: ul. W?ska 13 Ville: Szczecin Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 71-415 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 28 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Iny ko?o Recza PLH320004 - bezkr?gowce
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ekspertyzy Przyrodnicze Magdalena Bartoszewicz Adresse postale: ul. Szpitalna 2 Ville: S?o?sk Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 66-436 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 31 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Iny ko?o Recza PLH320004 - bezkr?gowce
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Adresse postale: ul. W?ska 13 Ville: Szczecin Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 71-415 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 26 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 7 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina P?oni i Jezioro Miedwie PLH320006 - p?azy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COEKO Maciej Duda Adresse postale: ul. Szkolna 7 Ville: Jastrowie Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 64-915 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 26 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº: 8 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina P?oni i Jezioro Miedwie PLH320006 - bezkr?gowce
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roman W?sala Adresse postale: ul. Nasturcjowa 12c/7 Ville: Tarnów Podgórny Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 62-080 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 29 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9
Lot nº: 9 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jeziora Szczecineckie PLH320009 - bezkr?gowce
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10
Lot nº: 10 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jeziora Szczecineckie PLH320009 - p?azy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COEKO Maciej Duda Adresse postale: ul. Szkolna 7 Ville: Jastrowie Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 64-915 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 39 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11
Lot nº: 11 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 - p?azy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Adresse postale: ul. W?ska 13 Ville: Szczecin Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 71-415 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 25 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12
Lot nº: 12 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020 - ssaki
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 13
Lot nº: 13 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Jeziora Czaplineckie PLH320039 - ssaki
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14
Lot nº: 14 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048 - bezkr?gowce
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 15
Lot nº: 15 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 13 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 - siedliska
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 16
Lot nº: 16 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 - ssaki
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17
Lot nº: 17 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 - ssaki: 1352 wilk Canis lupus
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 18
Lot nº: 18 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 - p?azy: 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 1188 kumak nizi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Adresse postale: ul. W?ska 13 Ville: Szczecin Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 71-415 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 50 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 19
Lot nº: 19 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 - bezkr?gowce: 1083 jelonek rogacz Lucanus cervus, 1084 pachnica d?bowa
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 20
Lot nº: 20 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038 - p?azy
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 21
Lot nº: 21 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 7 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Wybrze?e Trzebiatowskie PLB320010 - ptaki
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 22
Lot nº: 22 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 8 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dziczy Las PLH320060 - siedliska
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 23
Lot nº: 23 Intitulé:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupe?niania stanu wiedzy dla 1 przedmiotu ochrony na obszarze Natura 2000 Jezioro ?miadowo PLH320042 - siedliska: 3110 Jeziora lobeliowe
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 odwo?anie od czynno?ci lub zaniechania czynno?ci przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamówienia ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 og?oszenia dotycz?ce zamówie ust. 8; 2) w terminie 5 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 odwo?anie od czynno?ci lub zaniechania czynno?ci przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamówienia ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto? zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 og?oszenia dotycz?ce zamówie ust.
   8. 
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 og?oszenia dotycz?ce zamówie ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto? zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 og?oszenia dotycz?ce zamówie ust.
   8. 
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?: 1) w przypadku zamówie?, których warto? jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 og?oszenia dotycz?ce zamówie ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; 2) w przypadku zamówie?, których warto? jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 og?oszenia dotycz?ce zamówie ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamówienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen - og?oszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki; 3) 1 miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci w Biuletynie Zamówie Publicznych og?oszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) zamie?ci w Biuletynie Zamówie Publicznych og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamówienia z
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90712400 - Services de gestion des ressources naturelles et de planification de la stratégie de conservation 
90720000 - Protection environnementale