Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 04/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin:RÈfrigÈrateurs

2023/S 227-714404  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
24/11/2023
S227
Pologne-Szczecin: RÈfrigÈrateurs

2023/S 227-714404

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 206-646668)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny WojewÛdzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Adresse postale: ul. Arko?ska 4
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 71-455
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Barbara Paw?owska
Courriel: przetargi@spwsz.szczecin.pl
TÈlÈphone: +48 918139076
Fax: +48 918139079
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spwsz.szczecin.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa ?Û?ek szpitalnych, szafek przy?Û?kowych, ch?odziarki, myjki dezynfekcyjnej i mebli niemedycznych dla SPWSZ w Szczecinie

NumÈro de rÈfÈrence: EP/220/62/2023

II.1.2)
Code CPV principal
39711130 RÈfrigÈrateurs

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa ?Û?ek szpitalnych, szafek przy?Û?kowych, ch?odziarki, myjki dezynfekcyjnej i mebli niemedycznych dla SPWSZ w Szczecinie. Wykonawca jest zobowi?zany jest zrealizowa? zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ oraz w szczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ i za??czniku nr 1A
   1. 1/ 1A
   1. 2/ 1A
   2. 1/ 1A
   3. 1/ 1A
   4. 1/ 1A
   1. 5/ 1A
   6. 1-6.3

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 206-646668

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 27/11/2023

Heure locale: 08:00

Lire:

Date: 04/12/2023

Heure locale: 08:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 24/02/2024

Lire:

Date: 02/03/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 27/11/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 04/12/2023

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa ?Û?ek szpitalnych, szafek przy?Û?kowych, ch?odziarki, myjki dezynfekcyjnej i mebli niemedycznych dla SPWSZ w Szczecinie 04/12/2023 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33192000 - Mobilier médical 
33192120 - Lits d'hôpital 
39130000 - Mobilier de bureau 
39711130 - Réfrigérateurs 
42996110 - Dilacérateurs pour le traitement des eaux usées